Gå til innhold

Samler skjæring av storfe på færre anlegg

Styret i Nortura har besluttet å gjøre Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik til nye hovedanlegg for storfeskjæring i årene fremover. Skjæring og pakking av storfe vil med det foregå på færre anlegg, som et ledd i omleggingen til ny og helhetlig industristruktur.

Nortura logo bilde forside

Konsernstyrets vedtak er et ledd i Norturas plan for en ny helhetlig industristruktur, som ble kommunisert i juni. Nortura annonserte i mars oppstarten av en utredning som skulle vurdere gevinster ved samling av aktiviteter knyttet til nedskjæring av storfeslakt.

- Ved å samle produksjon på færre anlegg får vi bedre kapasitetsutnyttelse, en forenklet vareflyt, større fleksibilitet og en mer forutsigbar bemanningsplanlegging. Dette setter oss bedre i stand til å modernisere driften vår, sier konsernsjef Anne-Marit Panengstuen.

Bakgrunnen for tiltaket er Norturas behov for å redusere enhetskostnader og styrke konkurransekraften mot norske og utenlandske konkurrenter for å sikre en økonomi som gjør det mulig å bidra til landbruk og storfehold i hele landet. Det er betydelig overkapasitet ved flere fabrikker som følge av tidligere effektiviseringstiltak og lavere aktivitetsnivå knyttet til storfeskjæring.

Omleggingen skjer som et ledd i Norturas fireårsplan for industrien. Nortura planlegger de neste fire årene å investere om lag 1,4 milliarder kroner i moderniserte anlegg og en bærekraftig og fremtidsrettet industristruktur. Planen skal ruste norsk matvareindustri og norske bønder for en skjerpet konkurransesituasjon, fallende etterspørsel og gi bedre økonomi til bonden.

Les mer om ny industristruktur her

Tiltaket vil redusere transportbehovet mellom anleggene våre, og er et av tiltakene for å redusere klimautslipp fra veitransporten med 80 prosent innen 2030. Nortura forventer at dette tiltaket vil redusere kjøring med lastebiler og vogntog med om lag 144 000 km årlig.

Tre anlegg blir berørt

Utredningen, som er bakgrunnen for styrets vedtak, ble annonsert i mars og har vurdert skjæring av storfe på Egersund, Bjerka, Gol og Førde. Storfeskjæringen ved anlegget på Bjerka blir videreført, mens storfeskjæring i Egersund, Førde og på Gol vil bli avviklet. Storfeskjæringen i Målselv er ikke påvirket av vedtaket. Vedtaket er en del av gjennomføringen av Norturas helhetlige industristruktur.

- Dette er en tung beskjed å få for de som blir berørt. De ansatte ved våre anlegg har høy kompetanse og produserer effektivt, men samling av skjæreaktivitetene vil gi konsernet en innsparing som er helt nødvendig for å konkurrere mot norske og internasjonale tilbydere og sikre landbruk i hele Norge. Jeg kan garantere god dialog med våre ansatte og tillitsvalgte, slik at omstillingen blir så god den kan bli, sier Panengstuen.

Vedtaket berører i alt 57 årsverk ved de tre anleggene. Antallet ansatte som blir berørt er imidlertid lavere på grunn av blant annet naturlig avgang og fordi flere av stillingene er midlertidig kapasitet som ansettes i sesong og som i dag er ubesatte stillinger.

Nortura har gode rutiner for omstilling og har en historikk som viser at ni av ti som blir påvirket av omstilling får ny jobb, enten i Nortura eller utenfor konsernet. Ansatte som settes i omstilling og som har nødvendig kompetanse vil prioriteres til andre stillinger i konsernet.

Rudshøgda og Malvik blir hovedsenter

Nortura Rudshøgda og Malvik blir nye hovedanlegg for skjæring storfe i Nortura. Anleggene har i dag det største slakte og skjære volum på storfe og vil øke skjæreandelen ytterligere. Disse anleggene står for en stor del av Norges produksjon av kjøttdeig, biff, hamburger, kjøttkaker og kjøttboller. Å samle hovedandelen av storfeskjæringen på disse anleggene vil styrke aktiviteten som allerede er der.

- Satsingen betyr at Nortura vil samle og spesialisere produksjonen på anleggene. Dette gjør det mulig å ta i bruk økt grad av ny teknologi, i tråd med moderniseringsprosessen vi nå gjennomfører, sier Panengstuen.