Gå til innhold

Personvern

Personvernerklæring

I Nortura behandler vi personopplysninger om våre ansatte, eiere/ medlemmer, kunder og andre som er i kontakt med Nortura, enten på nett eller gjennom fysiske besøk i våre lokaler.

I denne erklæringen forteller vi hva slags typer personopplysninger vi behandler, for hvilke formål og hvordan vi oppbevarer de. Her finnes også informasjon om hvilke rettigheter de som er registrert med sine personopplysninger hos oss har, og hvordan man gjør bruk av disse rettighetene.

EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) gjelder som norsk lov, med noen tilpasninger i den norske personopplysningsloven. Vi gjør vårt ytterste i å sørge for at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk. Vi forsikrer oss om at våre leverandører også gjør det samme.

Det er Nortura SA som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon for henvendelser om personvern finner du til slutt i denne erklæringen.

Nedenfor gir vi en beskrivelse av de hovedkategorier av personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål.

Opplysninger om Norturas eiere/medlemmer

Nortura behandler personopplysninger om sine eiere/medlemmer. Slike opplysninger vil i hovedsak være navn, adresse, kontaktinformasjon, kjønn, alder, nasjonalitet, personnummer og kontonummer. I tillegg vil informasjonen kunne omfatte finansielle opplysninger knyttet til eier/medlemmets virksomhet og husdyrhold.

Det overordnede formålet med denne behandlingen er å gjøre Nortura i stand til å oppfylle sine forpliktelser (gjennomføre slakting og omsetting av kjøtt, egg, livdyr og ull) overfor disse eierne/medlemmene.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b som sier at Nortura kan behandle personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelser Nortura har overfor sine eiere/medlemmer.

I enkelte tilfeller utleverer Nortura data fra slakte- og produksjonsprosesser til tredjeparter, både offentlige myndigheter og andre aktører i landbrukssektoren. Utlevering skjer kun hvor det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag etter GDPR art 6. For rapportering til Landbruksdirektoratet og Mattilsynet, er grunnlaget for utleveringen GDPR art 6, 1 bokstav c) om oppfyllelse av rettslige forpliktelser. Utleveringen til Animalias husdyrkontroller og andre sentrale databaser som benyttes som styringsverktøy for landbruksnæringen kan skje på grunnlag av en interesseavveining i henhold til GDPR art 6, 1 bokstav f). I slike tilfeller gjøres det en grundig og konkret vurdering av Nortura og norsk landbruks legitime behov for å dele dataene, opp mot hensynet til personvernet til den enkelte. I tilfeller hvor personverninngripen er liten, og formålet med utleveringen ivaretar vektige samfunnsmessige hensyn, vil en interesseavveining kunne komme ut i favør av deling av data på et slik grunnlag.

Kunde- og leverandøropplysninger

Nortura behandler personopplysninger i forbindelse med oppfølging av kunder og leverandører. Disse er i all hovedsak bedrifter, og personopplysningene som behandles vil være navn og kontaktinformasjon for ansatte i disse bedriftene.

Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å ivareta og følge opp Norturas kunde- og leverandørforpliktelser. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b, hvor behandling av personopplysninger vil være nødvendig for enten å oppfylle en kontrakt med den registrerte eller for å utføre gjøremål etter ønske fra den registrerte.

Forbrukerkontakt

Via digitale salgskanaler driver Nortura salg direkte til forbruker. I den forbindelse behandles personopplysninger slik som kundens navn og telefonnummer, samt brukernavn og passord for innloggingen. Formålet er å håndtere bestillinger og leveringer.

Vi behandler også personopplysninger om forbrukere vi er i kontakt med, enten fordi forbrukeren selv tar kontakt med oss, eller at vi gjør markedsundersøkelser, arrangerer konkurranser eller på annen måte driver markedsføring direkte rettet mot forbrukeren.

