Gå til innhold

Bærekraft i Nortura

Mat på naturens premisser

Bonden er helt avhengig av naturen, og derfor er matproduksjon og bærekraft tett forbundet. Skal vi kunne produsere mat i generasjoner fremover, sier vi i Nortura at vi må gjøre det på naturens premisser. Dette er en forutsetning for vår evne til å produsere mat og vårt licence-to-operate for fremtiden.

30% reduksjon i utslipp av metan fra våre drøvtyggere innen 2030 og 50% innen 2050

100% fornybar energi på våre anlegg innen 2025

80% reduksjon i utslipp fra transport innen 2030

Vi går inn for å øke norskandelen i fôr opp mot 100% innen 2030

Redusere matsvinn fra egne anlegg med 80 % innen 2030

Innen 2025 skal vi redusere mengden mettet fett i produktene våre med 7 %, og saltmengden med 30 % (sammenlignet med 2015)

Alle våre anlegg skal ha oppnådd karakteren A i Etisk Regnskap innen 2030

Livsløpsanalyser

Landskap 7 Foto Ringdal Grethe

En livsløpsanalyse (LCA), kartlegger og vurderer det totale avtrykket til et produkt. Den tar for seg blant annet miljø- og ressurspåvirkning som energi og vannforbruk, utslipp, forsuring, jordkvalitet, arealbruk og biodiversitet. Nortura har engasjert Norsk Institutt for bærekraftsforskning, NORSUS, for å lage livsløpsanalyser for norsk husdyrproduksjon. I oktober 2023 ble disse analysene ferdigstilt.

Les mer...

Våre rapporter

Ansatte kontor Foto Pål Engh

Her finner du alle våre rapporter også i nedlastbar versjon.

Les mer...