Gå til innhold

Likestilling og diskriminering

Landbruket, slakterinæringen og matproduksjonen generelt, er tradisjonelt sett dominert av menn. Dette gjelder også i Nortura. Vi tror imidlertid at god kjønnsfordeling og mangfold, både i styrende organer og i virksomheten som helhet, vil føre til bedre beslutninger og resultater, og mer bærekraftige løsninger.


Nortura er en svært mangfoldig arbeidsplass, med medarbeidere fra om lag 70 ulike nasjoner. Rundt 25 prosent av medarbeiderne våre har sin opprinnelse fra andre land enn Norge. Vi er bevisste på de språk- og kulturmessige utfordringene dette kan gi.

Eggpakking 2 Foto Øivind Haug

Slik jobber vi

Vi er opptatt av å fremme likestilling mellom kjønnene, utjevne forskjeller og legge til rette for mangfold. Vi arbeider for å hindre diskriminering som følge av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi arbeider også for å tilrettelegge for personer med særskilte behov.

Medarbeiderundersøkelsen fra 2022 viser at Nortura er en inkluderende arbeidsplass på tvers av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Det er vi stolte av.

En rekke initiativer og tiltak er gjennomført ved de enkelte fabrikkene og enhetene, for å tilpasse arbeidsplassen til medarbeidere med ulik bakgrunn. Vi legger ekstra stor vekt på å tilby norskopplæring for å gjøre norsk til arbeidsspråk. Et felles arbeidsspråk er med på å sikre god dialog og godt samarbeid.