Hvilke kategorier av personopplysninger som behandles, vil variere ettersom hva slags kontakt det er snakk om. I hovedsak vil dette være navn, adresse, e-postadresse, kontonummer, bilder, videofiler, fødselsdato og nasjonalitet. I enkelte tilfeller vil personopplysningene også kunne omfatte helseopplysninger, for eksempel hvis en forbruker henvender seg til oss fordi han/hun har en sykdom eller allergi og lurer på noe om Norturas produkter. Slike helseopplysninger vil kun bli behandlet i den utstrekning det er nødvendig for den videre oppfølging av henvendelsen. Opplysningene vil bli slettet når formålet et nådd.

Hjemmel for behandling av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b, hvor behandling av personopplysninger vil være nødvendig for enten å oppfylle en kontrakt med den registrerte eller for å utføre gjøremål etter ønske fra den registrerte. I enkelte tilfeller av markedsføringshenvendelser behandles personopplysninger med hjemmel i personvernforordningen art 6 bokstav f, basert på en interesseavveining. Her vil det kun være navn og kontaktinformasjon som lagres, slik at personverninngripen for den enkelte anses som lav. Nødvendige helseopplysninger behandles med hjemmel i personvernforordningen artikkel 9, 2 bokstav a og e.

Produksjonsvirksomhet

Nortura behandler personopplysninger som ledd i sin produksjonsvirksomhet. Dette vil i hovedsak være opplysninger samlet inn som ledd i adgangskontroll, samt registrering av personer og kjøretøy inn og ut av anlegg og bygg. Personopplysninger som behandles er navn, telefonnummer, bilskilt, fødselsdato. I tillegg etterspørres helseopplysninger (relatert til evt. smittsomme sykdommer) fra besøkende, før det gis adgang til anlegg. Dette er for å hindre at smitte kommer inn i produksjonslokalet. Denne behandlingen er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b og f, og artikkel 9, 2 bokstav g for helseopplysningene. Behandlingen er papirbasert og dokumentene makuleres når formål med innhenting er oppnådd.

For å forebygge og avsløre kriminelle handlinger, og ivareta sikkerheten til personer på anlegget, har Nortura installert kameraovervåkning på flere av sine lokasjoner. Kameraovervåkningen er etablert i tråd med gjeldende regelverk og innebærer behandling av personopplysninger i form av bilder og video. Behandlingen av personopplysninger er ansett nødvendig for å ivareta sikkerheten, og er basert på en interesseavveining jf. personvernforordningen art. 6,1 bokstav f.

Beredskap og mattrygghet

I forbindelse med beredskapssaker, for eksempel sykdomsutbrudd, skader osv. vil det kunne være nødvendig for Nortura å behandle personopplysninger til den eller de som er rammet av et slikt utbrudd. Dette vil kunne være navn, adresse, kjønn, fødselsdato, telefonnummer, informasjon om slektninger, reise og transportruter. Det vil også kunne være aktuelt å behandle helseopplysninger, både den registrertes egen helsehistorikk og familiemedlemmers. Slike opplysninger behandles kun i den grad de er nødvendige i en beredskapssammenheng for å avdekke smitte el. Opplysningene vil bli slettet når dette formålet er nådd.

Opplysninger om ansatte

Nortura behandler personopplysninger om sine ansatte og innleide for å administrere lønn og personalansvar, samt tilgangsstyring i lokaler og IT-systemer. For disse formål registreres opplysninger som navn, fødselsdato, personnummer, adresse, epost, telefonnummer, pårørende, kjønn, nasjonalitet og kontonummer. Rettslig grunnlag for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b, c og f.

I tillegg registreres opplysninger om fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger knyttet til fravær, arbeidsulykker og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Norturas bedriftshelsetjeneste behandler helseopplysninger om ansatte som benytter seg av tjenesten. Rettslig grunnlag for disse behandlingene er personvernforordningen artikkel 9, 2 bokstav b.

