Gå til innhold

Modernisering av Nortura Rudshøgda gir gode gevinster

Norturas anlegg på Rudshøgda er betydelig oppgradert etter mer enn to års arbeid med utbygging og modernisering. Samling av storfe på ett anlegg har både gitt bærekrafts gevinster og en langt mer effektiv drift. Resultatene er bedre enn prognosene tilsa.

Rudshogda jan23 Foto Thomas Bonafede

Oppgraderingen av Nortura Rudshøgda er en del av femårsplanen «Ny Helhetlig Industristruktur» som skal gjøre Nortura mer lønnsomt og bærekraftig.

I desember 2019 vedtok Norturas Konsernstyre å samle slakting og skjæring av storfe på Østlandet til ett anlegg for å redusere overkapasitet og effektivisere drift. Siden den gang er det gjort betydelig oppgraderinger på Nortura Rudshøgda. Nytt fjøs, moderniserte slakte- og skjærelinjer, økt bruk av automasjon og ledende teknikk er innført.

Nær dobling av gevinst

Det nye anlegget gikk offisielt i normal drift 1. januar 2023. Allerede nå ser man gode resultater. Der det ble beregnet en forbedring på 15 og 7 prosent på slakting og skjæring ser man at den faktiske gevinsten er er oppe i 23 og 15 prosent pr. linje som følge av oppgraderingene.

- Oppgraderingen av Rudshøgda viser at vi er på rett vei i vår plan om å fremtidsrette industristrukturen. Prosjektet har levert bedre gevinster enn beregnet, til rett tid og til planlagt kostnad, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen

Bedre HMS for ansatte

Ved å samle storfe på ett anlegg har Nortura kunne investere i nye slakte- og skjærelinjer som tar unna større volum og i større grad automatiserer arbeidet. Dette øker kapasiteten og bedrer sikkerheten til ansatte vesentlig. Hev- og senk plattformer og flere arbeidsstasjoner minsker belastning for ansatte og øker tempoet på linja. Automatisert drift gjør også at man får bedre flyt.

– Det å jobbe målrettet med HMS er viktig med tanke på å redusere skader. Når store og tunge dyr skal håndteres fortløpende er det viktig med automasjon som kan avlaste tunge løfte og forebygge belastningsskader. Vi ser at investeringer i bedre teknologi vil gi effekter frem i tid, sier Fabrikksjef Fred Bakkejord.

Anlegget har utvidet kapasiteten i fjøset slik at de kan ta imot 50 prosent flere dyr pr. dag.

– Det gjør oss mer robuste. Det nye fjøset er dessuten spesialdesignet av ansatte på anlegget for å bedre dyrevelferden. Større båser og mykere underlag gir dyra mer plass og vi har lagt om daglige rutiner for å skape mer ro i fjøset, sier fabrikksjef Fred Bakkejord.

Mindre plast og fossil energi

Investeringer i nye maskiner og pakkelinjer bidrar også til flere bærekratsgevinster, og man ser at ny maskinpark både reduserer plastbruk og gir mindre behov for ompakking.

Størst gevinst er det likevel på redusert bruk av fossil energi. Økt bruk at bioenergi har redusert bruken av olje med 37,5 prosent på to år. Vannforbruket er også tatt betydelig ned.

- Ved å investere i nytt stanseutstyr på linjene som steker kjøttkaker og karbonader reduserer vi poseforbruket og ser et redusert vannforbruk tilsvarende 180 000 per år, sier Bakkejord.

Nortura Rudshøgda er en av de første matindustrianlegg som har innført smart teknologi som muliggjør sporing av feil og feilkilder, dette er en teknologi man jobber fortløpende for å utvikle videre.

Rudshogda2 jan23 Foto Thomas Bonafede

Første fase av industri-omlegging

Arbeidet på Rudshøgda inngår som en del av en større omlegging i Norturas industristruktur Oppgraderingen markerer at første fase av industrien-strukturprosjektet nå er gjennomført. Dette innebar blant annet nedlegging av anlegget på Otta.

- Når anlegget opplever så tydelige og gode resultatene gir det oss trygghet på at beslutningen som ble tatt i 2019 var en riktig vei å gå. Det er mange som skal ha takk for et godt gjennomført arbeid, som ikke minst også leverer på forventingene eierne stilte da de ba oss snu hver stein for å effektivisere driften, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Nortura har investert omlag 80 millioner kroner i oppgraderingen.

Ny industristruktur

Omleggingen på Nortura Rudshøgda er første ledd i en større omlegging av Norturas landsomfattende industri. Selskapet skal over tid utvikle fire regionale oppgraderte og nye anlegg som samler store deler av foredlingen. Ved å øke volum til færre anlegg vil man gjøre det lønnsomt å ta i bruk avansert industriteknologi for å redusere kostnader og øke verdiskapning og konkurransekraft. Nortura Rudshøgda er blitt et spesialisert anlegg for storfe og småfe som tar i mot dyr fra hele Østlandet. Anlegget tok før imot gris, men dette er nå flyttet til Tønsberg, som blir et hovedanlegg på gris i Nortura. Tønsberg-anlegget ble offisielt åpnet høsten 2022, og utvides ytterligere andre halvår 2023. Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik er nå nye hovedanlegg for storfeskjæring. Nortura Rudshøgda og Malvik har i dag det største slakte- og skjærevolumet på storfe og står til sammen for en stor del av Norges produksjon av kjøttdeig, biff, hamburger, kjøttkaker og kjøttboller.

Les mer...