Gå til innhold

Klimautslipp fra gården

Den største kilden til utslipp hos Nortura kommer fra primærleddet og er i hovedsak knyttet til biologiske prosesser fra dyr, jord og gjødsel. Utslippene varierer fra gård til gård, avhengig av hvor i landet gården er, produksjonsform og størrelse.

Samarbeid med andre aktører i landbruket er viktig for at vi skal nå våre klimamål. For eksempel inngikk Nortura en intensjonsavtale med Mære Landbruksskole i 2021 om å bidra til å etablere Norges første nullutslippsgård. 

Nortura er også en av initiativtakerne bak etableringen av prosjektet Klimasmart Landbruk, som jobber for å redusere klima-avtrykket til norsk landbruk, uten at det skal gå på bekostning av produksjonen av mat og næringas konkurransekraft. Et stort fokus de siste årene har vært på utviklingen av klima-kalkulatorer for ulike landbruksproduksjoner, for å måle faktiske utslipp fra norske gårder.

Vi jobber for økt bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Bruk av husdyrgjødsel i biogassproduksjonen kan redusere lagringstiden for husdyrgjødsel og dermed utslipp av metan-og lystgass knyttet til lagringen.

Nortura deltar også i flere forskningsprosjekter som ser på hvordan karbonlagringspotensialet fra jordbruket kan dokumenteres og økes. Naturen og landbruket driver karbonfangst og lagring i stor skala, og rundt en fjerdedel av menneskelige CO2-utslipp tas opp av planter og på landjorda. For å få et riktig bilde av vårt samlede klimaavtrykk, må det bedre dokumenteres i hvor stor grad jordbruket i dag fanger karbon. I tillegg vil bedre jordbruksmetoder knyttet til gras, eng og beite kunne øke bindingen av karbon i jorda. Dette vil ikke bare ha en positiv klimaeffekt, men også være fordelaktig for å opprettholde gode avlinger.

Kan man fôre frem oksekjøtt med lavere klimaavtrykk?

6 Maere Landbruksskole Bilde 18

Kan biffen du spiser bli like klimavennlig som tilbehøret? For første gang i Norge skal det undersøkes om kjøttproduserende okser slipper ut mindre klimagasser dersom man gjør endringer i fôret. Prosjektet drives av Nortura, Mære landbruksskole og NMBU. 

Les mer...

Metan

Kuer beite Foto Håvard Simonsen

Rundt halvparten av jordbrukets samlede klimagassutslipp stammer fra metan fra drøvtyggere. I Nortura, og blant våre eiere og samarbeidspartnere, jobbes det systematisk for å redusere utslipp av metan. Metan er en 28 ganger mer effektiv bidragsyter til drivhuseffekten enn karbondioksid, men har en kort levetid på bare 12 år i atmosfæren. I 2022 inngikk de tre bondeeide samvirkene Nortura, TINE og Felleskjøpet en samarbeidsavtale om å kutte utslipp av metan fra jordbruket i årene som kommer.

Les mer...

En viktig faktor som gjør at utslippet fra vår produksjon er betydelig lavere enn i andre land, er den unike norske kombinasjonskua som gir både melk og kjøtt. Hele 70% av storfekjøttet i Nortura kommer herfra. Det betyr høy ressursutnyttelse og lavt klimaavtrykk.