Nortura behandler også personopplysninger gjennom det elektroniske rekrutteringsverktøyet Easycruit. Visma er leverandør av løsningen og opptrer som databehandler i henhold til skriftlig avtale. Formålet med behandlingen er rekruttering, og det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6,1 bokstav a og b. Søknader slettes 6 måneder etter at ansettelsesprosessen er ferdigstilt.

Datanettverk og kommunikasjon

Nortura behandler personopplysninger som ledd i forvaltningen av sine data- og kommunikasjonsnettverk. Systemer og nettverk overvåkes i tråd med gjeldende regelverk for å avdekke mulige sikkerhetsbrudd og uønskede hendelser. Opplysninger som lagres er navn, IP-adresse, e-postadresse, brukernavn og passord.

Behandlingen er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav f, basert på en vurdering av at slik behandling er nødvendig for å oppnå formålet, og at Norturas interesse i å ivareta sikkerheten for systemene, overstiger hensynet til den enkeltes personvern. Personvernulempen for den enkelte er vurdert som liten, gitt at det i all hovedsak er trafikkdata som logges, ikke gjennomgang av enkeltopplysninger.

Informasjonskapsler og webanalyse

Nortura benytter informasjonskapsler for å bedre brukeropplevelsen på nettstedene (nortura.no, medlem.nortura.no, norturaproff.no, terina.no, gilde.no, prior.no, eldhus.no mfl.).

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen når du besøker og navigerer på nettstedet. Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk godkjenner bruken av informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, må du endre innstillingene i nettleseren din. Hvis du deaktiverer informasjonskapslene, vil det kunne føre til at funksjonaliteten på nettstedet blir begrenset.

Vi benytter analyseverktøy som Google Analytics og Facebook Pixel til å analysere trafikken på Norturas nettsteder. Informasjonen som samles inn behandles av den enkelte tjenesteleverandør i tråd med deres retningslinjer for personvern. Les mer om hvordan Google bruker informasjon fra nettstedene her. Se oversikt over alle informasjonskapsler vi benytter på tvers av Norturas løsninger her. Se alle tjenestene som benyttes på tvers av Norturas løsninger her.

Lagring og utlevering

Personopplysningene som Nortura behandler lagres primært på servere hos Nortura, Norturas datterselskaper, eller Norturas tjenesteleverandører i Norge eller i EU. For enkelte applikasjoner lagres også personopplysninger hos skytjenesteleverandører etablert i Norge og EU.

Enkelte av personopplysningene vi behandler overføres til vår tjenesteleverandør for IT-systemer Tech Mahindra i India. Vi har inngått en databehandling- og overføringsavtale med Tech Mahindra basert på EUs standardkontrakt for slik overføring. Tech Mahindra har gjennom denne avtalen forpliktet seg til å behandle personopplysningene i tråd med personregelverket som gjelder innen EU-/EØS-området, herunder kravene til informasjonssikkerhet.

Databehandlere

Nortura benytter eksterne tjenesteleverandører for ulike deler av virksomheten. Når slike tjenesteleverandører behandler personopplysninger på vegne av Nortura, gjøres det basert på en skriftlig databehandleravtale som regulerer behandlingsoppdraget.

Sletterutiner

Nortura har utarbeidet rutiner som skal sikre at personopplysninger slettes når formålet opplysningene var innhentet for, er oppfylt. Det er definert fire standardiserte nivåer for lagringstid, som er innarbeidet for alle typer behandling av personopplysninger i Nortura.

Rettigheter

Personer som er registrerte i systemene til Nortura har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er feil eller ufullstendige, eller dersom Nortura behandler personopplysninger de ikke har lov til, kan den registrerte kreve at slike opplysninger rettes, slettes eller suppleres. Slike henvendelser behandles innen 30 dager etter at henvendelsen er mottatt.

Kontakt for spørsmål og henvendelser om personvern

Har du spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte Nortura på e-post personvern@nortura.no

Her kan du også henvende deg dersom du ønsker innsyn i opplysninger som Nortura har registrert om deg.

Norturas Cookie-erklæring