Gå til innhold

Økt dagligvaresalg, men svekket driftsresultat for Nortura i 1.tertial

Omsetningen i 1.tertial endte på 7,4 milliarder kroner, 0,3% høyere enn fjorår. Økt hjemmekonsum, stengte grenser og perioder med hamstring har bidratt til god salgsvekst i dagligvaremarkedet. Samtidig er Nortura en betydelig aktør i storkjøkkenmarkedet, og nedstengningen av bl.a. kantiner, restauranter og hotell har medført halvering av salget gjennom denne kanalen. Iverksatte smittevernstiltak i produksjonsleddet, samt den uforutsette vridningen mellom salgskanaler, har ført til økte kostnader i perioden. Driftsresultatet i 1.tertial endte på -84 millioner kroner.

  • Driftsinntektene steg 0,3 prosent i 1. tertial.
  • Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 1. tertial 2020 ble 97 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet endte på 1,3 prosent, 1,2 prosentpoeng lavere enn i 1. tertial 2019.
  • Driftsresultatet (EBIT) i 1.tertial ble -84 millioner kroner, en nedgang på 88 millioner kroner.
Børsmelding

Konsernets driftsinntekter i 1. tertial endte på 7,4 milliarder kroner, en økning på 0,3 % målt mot fjorår. Salget av Gilde- og Priorprodukter økte i tertialet sammenlignet med året før og trekkes opp av vekst i dagligvaremarkedet som følge av Koronasituasjonen. Kategoriene pølser, ferdigmat, deiger og egg vokser mest. På den andre siden er storkjøkkenmarkedet hardt rammet de to siste månedene med betydelig aktivitetsfall og nær halvering av salget. Økt aktivitet i enkelte av datterselskapene bidrar positivt til omsetningsvekst i konsernet.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 46,3% per uke 16, en økning på 0,9%-poeng målt mot fjor. Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en marginal nedgang på 0,1 %-poeng til 34,4%.

Driftsresultatet for 1. tertial endte på -84 millioner kroner, 88 millioner kroner svakere enn fjoråret. Iverksatte smittevernstiltak, samt høyere produksjonstopper, bidro til økt bemanning, mer overtidsarbeid og økte renholdskostnader i perioden. Samtidig medførte nedstengningen av kantiner, restauranter og hotell til et betydelig bortfall av salg gjennom storkjøkkenmarkedet, noe som også bidro til økte svinnkostnader. Resultatet trekkes videre ned av lavere slakting av storfe og gris, samt nedskrivning av varelager på kylling. Samlet resultat fra datterselskapene øker som følge av god vekst for Norfersk, Fjordkjøkken og Norsk Protein.

Netto finanskostnader er 3 millioner kroner svakere enn fjoråret i tertialet. Svekket resultatandel fra tilknyttede selskaper er hovedårsak til dette, mens redusert finansieringskostnad bidrar positivt.

Resultat før skatt viser et underskudd på -126 millioner kroner. Resultatet vurderes som svakt, men samtidig er første tertial normalt det svakeste gjennom året som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse.

Netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA justert for engangsposter kommer ut på 3,7. Hensyntas 50 % egenkapitalkvalitet i Norturas hybridobligasjonslån er forholdstallet 3,4.

Les hele rapporten her.