Gå til innhold

Kan presentere norske livsløpsanalyser for første gang

Nortura kan før første gang presentere livsløpsanalyser for norsk husdyrproduksjon. Analysene er utviklet av Norsk Institutt for bærekraftsforskning, NORSUS, og NMBU og ble presentert under Nortura sitt dialogmøte onsdag 25. oktober. Rapporten fra NORSUS gir en komplett analyse av klima- og miljøpåvirkningen på matproduksjon fra storfe, småfe, svin, egg, kylling og kalkun fra produksjon av fôr til produktene forlater våre produksjonsanlegg, ekskludert emballasje.

Dialogmote 4 Klima no035467 Foto Pal Engh

Det er første gang vi har slike tall for norske forhold, og de hjelper Nortura i å prioritere innsatsene i arbeidet med å nå klimamålene. Analysene er dessuten et viktig supplement til nasjonale utredninger som ofte bruker grunnlagsdata fra internasjonalt jordbruk og industriproduksjon som ikke tar hensyn til norske forhold, sier Kjell S. Rakkenes som er konserndirektør for strategi, bærekraft og kommunikasjon i Nortura.

Tallene gir en dypere innsikt

Det er fra før kjent at de norske tallene er endel lavere enn de gjennomsnittlige, internasjonale tallene som ofte blir brukt som grunnlag, men ikke hvor mye før nå. Disse tallene vil Nortura bruke som innsikt når vi skal sette prioriteringer i vårt bærekraftsarbeid. Disse nye analysene vil ligge til grunn i Nortura sine rapporteringer og tallene kan videreformidles til alle aktører i verdikjeden som etterspør denne informasjonen. Dette er tall vi som bedrift er pliktet til å rapportere korrekt på.

Med resultatene fra livsløpsanalysene kan vi nå beregne klimagassutslipp i co2- ekvivalenter per kg slaktevekt for hvert dyreslag samt deres andel av Nortura sine totale klimagassutslipp som vist i figurene under.  Til sammen representerer utslipp fra dyr 97,7% av Nortura sitt totale klimaregnskap.

Grafikk under viser kg klimagassutslipp i CO2 ekvivalenter per kg slaktevekt, og prosentandel av Norturas totale klimagassutslipp.

Total slaktevekt 16x9

Livsløpsanalyser er et viktig verktøy

En livsløpsanalyse (LCA) kartlegger og vurderer hele livsløpet til et produkt. Den tar for seg blant annet miljø- og ressurspåvirkning som energi og vannforbruk, utslipp, forsuring, jordkvalitet, arealbruk og biodiversitet. For Nortura innebærer det å se på alt fra produksjon av fôr og utslipp fra gård i form av energi, drivstoff og metan til transport og utslipp fra våre fabrikker.

– Nortura satte i 2022 ned en ambisiøs bærekraftsstrategi om å kutte utslipp opp mot 2030 og 2050 og bli Norges mest bærekraftige matprodusent . Vi har siden da jobbet aktivt for å samle inn et riktig datagrunnlag som vil peke på de områdene i verdikjeden vår hvor utslippene er størst. Disse nye tallene vil hjelpe oss prioritere riktig i vårt arbeid med bærekraft, forskning og innovasjon for å kutte utslipp hvor det monner. I tillegg er bærekraftsfeltet fullt av dilemmaer og løsninger på et mål kan innebære negative konsekvenser for et annet. Livsløpsanalysene våre vil hjelpe oss prioritere riktig her, sier Cecilie Arnesen Hultmann, leder for bærekraft i Nortura

Livsløpsanalyser

Landskap 7 Foto Ringdal Grethe

Les mer om livsløpsanalyser og resultatene fra disse her

Les mer...