Gå til innhold

Resultatfall i 2022 - Nortura iverksetter forbedringstiltak på 400 mnok

Til tross for høy omsetningsvekst, svekkes resultatet for 2022 kraftig som følge av ekstraordinært sterk kostnadsvekst for viktige innsatsfaktorer og fall i salget ut av dagligvarebutikkene. Nortura har iverksatt tiltak som skal styrke resultatet med over 400 millioner kroner.

Anne Marit Panengstuen no031339 Foto Pal Engh

Omsetningen for 2022 endte på 28,4 milliarder kroner for konsernet, opp 1,8 milliarder sammenliknet med året før. Resultatet før avskrivninger, renter og skatt (EBITDA) ble på pluss 352 millioner kroner, mens driftsresultatet (EBIT) endte med et underskudd på 212 millioner kroner.

- Den historiske prisveksten på strøm, transport og andre innsatsfaktorer, kombinert med et større fall i salget ut fra landets dagligvarebutikker enn ventet har gitt kraftig nedgang i resultatet

- Selv om store deler av resultatsvekkelsen skyldes utenforliggende forhold, er det ingen vei utenom at selskapet må gjennomføre kraftfulle sparetiltak for å sikre at situasjonen snus raskt, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Energi- og transportkostnader økte med 500 mnok i 2022

Kostnadsveksten rammer alle sektorer i samfunnet gjennom økte energi-, transport- og rentekostnader. Energi og transport rammer Nortura ekstra hardt fordi industristrukturen er spredt i hele Norge, og konsernets energiforbruk ligger hovedsakelig i soner med historisk høye strømpriser.

Energi- og transportkostnader i konsernet økte med mer enn 500 millioner kroner i fjor. Dette er delvis kompensert ved prisøkninger, men det er også et betydelig etterslep som belaster årsregnskapet.

Nortura kan bare endre salgsprisene til kunder to ganger i året. Kostnadsøkninger som ikke ble tatt høyde for ved justeringen 1. juli 2022 vil dermed først kunne videreføre i forbindelse med justeringsvinduet 1. februar i år.

- Den kraftige prisøkningen er ødeleggende for resultatet vårt. Økningen i energi- og transportkostnader er alene tre ganger høyrere enn overskuddet (resultat før skatt) i 2021, sier Panengstuen.

Samtidig har åpningen av grensene og svenskehandel etter pandemien ført til at volumet ut av butikk i våre kategorier i Norge har falt med nærmere 10 prosent.

- En dårlig grillsommer, sen oppstart av lammesesongen og svikende julesalg er i tillegg til svenskehandelen hovedforklaringen til det kraftige fallet i dagligvaremarkedet, sier Panengstuen.

Nedgang i samlet etterspørsel i sluttmarkedene og en mindre gunstig råvarebalanse har ført til lavere salg, marginpress for hele bransjen og svakere kapasitetsutnyttelse.

Personalkostnadene økte som følge av ordinær lønnsregulering, men er også negativt påvirket av bl.a. driftsuregelmessigheter og opprydning etter IT-angrepet i desember 2021.

Gilde- og HoReCa-salget vokser i et fallende kjøttmarked

Salgsinntektene til Nortura skapes gjennom tre forretningsområder, Rødt kjøtt (Gilde), Hvitt kjøtt, egg og langtidsholdbart (Prior) samt Proff og industrisalg.

Åpningen av grensene etter Covid førte til at svenskehandelen nå er tilbake på 2019-nivået og at nordmenn reiser og igjen spiser måltider utenfor hjemmet. Konsekvensen er kraftig fall i dagligvaresalget ut av butikk i Norge, og at salget til hoteller og restauranter er tilbake på nivået fra før pandemien.

Til tross for at totalmarkedet for kjøtt i Norge falt med rundt 800 millioner kroner, har Gilde-salget vokst med 196 millioner kroner i 2022. Salgsvolumet var ned 6,4 prosent mens Norturas salg til hoteller, restauranter og kantiner økte med 21,3 prosent. Salget fra forretningsområdet HKEL falt 7,3 prosent sammenliknet med 2021. Industrisalget var ned 1,3 prosent.

- Jeg er godt tilfreds med at Gilde styrker sin posisjon i et fallende marked. Vi greier å ta ut mer verdi av merkevaren enn tidligere, samtidig som Gilde øker markedsandelen med 1,4 prosentpoeng, sier Panengstuen

- I fjor var året da folk returnerte til hotellene og restaurantene, noe som førte til en kraftig vekst for HoReCa-segmentet i Nortura, sier Anne Marit Panengstuen.

Møter kostnadsvekst med tiltak – skal forbedre EBITDA med over 400 mnok i 2023

Som varslet etter fremleggelsen av andre tertial i fjor, iverksetter Nortura kraftfulle tiltak for å bringe selskapet tilbake til lønnsomhet allerede i år. Tiltakene kommer i tillegg til den pågående restruktureringen av industristrukturen i Norge.

Nortura har siden høsten i fjor arbeidet med tiltak som til sammen skal gi forbedringer på 400 millioner kroner i 2023.

- Vi må møte kostnadsveksten med kraftfulle tiltak for å holde konkurransekraften og bidra til å redusere prisveksten på mat. Tiltakene er omfattende, og vil gjennomføres gjennom hele 2023 for å bringe selskapet tilbake i lønnsomhet raskt, sier Panengstuen.

Tiltakene innebærer blant annet stopp av ikke tidskritiske prosjekter, lønns- og ansettelseskontroll, redusert reiseaktivitet, kraftige kutt i bruk av ekstern kompetanse, reduksjoner i varesortiment og interne omorganiseringer.

- Vi har allerede besluttet å legge ned ytre salg på dagligvareområdet, og kan ikke utelukke at det vil komme flere nedbemanninger gjennom året. Dette er helt nødvendig for å sikre fremtidige arbeidsplasser og konkurransekraft i årene som kommer, sier Panengstuen.

Kartet må tilpasses terrenget

Store endringer i makroøkonomiske realiteter og markedet for egg og kjøtt gjør det nødvendig å vurdere hvordan vi kan forenkle og tilpasse vår forretningsmodell for å møte endringer i markedet, og hvilke konsekvenser dette har for Nortura. Arbeidet vil ferdigstilles siste halvår 2023 i forbindelse med arbeidet med ny konsernstrategi.

- Konkurransen i egg- og kjøttmarkedet er hard og det stilles stadig nye krav til oss fra både forbrukere, kunder og bøndene. Egg og kjøtt vil ha en sentral plass i kostholdet fremover, men vi må justere kartet til terrenget slik at vi fortsatt kan levere det kundene våre etterspør og forbrukerne vil ha til riktig pris og kvalitet, sier Panengstuen.

Les hele årsmeldingen her

Landskap 7 Foto Ringdal Grethe

Les mer...