Gå til innhold

Nortura inviterte til dialog om dyrevelferd

Foto: Pål Engh

Onsdag 25. januar var landets viktigste aktører i arbeidet med å utvikle norsk dyrevelferd samlet på Litteraturhuset i Oslo. Utfordringer, dilemmaer og tiltak, på kort og lang sikt, ble drøftet.

Dialogmote januar 2023 no031389 Foto Pal Engh

Møtet var det andre i en serie dialogmøter der Nortura ber om innspill til valg og prioriteringer i arbeidet med bærekraft. Også denne gangen var salen fullsatt.

Konsernsjef, Anne Marit Panengstuen og styreleder, Trine Hasvang vaag innledet møtet før de ga ordet til Landbruks- og matminister, Sandra Borch, som fortalte om arbeidet med ny stortingsmelding om dyrevelferd. Videre delte agronom og journalist, Øystein Heggdal og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, sine perspektiver på «bærekraftig dyrevelferd». Møtet ble avsluttet med en panelsamtale mellom direktør for regelverk og tilsyn i Mattilsynet, Inge Erlend Næsset, leder for Norges bondelag, Bjørn Gimming, leder for Norges Bonde- og småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, vara stortingsrepresentant for Høyre, Jan Grønningen og styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag. Representanter fra Venstre, SV og MDG var også invitert, men meldte avbud.

- Dialog og samarbeid med myndigheter, sivilsamfunn, forskning og kunder er avgjørende for at vi skal klare å nå de ambisiøse målene vi har satt oss. Og kanskje er dette spesielt viktig for nettopp oss på grunn av de mange hensynene vi må forholde oss til, sa konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen i sin innledning.

Dialogmote januar 2023 no031404 Foto Pal Engh

Aktuelt tema

Temaet for dialogmøtet var «Hva er bærekrftig dyrevelferd?». Med dette ønsket Nortura å løfte de dilemmaene som oppstår i arbeidet med dyevelferd og bærekraft. - Hvordan skal Nortura utvikle dyrevelferden når faktorer som mattrygghet, matsikkerhet, klima og bondens økonomi også spiller inn?

Så kom mattilsynets tilsynsrapport om velferd hos svin den 17. januar. Rapporten viste avvik i over halvparten av de besøkte besetningene. Med dette som bakteppe ble samtalen om hvordan sikre at regelverket følges, like viktig som samtalen om hvordan dyrevelferden skal videreutvikles.

- Jeg pleier å si at dyrevelferd er vår lisence to operate. Vi kan ikke akseptere at halvparten ikke forholder seg til regelverket. Derfor blir det den viktigste samtalen i dag, poengterte Panengstuen.

Bred enighet om at noe må gjøres

På tross av ulike, og til tider motstridende, forslag til løsninger, var samtlige aktører enige om at arbeidet med å ivareta dyrevelferden må forbedres. – Hvem sitter på ansvaret? Hva er flaskehalsene? Er det mulig å utøve god dyrevelferd innenfor dagens regelverk? I hvilken grad spiller bondens økonomi inn? Er utegående dyr positivt eller negativt for klima og dyrehelse?, var noen av tematikkene som ble tatt opp.

I Landbruks- og matminister, Sandra Borch, sin orientering om arbeidet med ny stortingsmelding for dyrevelferd, var hun tydelig på at dette er omfattende og tar tid.

- Vi tar nå en grundig gjennomgang av alt dyrehold og dyrevelferd i hele Norge. I meldingsarbeidet ser vi nærmere på utviklingen av norsk dyrehold og husdyrproduksjon og på ny kunnskap om dyrevelferd. Det er særlig viktig der det er endringer eller nye krav som kan få betydelige konsekvenser både for økonomi og ikke minst for konkurransekraften i norsk husdyrhold og aquakulturnæringa, sa hun.

Videre understreket hun viktigheten av kunnskapsutvikling.

- Kunnskap om velferd påvirker vår respekt for og våre holdninger til dyr. Det er ikke nok å lene seg på erfaring og nedarvet kunnskap. Kompetansen må være oppdatert til dagens kunnskapsnivå om hva som er godt nok for dyra.

Dialogmote januar 2023 no031399 Foto Pal Engh

«Tre tiltak som kan implementeres raskt»

Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, holdt innlegg om hvordan bransjen kan bli bedre på å sikre dyrevelferden med tiltak som kan implementeres raskt.

- Vi er opptatt av å finne flaskehalser som kan gjøre at vi raskere forbedrer hverdagen til dyra våre. Og vi mener at vi ikke trenger å vente på dyrevelferdsmeldingen - vi kan gjøre noe med det vi har allerede, sa hun.

Utover arbeidet med forbedring av Norturas interne systemer, fremla styrelederen tre konkrete tiltak;

  • Mattilsynet må dele informasjon om avvik og pålegg med KSL slik at bransjen får fulgt opp.
  • Mattilsynet, dyrevelferdsprogrammene, KSL og rådgivere må ha lik praktisering og forståelse av regelverket.
  • Ingen avvik kan lukkes med en telefonsamtale. Tiltakene må godkjennes etter besøk av veterinær, KSL-revisor, Mattilsynet, rådgiver eller lignende.

Dialog som verktøy

Moderator for møtet og Norturas konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft, Kjell Rakkenes, la vekt på betydningen av god dialog for å finne løsninger.

- Dialog er som format litt undervurdert i dagens samfunn - når jeg leser på facebook krangles det, mediene er opptatt av spissformuleringer. Derfor er ideen vår å prøve å skape et rom hvor vi bruker innestemme og hvor vi sitter sammen og prøver å finne felles løsninger. Det betyr ikke at vi skal bli servile, miste integritet eller glemme hvor man kommer ifra, men det betyr at en har respekt for ens ulike roller og en forståelse for at vi egentlig vil samme vei. 

Dialogmote januar 2023 no031387 Foto Pal Engh
Dialogmote januar 2023 no031393 Foto Pal Engh
Dialogmote januar 2023 no031379 Foto Pal Engh

Våre dialogmøter

Dialogmøte22

Se opptak fra dialogmøtet om dyrevelferd og les mer om Norturas dialogmøter her

Les mer...
Marthine Petersen Foto Erik Burås
Marthine Haugen Petersen
Senior kommunikasjonsrådgiver
marthine.petersen@nortura.no 905 03 021