Gå til innhold

Lønnsomhet for våre eiere Bøndene trenger en lønn å leve av

Nortura skal bidra til å skape et livskraftig norsk landbruk, med gode vilkår for egg- og kjøttproduksjon. Derfor er en av våre viktigste ambisjoner at bønder skal få en inntekt som er på nivå med andre grupper i samfunnet, og står i forhold til verdiskaping og arbeidsinnsats.

Nortura støtter kravet om bedre rammevilkår og inntektsløft for norske bønder, slik at vi faktisk prioriterer norsk matproduksjon, bondens levekår og matberedskap.

Den norske bondens økonomi er under hardt press. Bønder tjener vesentlig mindre enn andre yrkesgrupper i samfunnet. Inntektsgapet til andre grupper har vokst de siste årene. I tillegg er de hardt rammet av prisveksten på gjødsel, energi og kraftfôr – viktige innsatsfaktorer for matproduksjonen.

Den pressede økonomien har gjort at stadig flere bønder velger å legge ned produksjonen. Antallet jordbruksbedrifter i Norge har falt fra 155 000 i 1970 til under 40 000 i dag, og verdifulle jordbruksarealer går dermed ut av drift. Bondens dårlige økonomi utgjør med andre ord en stor risiko for matsikkerheten i landet. I tillegg krever omstillingen mot et moderne, effektivt og bærekraftig landbruk, med bedre dyrevelferd, store investeringer. Da må bonden ha en inntekt som faktisk gjør dette mulig å gjennomføre.

Hver dag legges to gårdsbruk ned, og antallet aktive gårder her i landet har sunket fra over 150.000 i 1970 til i underkant av 40.000 i dag.


For styrket lønnsomhet jobber vi i Nortura langs to spor, et kommersielt og et politisk.

Kommersielle rammer

Når det kommer til de kommersielle inntektsrammene, styrer vi selv vår tilpasning. Vi jobber for å styrke bondens konkurransekraft gjennom god drift, sterke merkevarer og attraktive råvarer. Norturas konkurransekraft styrker vi gjennom å sikre at industrien vår er effektiv og at produktene våre er attraktive. I bunnen ligger våre samvirkeforpliktelser, som gjør at verdiene vi skaper, gis tilbake til de som har produsert maten – den norske bonden.

Politiske rammer

Jordbruket i Norge er et resultat av en flere generasjoner gammel politisk prioritering for å sikre matproduksjon til egen befolkning. Jordbrukspolitikken bygger på fire pilarer: matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk. Nortura har en god og konstruktiv dialog med folkevalgte, relevante departementer, direktorater og organisasjoner for å bidra til å realisere den jordbrukspolitiske målsettingen og ivareta et livskraftig landbruk.