Gå til innhold

Nortura med milliardløft for norsk landbruk og matindustri

Nortura investerer inntil 1,4 milliarder kroner i nye høyteknologiske anlegg for å styrke norsk matindustri og sikre landbruk i hele landet. Investeringsplanen er den største i Norturas historie.

Panengstuen 20200612 dyrebil 1 1

Nortura-administrasjonen har lagt fram en rammeplan for konsernstyret som svarer ut årsmøtets krav om en ny industristruktur, samtidig som vi ivaretar mottaksplikten. Styret har vedtatt retningen men skal vedta hvert enkelt steg i planen i fireårsperioden.

Forslaget fra administrasjonen innebærer at Nortura i løpet av fire år vil styrke industristrukturen med fem store regionale anlegg med moderniserte produksjonsprosesser og ny teknologi. Samtidig opprettholder konsernet en slakteristruktur i hele landet.

Hensikten er å trygge Nortura og øke konkurransekraften gjennom spesialisering av produksjonen for å redusere overkapasitet, øke effektiviteten, redusere kostnader og mellomtransport mellom anleggene.

- Planen er helt nødvendig for å snu utviklingen. Hvis vi skal sikre et arbeidsplasser, et framtidsrettet samvirke og jordbruk i hele Norge må vi tenke nytt på hvordan vi organiserer industrien. Dette er den største og mest offensive satsingen i Nortura noensinne. Målet er et sterkt, bærekraftig og konkurransedyktig egg- og kjøttsamvirke, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Nortura vil i perioden fram mot 2025 investere mellom 1,1 og 1,4 milliarder kroner i ny industristruktur og foreta betydelige forenklinger i industrien. Det er beregnet at investeringene vil styrke lønnsomheten i konsernet med 300-400 millioner kroner i året.

Helhetlig plan

- Dette er et helhetlig grep som skaper et framtidsrettet samvirke og sikrer industriarbeidsplasser i egg- og kjøttnæringen. Som i alle omlegginger vil også denne innebære at det blir overtallige i løpet av fireårsperioden. Det er selvsagt ikke noe vi ønsker, men det er dessverre nødvendig for å sikre en framtid for Nortura, sier Panengstuen.

Planen skal ruste norske bønder og - matvareindustri for økt konkurranse, og innebærer viktige endringer for egg- og kjøttsamvirket. Satsingen betyr at Nortura vil samle og spesialisere produksjonen på anleggene. Økt spesialisering og bruk av avansert teknologi gir lavere kostnader og redusert mellomtransporter mellom anleggene.

Omleggingen er et hovedgrep for å nå målsettingen om 80 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra veitransport innen 2030.

- Vi endrer for å utvikle Nortura og bevare et sterkt norsk landbruk. Norsk landbruk og matindustri står overfor de mest krevende utfordringene på flere generasjoner. Behovet for å produsere trygg mat på norske naturressurser øker i en mer usikker verden. Samtidig må klimagassutslippene ned og bærekraften opp. Det betyr at vi må tenke nytt, og vi må tenke langsiktig, sier Anne Marit Panengstuen.

Følger opp krav fra årsmøtet

Styret i Nortura har vedtatt en rammeplan som er delt inn flere faser for perioden 2020-2024. Vedtaket er en konkret oppfølging av årsmøtets vedtak og eiernes ønske om å møte økt konkurranse og endrede forbrukerkrav med «å snu alle steiner» og legge fram en helhetlig industriplan for konsernet.

- Ikke et eneste gårdsbruk blir nedlagt av denne satsingen. Snarere tvert imot. Endringen er et grep for å sikre egg- og kjøttproduksjon i hele Norge, sier Panengstuen.

Endringene møter samtidig selskapets utfordringer knyttet til lav kapasitetsutnyttelse, unødvendig mye mellomtransport, økt konkurranse fra norske og internasjonale aktører, behovet for klimatilpasning og endrede forbrukerkrav. I tillegg til at realprisen for kjøtt har falt med 20 prosent de siste ti årene, ser Nortura nå de første tegnene til nedgang i etterspørselen etter rødt kjøtt.

- Det vi nå legger fram er en helhetlig plan som møter utfordringene i markedet, og som utvikler norsk matindustri og landbruk over hele landet. Vi skal ta i bruk ny teknologi og avanserte industrielle prosesser. Vårt mål er å sette en ny standard for avansert og bærekraftig matindustri, sier Panengstuen.

Nortura har også startet arbeidet med å finne nytt hovedkontor, et prosjekt som er beregnet å kutte kostnadene med 7-10 millioner kroner årlig.

Faseinndelt plan

Prosjektet består av flere faser som i tiden fremover skal detalj- og konsekvensutredes. Styre-behandling og drøftinger med tillitsvalgte vil skje i alle faser av prosjektet og gjennom hele fireårsperioden. Rammevedtaket vil innebære endringer for flere ansatte og selskapet anslår at mellom 200-300 ansatte kan bli berørt de neste fire årene. Erfaringen fra tidligere omstillingsprosesser viser at ni av ti ansatte får nye jobber i omstillingstiden.

- Jeg forstår planen kan skape uro blant ansatte, men omleggingen er nødvendig for å sikre fremtidige arbeidsplasser i Nortura. Jeg kan forsikre at vi vil samarbeide nært hver og en som settes i omstilling, både gjennom vårt eget Team Personal og med tillitsvalgte for en best mulig omstilling for den enkelte som blir berørt. Målet er at flest mulig finner nye jobber i Nortura eller i andre virksomheter, sier Panengstuen.

For mer detaljert informasjon om industriplanen: www.nortura.no.