Gå til innhold

Økt dagligvaresalg for Nortura

Nortura har de siste fire måneder hatt en god vekst i dagligvaremarkedet med 5 prosent høyere omsetning sammenlignet med fjoråret. Omsetning i 2.tertial endte på 8 milliarder kroner.

Stengte grenser og rekordmange på Norges-ferie bidro til sterk vekst i dagligvaresalget, mens salget til serveringsmarkedet, hoteller og kantiner fortsatt er lavere enn i fjor.

- Etter et tertial med unormal aktivitet i mange markeder er vi svært fornøyd med å se at vi øker salget i dagligvaremarket. Vi ser at folk er mer opptatt av norsk mat, og som selskap er vi også opptatt av å levere godt. Vi har hatt en god produksjon gjennom Covid-19 med godt smittevern og med bedre kontroll på kostnadssiden, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Smittevernstiltak, råvaremangel og endrede handlemønstre har gitt produksjons- og logistikkutfordringer. Nedgang i innenlandsk primærproduksjon av storfe og svin har begrenset salgsveksten for Nortura, og gitt lavere kapasitetsutnyttelse i slakte- og skjæreleddet. Resultatet kommer derfor noe svakere ut enn i fjor.

Graf t2

Salget av både Gilde- og Prior-produkter, samt salget av kjedenes egne merkevarer, hadde sterk vekst i perioden. Det har vært god salgsutvikling for kategoriene pølser, deiger, kylling og egg. Fint vær på forsommeren og vellykkede produktlanseringer bidro til spesielt sterk vekst for grillprodukter. Storkjøkkenmarkedet er hardt rammet av koronasituasjonen og det er bred nedgang på tvers av segmenter og kategorier. Samtidig ble salget til både bensinstasjoner, restauranter og hoteller bedre enn fryktet i sommermånedene. Dette som følge av lavere smittetall og rekordmange på norgesferie. Økt aktivitet i datterselskapene bidrar også til omsetningsvekst i konsernet. Konsernets driftsinntekter i 2. tertial endte på 8 milliarder kroner, en økning på 5 % målt mot fjorår.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,3% per uke 36, en reduksjon på 0,5%-poeng målt mot fjor. Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en nedgang på 1,1 %-poeng til 33,0%.

- Vi går inn i nytt tertial med ny ledergruppe på plass og med retningen som er satt gjennom ny konsernstategi. Nortura planlegger de neste fire årene å investere om lag 1,4 milliarder kroner i moderniserte anlegg og en bærekraftig og fremtidsrettet industristruktur. Planen skal ruste norsk matvareindustri og norske bønder for en skjerpet konkurransesituasjon, fallende etterspørsel og gi bedre økonomi til bonden, sier Panengstuen.

Preget av korona

Perioden har i stor grad blitt påvirket av koronasituasjonen. Økt etterspørsel etter kjøttprodukter har bidratt til reduksjon av lagerbeholdninger og mangel på norsk råvare. Innenlandsk primærproduksjon av svin og storfe er redusert mot i fjor, og Norturas tilførselsandeler har falt noe. Dette har medført at oppstrømmen har vært en begrensning for inntjeningen, gjennom redusert kapasitetsutnyttelse og salgsvekst. Økte råvare- og logistikk-kostnader påvirker negativt, mens redusert arbeidsgiveravgiftssats for mai og juni og lavere energi- og reisekostnader bidrar med kostnadsreduksjoner. Driftsresultatet for 2. tertial endte på 163 millioner kroner, 39 millioner kroner svakere enn fjoråret. Resultatet fra datterselskapene øker som følge av god vekst for Norfersk, Noridane Foods og Norsk Dyremat.

Netto finanskostnader er 18 millioner kroner lavere enn fjorår per august. Økt resultatandel fra tilknyttede selskaper og reduksjon i gjeldsnivå forklarer bedringen.

Resultat før skatt viser et overskudd på 154 millioner kroner i 2.tertial. Overskuddet akkumulert er 28 millioner kroner, 109 millioner kroner svakere enn fjorår.

Netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA justert for engangsposter kommer ut på 3,3. Hensyntas 50 % egenkapitalkvalitet i Norturas hybridobligasjonslån er forholdstallet 2,9.

Les hele tertialrapporten her.