Gå til innhold

Antibiotikabruk

Takket være et strengt regelverk og friske dyr, er Norge det landet i Europa som bruker minst antibiotika til husdyrene våre. Forsvarlig og restriktiv bruk av antibiotika er viktig for å unngå utvikling av antibiotikaresistens.

Friske dyr trenger ikke antibiotika

Dyktige bønder, et strengt regelverk og kontinuerlig arbeid med forebygging, overvåking og kontroll av smittsomme dyresykdommer bidrar til at dyrene våre er blant de friskeste i verden. Samtidig behandler vi bare med antibiotika når det er nødvendig - kun hvis dyret trenger det på grunn av sykdom. I norsk matproduksjon brukes antibiotika aldri forebyggende, noe som dessverre har vært tilfelle i mange andre land. Faktisk går kun cirka 10 prosent av all antibiotika i Norge til husdyr, resten til mennesker. I verden for øvrig er bildet nesten omvendt.

Norge bruker minst antibiotika i Europa

Det europeiske legemiddelverket publiserer hvert år en rapport som beskriver forbruket av antibiotika til matproduserende dyr (ESVAC report). Tall fra sist rapport i november 2021 viser at Norge, sammen med Island, beholder har lavest bruk av antibiotika i Europa. Norge bruker minst antibiotika i Europa også når oppdrettsfisk tas ut av beregningene.

Selv om det er store forskjeller fra land til land, ser man nå en positiv utvikling i forhold til hvordan bruk av antibiotika faller i de fleste europeiske land. Mellom 2011 og 2020 falt salgsvolumet av antimikrobielle midler til matproduserende dyr i Europa med 43 %. Selv om flertallet av land har redusert sitt forbruk, har noen land, som Hellas og Polen, økt forbruket i perioden 2011 til 2020.

Hva er faren med høyt forbruk av antibiotika?

Forsvarlig og restriktiv bruk av antibiotika er viktig for å unngå at det utvikles resistente og multiresistente bakterier. Slike bakterier kan få alvorlige følger for folke- og dyrehelsa; Sykdommer blir vanskelige å behandle, fordi det ikke finnes antibiotika som virker på dem.