Gå til innhold

Markeds- regulering

Jordbruksnæring har selv ansvar for å regulere markedet

Jordbruk og biologisk produksjon tar tid og er utsatt for variasjoner i vær og svingninger mellom sesongene. 

Det er jordbruksnæringa selv som har ansvaret for markedsreguleringen via de bondeeide landbrukssamvirkene Tine (melk), Nortura (kjøtt og egg) og Felleskjøpet (korn). 

Dette sikrer forbrukere stabile forsyninger av jordbruksvarer til en noenlunde lik pris, og skjer i tråd med det som er fastsatt i Jordbruksavtalen.

Totalmarked er markedsregulator

Hensikten med ordningen er å sikre bonden avsetning for sine produkter til en tilnærmet lik pris uansett hvor i landet produksjonen foregår.

Dette sikrer forbrukere stabile forsyninger av jordbruksvarer til en noenlunde lik pris, og skjer i tråd med det som er fastsatt i Jordbruksavtalen.

Bøndene vil bli rammet økonomisk dersom det oppstår overproduksjon, men markedsreguleringen skal sørge for at det er bøndene som selv står for det økonomiske ansvaret, gjennom betaling av omsetningsavgift ved levert vare.

I Nortura er det en adskilt enhet, avdeling Totalmarked, som har det operative ansvaret for å foreslå og gjennomføre reguleringstiltak og andre oppgaver som tilfaller markedsreguleringen for kjøtt og egg. De foreslåtte reguleringstiltakene besluttes til sist av Omsetningsrådet.

Vi har mottaktplikt, forsyningsplikt og plikt til å informere

Nortura sine forpliktelser

Nortura er pålagt konkrete forpliktelser som må overholdes med bakgrunn i rollen som markedsregulator. Nortura har først og fremst mottaksplikt, dvs en plikt til å ta imot egg og slakt fra alle produsenter (medlemmer eller ikke medlemmer) til samme pris som gjelder på det aktuelle mottaksanlegget. I tillegg har Nortura som markedsregulator en forsyningsplikt, som innebærer at vi er pålagt å selge videre en andel av våre slakt og egg til andre aktører i bransjen. Vi sørger da for at alle får samme dekningsgrad av norsk reguleringsvare (helt slakt og egg). Markedsregulator har også plikt til å informere alle aktører i kjøtt- og eggbransjen om reguleringsarbeidet, og sørger for at Nortura ikke har kjennskap dette før andre i bransjen Det er en av grunnene til at Nortura har lagt arbeidet med markedsreguleringen til en egen avdeling (Totalmarked).

Systemet skiller seg fra de fleste andre land, for eksempel EU der offentlige myndigheter garanterer en minstepris (intervensjonspris) og selv har det økonomiske ansvaret for reguleringstiltakene.

Mer om ordningen

Tidligere ble prisen på kjøtt og egg fastsatt i jordbruksforhandlingene. Nå er det styret i Nortura som vedtar prisene på rødt kjøtt og egg to ganger pr år. Styrken i importvernet, salgsutvikling for de ulike dyreslagene, markedsbalanse og kostnadsutvikling er viktige forhold som inngår i vurderingene som gjøres når nye priser fastsettes.

I tillegg til prisfastsettelse med prisløyper og pristilskudd, benyttes det en rekke andre virkemidler for å bidra til å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet.

Les mer om Markedsreguleringsordningen på Totalmarked sine sider.

Les mer...