Gå til innhold

Det blir mer lønnsomt å levere til Nortura

(EIERBREV 22.06.20) Økt betaling og bedre service. Det er grepene Nortura tar for å styrke sin posisjon i tilførselsmarkedet. I tillegg ønsker vi å vitalisere Nortura-familien, der bonden får enklere tilgang til Norges største og mest profesjonelle fellesskap innenfor kjøtt og egg.

Storfe pa beite og bonde no019326 jpg

Samtidig som industrien i konsernet effektiviseres, lanserer Nortura en strategi for å styrke sin posisjon i tilførselsmarkedet. Alle som leverer gris, storfe og småfe til Nortura vil fra 1. juli kunne få bedre betalt i form av økte tilleggsytelser. Nortura styrker tilleggene knyttet til rasjonalitet og kvalitet, og det innføres kvantumstillegg for storfe. Det skal lønne seg å oppre rasjonelt og være lojal!

– Vi er så sikre på at vi får den planlagte effekten ut av det vi nå gjør med industristrukturen at vi forskutterer økt betaling til bøndene. Vi bruker betydelige beløp for å bidra til bedre økonomi hos kjøttprodusentene, og jeg håper dette skal kickstarte en positiv spiral for selskapet. De som leverer til oss vil få en umiddelbar økning i prisene. Men dette forsterker også kravet til oss om raskest mulig å få på plass en bedre industristruktur og varehåndtering som gir Nortura større konkurransekraft, sier Panengstuen.

Hun understreker at større tilførsler er viktig for å øke effektiviteten innen både slakting, skjæring og foredling, og dermed styrke Norturas konkurransekraft i sluttmarkedet.

Bondens førstevalg

– Nortura skal være bondens førstevalg, og vi skal være bondens viktigste samarbeidspartner, sier Karin Marie Røhne.

Hun er leder for tilførsler og rådgiving i medlemsorganisasjonen og har ansvar for tilførselskampanjen som Nortura lanserer.

– Selvfølgelig dreier det seg først og fremst om bondens økonomi. Men det handler også om god service og bedre samhandling med våre leverandører. Tiltakene som settes i verk på industristruktur, og hvor effektivt vi kan drive, henger sammen med tilførselssiden. Derfor foretar vi omorganiseringer, legger om arbeidsformen og tar i bruk ny teknologi for å kunne yte bedre service og ha «trøkk» i arbeidet med å skaffe tilførsler. Vi kommer til å frigjøre tid for de ansatte til å kunne drive aktivt arbeid ute blant bøndene. De ansatte vil få smalere og klarere arbeidsfelt, og vi vil ha et sterkt fokus på å tiltrekke oss nye produsenter, sier Røhne.

Nortura-familien

Tilførselskampanjen legger vekt på at produsentene skal føle stolthet over og få lyst på å være en del av Nortura.

– Vi skal synliggjøre hva Nortura og samvirke er og står for. Eierne og de ansatte i Nortura har felles mål. Vi er virkelig et stort
«vi». Vi må ha en felles erkjennelse av at vi sammen utgjør den viktige verdikjeden fra bås til bord. Dette krever god kommunikasjon og samhandling alle veier, sier Røhne.

Hun peker på at Nortura-organisasjonen og de over 17 000 eierne utgjør et formidabelt faglig fellesskap.

– Vi vil skape arenaer, der alle får mulighet til å nyttiggjøre seg denne enorme kunnskapen
til inspirasjon og konkrete tips i sin egen drift, sier Røhne.

Hun varsler at Nortura i mye sterkere grad vil ta i bruk digitale løsninger. Det vil bli etablert fag- og debattgrupper og kommunisert med leverandørene på Facebook, Instagram og i andre kanaler. I tillegg kommer det digitale løsninger for den praktiske daglige kommunikasjonen med leverandørene, som innmeldinger og livdyrhandel.

– Vi ser på selvbetjente løsninger, der bonden for eksempel kan drive en riktigere og mer effektiv slakteplanlegging. Vi kan
også utnytte elektroniske øremerker og knytte alt opp mot mer systematisert planlegging av transporten. Dette kan frigjøre
mye tid både i selskapet og hos bonden, sier Røhne.