Gå til innhold

Klima

Produksjon av mat står for en betydelig del av verdens klimautslipp. For å bremse klimaendringene og sikre et produktivt jordbruk i fremtiden, må vi redusere vår klimapåvirkning gjennom hele verdikjeden. I Norge kommer 9,4 prosent av landets totale klimagassutslipp fra jordbruket, hovedsakelig som metan og lystgass fra husdyr og gjødsel.

Norsk husdyrproduksjon er verdensledende når det kommer til klima. Friske dyr, kombinasjonskyr, grasfôret og beitende kjøttfe og småfe, og fôreffektive griser og fjørfe, bidrar til at klimaavtrykket fra vår produksjon er lavere enn snittet i resten av verden.

Norturas utslipp av klimagasser stammer hovedsakelig fra fossil energi som vi benytter i vår industri (til oppvarming, nedkjøling og drift) og transport, og fra emballasje og avfall. Den største utslippskilden er likevel vår råvare-produksjon, hovedsakelig enterisk metan fra husdyr (fordøyelse), gjødsellager og lystgass fra gjødsel og jordsmonn.

En viktig faktor som gjør at utslippet fra vår produksjon er betydelig lavere enn i andre land, er den unike norske kombinasjonskua, som gir både melk og kjøtt. Hele 70 prosent av storfekjøttet i Nortura kommer herfra. Det betyr høy ressursutnyttelse og lavt klimaavtrykk.

Livsløpsanalyser

Landskap 7 Foto Ringdal Grethe

En livsløpsanalyse (LCA), kartlegger og vurderer det totale avtrykket til et produkt. Den tar for seg blant annet miljø- og ressurspåvirkning som energi og vannforbruk, utslipp, forsuring, jordkvalitet, arealbruk og biodiversitet. Nortura har engasjert Norsk Institutt for bærekraftsforskning, NORSUS, for å lage livsløpsanalyser for norsk husdyrproduksjon. I oktober 2023 ble disse analysene ferdigstilt.

Les mer...

Nortura er forpliktet til å bidra til jordbrukets klimaavtale om å kutte eller binde 5 millioner tonn CO2-ekvivlenter innen 2030.