Gå til innhold

Bedret årsresultat for Nortura – til tross for svak avslutning på året

Driftsresultatet økte med 109 millioner kroner i 2019. Resultatet i siste tertial ble langt svakere enn normalt for perioden. Resultat før skatt endte på 110 millioner i 2019.

Nortura aarsmelding forsideredigert

Betydelige negative engangseffekter og svekket kostnadseffektivitet i morselskapet, samt reduserte resultater i datterselskapene, trekker ned.

- Resultatet gjenspeiler behovet for å fortsatt kutte kostnader og bli mer konkurransedyktig, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

Konsernets driftsinntekter i 3.tertial endte på 8,7 milliarder kroner, en økning på 0,9 % målt mot fjorår. For året økte omsetningen med 1,2 %. Omsetningen i konsernet trekkes opp av godt julesalg, økt salg av hvitt kjøtt og vekst i datterselskapene, mens salget av rødt kjøtt faller mot fjorår.

- Vi leverer samlet sett et bedre resultat i 2019 enn året før, men jeg er ikke tilfreds med siste tertial og vi må fortsatt ha fullt fokus på lønnsomhet for selskapet, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,8 % ved utgangen av 2019, ned 0,7 %-poeng målt mot fjor. Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en nedgang på 0,9 %-poeng til 33,7 % for året. Prior sin andel av markedet øker som følge av salgsvekst for kylling og pølser, mens lavere salg av kjøttdeig og pålegg bidrar til nedgang i markedsandel for Gilde-produkter.

Driftsresultatet for 3. tertial endte på -10 millioner kroner, 209 millioner kroner svakere enn fjoråret. Deler av nedgangen skyldes engangskostnader knyttet til omstillingsprosesser, samt ilagte saksomkostninger etter tap i erstatningssaken mot rådgivende ingeniørselskap i Hærland-utbyggingen. Samtidig falt både slakte- og skjærevolumet av rødt kjøtt betydelig, noe som i kombinasjon med økte markeds- og driftskostnader bidro til redusert driftsmargin i morselskapet.

- Vi har overkapasitet på slakting og skjæring og aktiviteten spredt utover mange anlegg. Derfor må vi fortsette arbeidet med å samle industrien vår, slik at driften blir mer konkurransedyktig, sier Panengstuen.

For året samlet økte driftsresultatet i Nortura med 109 millioner kroner. Bedret balanse, både i totalmarkedet og i Norturas kommersielle varestrøm, bidro til færre overskuddsutfordringer i første halvdel av året. Samtidig har iverksatte tiltak ("Forbedringsprogram") bidratt til industrielle driftsforbedringer og reduserte svinnkostnader gjennom året. Tiltak i programmet har i løpet av 2019 realisert om lag 150 millioner kroner i resultatforbedring.

Resultat før skatt viser et underskudd på -27 millioner kroner i tredje tertial, mens det totalt for året utgjør et overskudd på 110 millioner.

Les hele årsmeldingen for 2019 her.