Gå til innhold

Resultatvekst for Nortura i andre tertial

Driftsresultatet øker med 318 millioner kroner hittil i år og 230 millioner kroner i andre tertial. Resultatet før skatt viser et overskudd på 172 millioner kroner. Lavere kostnader og et mer balansert marked bidrar positivt på resultatet.

– Jeg er tilfreds med et bedret resultat. Vi skal fortsatt jakte forbedringer der det er mulig, men også fortsette å kjempe for høyere markedsandeler, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen

Deler av resultatveksten skyldes fjorårets engangskostnad (96 millioner kroner) knyttet til omstilling og gavepensjon. Iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) bidrar til høyere marginer gjennom lavere personalkostnader, industrielle driftsforbedringer og reduserte svinnkostnader.

Et mer balansert marked enn på samme tidspunkt i fjor bidrar også positivt på marginnivået. Salget til storkjøkkenmarkedet øker i perioden, mens dagligvaresalget er noe ned til tross for en god avslutning på grillsesongen og økt salg gjennom Norfersk.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,9% per andre tertial, ned 1,0%-poeng mot samme periode i fjor.

– Vi opererer i et marked med tøff konkurranse, men har ambisjoner om økt markedsandel i dagligvaremarkedet og jobber hardt for å være en attraktiv leverandør for våre kunder, sier Panengstuen.

I løpet av det siste året har egenkapitalandelen økt fra 29,6% til 33,6%, og gjelden er redusert med 274 millioner. Gjeldsbetjeningsevnen er forbedret ved at netto rentebærende gjeld dividert på EBITA resultatet har gått fra 5,0 til 2,8.

Implementering av ny IKT plattform (SAP) er en omfattende prosess som fortsatt krever mye oppmerksomhet fra ledelse og nøkkelpersoner.

Nøkkeltall andre tertial:

Konsernets driftsinntekter: 7,6 milliarder kroner, en økning på 0,6 % målt mot fjorår.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA): 370 millioner kroner, en økning på 216 millioner målt mot fjorår.

EBITDA-margin: 4,9 prosent, 2,8 prosentpoeng høyere målt mot fjorår.

Driftsresultatet (EBIT): 203 millioner kroner, en økning på 230 millioner kroner målt mot fjorår.

Resultat før skatt: 172 millioner kroner, en økning på 182 millioner kroner målt mot fjorår.