Gå til innhold

Resultatforbedring i Nortura

Nortura leverer en resultatforbedring på over en halv milliard kroner i 2023. Driftsresultatet endte (EBIT) på 258 millioner kroner, og Norturas omsetning er for første gang over 30 milliarder kroner.

Anne Marit Panengstuen og Jan Erik Fløtre

Resultat før avskrivninger, skatt og finanskostnader (EBITDA) endte på rundt 868 millioner kroner.

Nortura konsern (mill. NOK) 2023 Endring
Driftsinntekter 30 872,1 + 2 481,9
EBITDA 867,6 + 515,6
Driftsresultat (EBIT) +258,2 +470,5

Resultatforbedringen kan i hovedsak tilskrives tiltakspakken som ble annonsert siste halvår i 2022 og som fikk god effekt i fjor. Positive effekter av operasjonelle forbedringstiltak i industrien, lavere energikostnader, reforhandlede avtaler, høyere slaktesatser og særlige lønnsomhetstiltak i verdikjeden for hvitt kjøtt er hovedforklaringene.

«Jeg er godt tilfreds med veksten og resultatforbedringen. Jeg vil særlig fremheve innsatsen fra ansatte og eiere som har levert en samlet resultatforbedring på over en halv milliard kroner», sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Den underliggende driften påvirkes av lavere produksjons- og salgskvantum. Kombinert med en svak småfesesong og uønsket skjæring som følge av overskuddssituasjonen i kjøttmarkedet, bidro dette til kostbar bemanningsmessig overkapasitet i industrien.

Salget til dagligvarebutikkene falt med tre prosent, drevet av lavere etterspørsel etter rødt kjøtt og fortsatt vridning bort fra uavhengige merkevarer til butikkeide merkevarer (EMV). Inkludert industri og proffmarkedet endte sluttmarkedssalget ned 3,3 prosent i fjor.

Den samlede markedsandelen for Norturas merkevarer, målt i verdi, falt med 0,7 prosent og endte på 32,2 prosent. Gilde hadde ved utgangen av året en markedsandel på 24,7 prosent (-0,8 prosentpoeng), mens Prior økte sin markedsandel med 0,4 prosentpoeng til 7,1 prosent av kjøttmarkedet. Priors markedsandel på egg endte på 34,8 prosent, ned 3,8 prosentpoeng.

«Vi er på rett kurs mot et nytt og sterkere Nortura, men vi ser at det er underliggende utfordringer i markedet som krever strukturelle tiltak for å etablere et stabilt høyere lønnsomhetsnivå og økt konkurransekraft», sier Panengstuen.

Utreder endringer i konsernstrukturen

Nortura annonserte etter første tertial 2023 behovet for å tilpasse forretningsmodellen for å møte konkurransen og større endringer markedet for egg og kjøtt. Nortura har gjennom fjoråret arbeidet med en ny strategi som nå er vedtatt av konsernstyret.

Arbeidet med ny strategi har blant annet konkludert med at det er behov for strukturelle endringer for å spisse og fokusere organisasjonen inn mot selskapets to markeder – tilførselsmarkedet og sluttmarkedet.

«Vi må tilpasse oss endringene og justere forretningsmodellen for å gjøre selskapet mer fokusert, smidigere og bedre tilpasset endringene i våre to markeder, tilførsels- og sluttmarkedet. Vi må jobbe effektivt mot vårt hovedformål som alltid vil være å sikre størst mulig utbytte til eierne våre gjennom norske råvarer og produkter som forbrukerne vil kjøpe», sier styreleder Jan Erik Fløtre

Som en del av konsernstrategien har styret derfor vedtatt å starte en utredning av en mer fokusert struktur for konsernet med samvirkeselskap (morselskap) spisset mot eierbehovene i råvaremarkedet, og et sluttmarkedsselskap (datterselskap) trimmet og spisset mot forbrukerne og kundenes behov.

«Forutsetningen for utredningen er at medlemmene skal ha eierkontroll og styring over konsernet, og at spesialiserte selskaper skal gi mer fokuserte og effektive organisasjoner spesialtilpasset oppstrøms- og sluttmarkedene» sier Fløtre.

Utredningsarbeidet vil trolig pågå gjennom store deler av 2024. Eventuelle foreslåtte endringer i konsernstrukturen skal vedtas av Norturas årsmøte.

Kjell S Rakkenes
Kjell S. Rakkenes
Konserndirektør - strategi, bærekraft og kommunikasjon
kjell.rakkenes@nortura.no 905 52 956