Gå til innhold

Organisering

For Nortura er arbeidet med bærekraft en pågående prosess, der vi sikter mot kontinuerlig forbedring av vår påvirkning på bærekraftig utvikling gjennom vår verdikjede.

Organisering baerekraft

Konsernstyret er overordnet eier av Norturas arbeid med bærekraft, og ansvarlig for å sette retning for arbeidet og evaluere resultater fra tiltak knyttet til strategien. Konsernledelsen implementerer konsernstyrets strategi og vedtak, og gjennomfører risiko- og vesentlighetsanalyser for å avdekke hvordan vår påvirkning kan ha innvirkning på vår lønnsomhet på kort og lang sikt. Bærekraft er integrert i vår forretningsmodell og organisasjon, og hvert mål i strategien er tildelt en funksjon i konsernledelsen, som har tildelt operativt ansvar til en funksjon i sitt forretningsområde.

For å sikre helhetlig og effektivt arbeid, og god koordinering på tvers av virksomheten, har vi etablert et bærekraftforum bestående av representanter for ledergruppene i de ulike forretningsområdene. Forumet møtes regelmessig for å monitorere og evaluere selskapets tiltak og resultater knyttet opp mot bærekraftstrategien.

Baerekraft i Nortura