Gå til innhold

Lønnsomhet for våre eiere

For å sikre at vi har en høy selvforsyningsgrad og matproduksjon spredt ut over hele landet, må norske bønder ha en inntekt å leve av. Samtidig vet vi at bondens økonomi er under hardt press. Beregninger viser at den norske bonden tjener vesentlig mindre enn andre yrkesgrupper, og inntektsgapet har vokst de siste årene. I tillegg har prisvekst på gjødsel, energi og kraftfôr rammet bøndene hardt.


Hver dag legges to gårdsbruk ned, og antallet aktive gårder her i landet har sunket fra over 150.000 i 1970 til i underkant av 40.000 i dag.

På grunn av presset økonomi velger stadig flere bønder å legge ned produksjonen. Antallet jordbruksbedrifter i Norge har falt fra 155 000 i 1970 til under 37 000 i dag – altså har tre av fire gårdsbruk valgt å legge ned driften de siste 50 årene31. Ikke bare går verdi­fulle jordbruksarealer ut av drift, men stadig færre dyr på beite innebærer at store deler av landet gror igjen, spesielt i kystområder på Vestlandet og i nord.

Norske bønders dårlige økonomi utgjør med andre ord en stor risiko for matsikkerheten i landet. Fra et bærekraftperspektiv vet vi at omstillingen mot et moderne og bærekraftig landbruk, med bedre dyrevelferd, krever store investeringer. Da må bonden ha en inntekt som faktisk gjør dette mulig å gjennomføre. Vårt arbeid knyttet til bærekraftsmål åtte om anstendig levelønn, og bærekraftsmål ti om å redusere økonomisk ulikhet, utgjør derfor kjernen av Norturas arbeid med bærekraft. Skal vi få til den omstillingen i norsk landbruk som vi ønsker, de neste ti årene, er det kritisk at vi styrker den norske bondens økonomiske forutsetninger.

Slik jobber vi

Nortura støtter kravet om bedre rammevilkår og inntektsløft for norske bønder, slik at vi faktisk prioriterer norsk matproduksjon, bondens levekår og matberedskap. De siste årene har Nortura arbeidet regulatorisk og kommersielt for å sikre ekstraordinære økninger i råvareprisene for alle våre produksjoner, i tillegg til vesentlige løft gjennom jordbruksoppgjøret. Dette resulterte i en historisk ekstraordinær økning av avregnings-og engrosprisene ved inngangen til 2022. 

For styrket lønnsomhet jobber vi langs to spor; et kommersielt og et politisk.

Kommersielle rammer

Når det kommer til de kommersielle inntektsrammene, styrer vi selv vår tilpasning. Vi jobber for å styrke bondens konkurransekraft gjennom god drift, sterke merkevarer og attraktive råvarer. Norturas konkurransekraft styrker vi gjennom å sikre at industrien vår er effektiv og at produktene våre er attraktive. I bunnen ligger våre samvirkeforpliktelser, som gjør at verdiene vi skaper, gis tilbake til de som har produsert maten – den norske bonden.

Politiske rammer

Jordbruket i Norge er et resultat av en flere generasjoner gammel politisk prioritering for å sikre matproduksjon til egen befolkning. Jordbrukspolitikken bygger på fire pilarer; matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk. Nortura har en god og konstruktiv dialog med folkevalgte, relevante departementer, direktorater og organisasjoner for å bidra til å realisere den jordbrukspolitiske målsettingen og ivareta et livskraftig landbruk.