Gå til innhold

Stort engasjement rundt Nortura sitt dialogmøte om kjøtt og klima

Onsdag 25. oktober holdt Nortura sitt fjerde møte i en serie dialogmøter om bærekraft, kjøtt- og eggproduksjon. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen innledet møtet, og videre ble det presentert nye, norske utslippstall, og lovende løsninger for utslippsreduksjon. Møtet ble avsluttet med en panelsamtale om veien videre.

Dialogmote 4 Klima no035541 Foto Pal Engh

Dialog og samarbeid på tvers av sektorer er essensielt

– Jeg har tro på at dialog er løsningen skal vi finne balanserte svar på klima- og naturkrisen som ivaretar alle de andre viktige samfunnsutfordringene som vi og landbruket må jobbe med samtidig, innledet den nye klima- og miljøministeren sitt innlegg foran en fullsatt sal på Mesh Youngstorget i Oslo.

Han fortsatte med å poengtere at matsystemene er en bærebjelke og en nøkkel, skal vi klare å løse utfordringene vi står ovenfor. Verden har blitt mer utrygg og usikker nå enn for bare noen år siden. Energikrisen og Russlands invasjon av Ukraina har endret sikkerhetsbildet globalt. Noe som påvirker hvordan vi tenker på sikkerhet i alle samfunnsområder. Her spiller matsikkerhet en stor rolle og vi må jobbe for å øke vår egen selvforsyningsgrad.

Videre sa han at en viktig jobb for myndighetene er å lage et rammeverk som gjør at landbruket kan lykkes i å nå målene som er satt. Han oppfordret samtidig Nortura til å være tydelig på hvordan det rammeverket må se ut. Hva trenger vi for å utnytte markedsmuligheter og tilgang på teknologiske løsninger og forskning for å løse sin del.

Statsråden snakket også gjentakende om klima og natur som likestilte kriser, noe som er meget viktig da vi må forholde oss både til Parisavtalen, men også den nye globale naturavtalen.

Dialogmote 4 Klima no035498 Foto Pal Engh
Dialogmote 4 Klima no035467 Foto Pal Engh 1

Nye tall lansert av NORSUS

På oppdrag fra Nortura har NORSUS og NMBU utarbeidet livsløpsanalyser på alle dyreslagene i Nortura sin produksjon.

— For første gang har vi nå felles tall med et likt faktagrunnlag sånn at vi kan sammenligne de ulike dyreslagene og påvirkningen de har. De tallene er nødvendige for at Nortura skal prioritere innsats og strategi innen bærekraft fremover, sier Cecilie A. Hultmann, leder for bærekraft i Nortura.  

Også statsråden poengterte viktigheten av disse nye tallene.

— Skal vi finne løsninger så må vi skjønne problemene og utfordringene vi står ovenfor. Jo bedre tall vi har på utslippene og naturutfordringene vi står ovenfor, jo bedre og mer helhetlige blir de løsningene vi sammen kan få på plass, uttalte Bjelland Eriksen.

De nye tallene ble presentert av Hanne Møller, seniorforsker i NORSUS og Stine Samsonstuen, forsker i NMBU og seniorforsker i NORSUS, og det var stor nysgjerrighet rundt tallene og metodikken brukt for å hente de frem. Hovedfunnene som viser klimagassutslipp i co2- ekvivalenter per kg slaktevekt vil også bli brutt ned på kg spiselig kjøtt og kg protein. På den måten vil det være lettere å sammenligne klimautslippene til kjøtt med andre matvarer, men også i forhold til andelen protein som er anbefalt å spise.

Les mer om LCA-analysene og de nye tallene her

Dialogmote 4 Klima no035545 Foto Pal Engh

Flere lovende løsninger

Under møtet fikk gjestene også korte presentasjoner av mulige løsninger for utslippsreduksjon:

  • Test av metanhemmere i dyrefôr, presentert av Tove Jystad, utviklingsleder ved Mære landbruksskole.
  • Resultat av test av metanhemmere i Irland fra Dr. Stuart Kirwan B. Ag. Sc., PhD., fra Animal Bioscience Research Senter.
  • Om prosjektet Metanhub, presentert av Harald Volden Dr. Agric, Professor II, Drøvtyggerfysiologi og ernæring, NMBU og Tine.
  • Er biokull en løsning for å fjerne karbon? av Einar Stuve, daglig leder Obio.
  • Hva er fordelene med å bruke norsk kyllingfôr og utfordringene med å skalere opp produksjonen, presentert av Franciska S. Steinhoff, Utviklingssjef fjørfefôr, Felleskjøpet Fôrutvikling.

Konstruktiv dialog på tvers av interessenter

Arrangement ble så avsluttet med en panelsamtale bestående av Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero Senter for klimaforskning, Ingrid Liland, nestleder i MDG, Egil Christopher Hoen, nestleder i Norges Bondelag, og Vilde Haarsaker, assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Moderator, Terje Sletnes fra NHO Mat og drikke, holdt spurte alle deltakerne om hvilken retning de mener Nortura burde ta fremover. Det var bred enighet om at man må se på muligheter i alle sektorer for å redusere utslipp og her må også landbruket gjøre sin del. Halvorsen tydelig på at hun mener vi må kutte i kjøttforbruket, samtidig som hun poengterte at landbruket må ha en stor del av de utslippene vi sitter igjen med i 2050 fordi det handler om naturlige prosesser.

Det kom og en utfordring fra salen, spesielt til Cicero og MDG, om å snakke mer om den innovasjonen og de gode forskningsresultatene som skjer i landbruket i dag for å minske polarisering rundt mulige løsninger i fremtiden.

Dialogmote 4 Klima no035480 Foto Pal Engh

Opptak

Dialogmote endelig1

Se opptak fra dialogmøtet her

Les mer...

Livsløpsanalyser

Landskap 7 Foto Ringdal Grethe

Les mer om livsløpsanalyser og resultatene fra disse her

Les mer...