Gå til innhold

Avfall og avløpsvann

Norge har et ambisiøst mål om å gjenvinne 65 prosent av alt avfall innen 2035. Nortura genererer, på lik linje med andre store industribedrifter, en betydelig mengde avfall. De største avfallsfraksjonene vi har er restavfall, plast, papir, masser og metal. De strenge hygienekravene for produksjon av trygg mat fører til bruk av store mengder engangsplast.


Utfordringen er at engangsplast som blir forurenset med matrester og blod, ikke er egnet for gjenbruk, og dermed ender mestparten av engangsplasten opp i restavfall. Som regel går usortert restavfall til forbrenning og blir energigjenvunnet til fjernvarme og kjøling, men det er likevel et tap når plasten i stedet kunne blitt resirkulert og brukt som nye ressurser.

Våre aktiviteter har også påvirkning på kvaliteten på vannet som går ut av fabrikkene våre. Vi bruker mye vann som blir forurenset med næringssalter og organiske materialer som for eksempel blod, fett og nitrogen. Avløpsvannet må renses og kontrolleres før det går videre til kommunalt renseanlegg, for å unngå forurensing.

Norge er rangert som det nest minst utsatte landet for vannmangel på verdensbasis, ifølge WWF Water Risk Filter-database. Likevel har vi de siste årene sett at noen områder av Norge har blitt mer utsatt for vannmangel enn før. Derfor er det viktig at vi har bevissthet rundt dette, og at vi må forberede oss på å minimere vannforbruket i vår produksjon.

Vasking fabrikk Foto Gunnar Klingwall

Avfall

I Nortura jobber vi kontinuerlig med å redusere mengden avfall fra anleggene våre, og med å øke sorteringsgraden. Målet vårt er at mest mulig av avfallet skal sendes til gjenbruk og dermed gå inn i nye sirkulære verdikjeder. Vi jobber derfor med å finne alternativer til engangsplast, som kan ivareta hensyn til mattrygghet, samtidig som vi reduserer mengden avfall som går til forbrenning.

Vi samarbeider tett med alle våre partnere på avfallshåndtering (Retura, Norsk Gjenvinning og Ragn-Sells). Vi har programmer på de største anleggene våre, hvor vi analyserer sortering, type avfall og plassering av lastbærere – for å sørge for at sorteringen er mest mulig effektiv, slik at vi når målene våre om mindre restavfall og økt sorteringsgrad.

Avløpsvann

Alle våre anlegg overholder de kravene som myndighetene har satt vedrørende avløpsvann. Etter lokal rensing, behandles det videre av kommunale/interkommunale avløpsanlegg, bortsett fra i et av våre anlegg som har fullrensing og godkjent utslipp direkte til sjø.

Miljømyndighetes krav til måling og dokumentasjon følges. Hvilke målinger som skal tas er beskrevet i den enkelte fabrikks utslippstillatelse. Fem av våre fabrikker er omfattet av skjerpede krav iht. Industriutslippsdirektivet.