Gå til innhold
6 Maere Landbruksskole Bilde 18

Fra mai til september i 2023 gjennomføres Norges første forsøk på bruk av metanhemmere i foret til kjøttproduserende dyr. Der skal man kartlegge om tilsetninger i fôret kan bidra til å redusere utslipp av klimagassen metan.

Det er første gang det gjennomføres forsøk med metanhemmere på kjøttproduserende dyr i Norge. Tilsvarende forsøk internasjonalt har gitt lovende resultater. Resultater fra en av våre nærmeste naboland, Irland har vist en reduksjon i metanutslipp på 30%. Fôrtilsetningen har også vært testet ut på norske melkekyr med godt resultat.

Ambisjon om å produsere et mer bærekraftig storfekjøtt

I 2021 inngikk Nortura en ambisiøs samarbeidsavtale med Mære landbruksskole og Steinkjer kommune for å undersøke om det er mulig å produsere et bærekraftig storfekjøtt med betydelig lavere klimaavtrykk.

Forsøket, som ble lansert 22.mai 2023, er første uttak av flere forsøk som skal kartlegge effekter for den norske storferasen Norsk rødt fe (NRF).

Det langsiktige målet med prosjektet er å sette forskningen ut i praksis med mål om å etablere en ny og mer bærekraftig produksjonsmodell for storfe i Norge.

En viktig del av klimaarbeidet

Prosjektet er en viktig brikke i landbrukets overordnede arbeid med å redusere utslipp av metan. Landbruket i Norge har inngått en felles forpliktelse om å kutte klimagassutslipp frem mot 2030, og Landbrukets klimaplan viser hvordan man gjennom åtte satsingsområder skal nå målet.

Norge har også forpliktet seg til reduksjon av metan gjennom det globale metanløftet, som ble lansert på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i 2021. Avtalen forplikter landene til å redusere utslippene av metan med 30 prosent innen 2030. 150 land har sluttet seg til.

Maere collage

Dette er forsøket:

34 NRF-okser skal i perioden mai til september 2023 delta i prosjektet som gjennomføres innendørs i ammekufjøset ved Mære Landbruksskole. Etter en tilvenningsperiode skal oksene deles i to grupper hvor den ene gruppen på 17 dyr gis fôr med 3-NOP, og den andre gruppen gis fôr uten 3-NOP. Metanutslippet fra dyra skal måles ved hjelp av en Grenfeeder. GreenFeeder-systemet er en kraftfôrautomat som måler metan i utåndingslufta til hver okse gjentatte ganger i løpet av en dag.  I tillegg til metanmålinger skal det gjøres flere andre målinger og registreringer knyttet til dyras tilvekst og helse, samt effekt av 3-NOP. Etter forsøkets slutt skal oksene nedfòres før det gjennomføres ulike kjøttkvalitetsanalyser.

Om metan og metanhemmere

Metan er en energirik gass som i all hovedsak slippes ut når dyrene raper. Når gassen ikke pustes ut, blir den i dyret og omdannes til kjøtt eller melk.

Tilsetning av Bovaer i fôrrasjonen til okser skal hemme metanogenesen i vomma ved hjelp av virkestoffet 3-Nitrooksypropanol (3-NOP). Dette skal i sin tur resultere i redusert metanproduksjon per kg kjøtt

Metanhemmere er en fellesbetegnelse for komponenter i fôret, som reduserer produksjonen av metan under fordøyelsesprosessen til drøvtyggere. Dette er en naturlig prosess som ikke er skadelig for dyret. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. I april 2022 ble derfor 3NOP godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og ungdyr i EU, forordningen ble innlemmet og gjennomført i Norge rett før jul i 2022.

Maere logoer


Prosjektet er finansiert av NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE, og Sparebank 1 SMN, Nortura og Mære Landbruksskole.

Øvrige samarbeidspartnere er TINE, GENO, Norges Miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU, G.O Johnsen, Vilomix, Teagask Research Centre (Irland) har vært avgjørende for igangsetting og gjennomføring.

Nullutslippsgården Mære Landbruksskole

4 Maere Landbruksskole Bilde 28

Mære Landbruksskole ligger i Steinkjer kommune i Trøndelag, og driver i dag Landbrukets klima og energisenter. Senteret skal bane vei for nye løsninger innen klima og energi i landbruket, og den overordnede visjonen er å etablere en nullutslippsgård. Skolen skal både teste og vise hvordan gårdbrukere kan redusere klimautslipp fra åker og fjøs: hvordan karbon kan lagres og hvordan man kan redusere klimautslipp fra gårdens bygninger og fra energibruk. Mære Landbruksskole har også et nettverk av FoU‐miljø for landbruksnæring, forvaltning og næringsliv regionalt og nasjonalt.

Les mer...

Hvordan jobber norsk landbruk med utslippene av metan for beitedyr?

Landskap 4 Foto Tom Haga

Jordbruket i Norge har inngått en felles forpliktelse om å kutte klimagassutslipp frem mot 2030. Landbrukets klimaplan viser hvordan man gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord. Klimaplanen skal sikre at det er mulig å oppnå klimaforpliktelsen uten å redusere bruken av norsk matjord, svekke bosetting i distriktene eller redusere antall kyr, sau og geiter på norske beiter.

Landbrukets klimaplan Klimatiltak i landbruket

Hvordan jobber Nortura med reduksjon av metan?

Gård

Samarbeid med andre aktører i landbruket er viktig for at vi skal nå våre klimamål, og Nortura har mange prosjekter som på ulikt vis skal redusere utslipp av metan og andre klimagasser. Foruten samarbeidet med Mære Landbruksskole, jobber Nortura med økt bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og deltar i flere forskningsprosjekter som ser på hvordan karbonlagringspotensialet fra jordbruket kan dokumenteres og økes. Nortura var også initiativtager til prosjektet Klimasmart Landbruk, som jobber for å redusere klima-avtrykket til norsk landbruk.

Klimautslipp på gården Les mer om metan