Gå til innhold

Matsikkerhet

Her i landet har vi tatt tilgangen på mat som en selvfølge, i hvert fall i nyere tid. De siste årene har vi derimot opplevd at klimaendringer har ødelagt avlinger, en global pandemi har stengt landegrenser – og nå en krig på det europeiske kontinentet. Dette har vært en kraftig vekker for den vestlige verden, og vi har for alvor blitt klar over hvor viktig det er at en land kan produsere sin egen mat.

Midt oppi dette står vi overfor en global matvarekrise. For å møte fremtidens behov må matproduksjonen globalt øke med 70 prosent innen 20501. Samtidig trues landbruksproduktiviteten i store deler av verden av klimaforandringer, havnivåstigning, vannmangel, tørke og flommer. Nesten en fjerdedel av verdens jordsmonn er utarmet, pollinerende innsekter dør ut, og globale fiskebestander er nær kollaps på grunn av overfiske og forurensing.

Norge må produsere mer mat

Forsyningsberedskap topper plutselig den politiske agendaen. For å sikre at vi har nok mat i Norge i fremtiden, har regjeringen stadfestet at vi skal produsere så mye som mulig av maten vi trenger til egen befolkning på egne ressurser.

Samtidig har Norge lavere selvforsyningsgrad enn de fleste andre land, helt nede på 46 prosent. Regner man med import av kraftfôrråvarer er den enda lavere. Det betyr at mindre enn halvparten av vårt daglige kaloriinntak kommer fra norskprodusert mat. Når det kommer til animalske matvarer (kjøtt, egg og melkeprodukter), er vi derimot langt på vei selvforsynte (over 90 prosent).

Å basere halvparten av matforsyningen på import er en risikabel beredskapsstrategi. Fremover må vi bygge en mer robust nasjonal matproduksjon og øke selvforsyningsgraden. Avhengigheten til andre land, som vil trenge maten til egen befolkning, må reduseres. Sikker matforsyning forutsetter at vi styrker infrastrukturen i jordbruket og den nasjonale matvareindustrien: Et nasjonalt nettverk av familieeide gårder, slakterier og konkurranse­dyktig foredlingsindustri er grunnsteinen i den nasjonale matforsyningsstrategien.

Dyrket mark

Våre naturgitte forutsetninger

I Norge har vi et klima og en topografi som gjør at forutsetningene for matproduksjon skiller seg ut, selv fra våre naboland. Kun tre prosent av landarealet her i landet er dyrket, og av dette er kun ca. 1/3 egnet til å produsere mat til mennesker (korn og grønnsaker). Resten egner seg til å dyrke gras som må gjennom en drøvtyggermage, før den kan bli til mat til oss mennesker.

Skal vi være selvforsynte med mat her i landet, er det viktig at vi tar utgangspunkt i de naturgitte forutsetningene vi har for landbruk, og utnytter hele landet. Med 45 prosent landareal som egner seg til beite, innebærer dette at husdyrhold har en sentral plass i et bærekraftig norsk kosthold i fremtiden.

Slik jobber vi

Som en av Norges største matprodusenter, eid av rundt 17.000 bønder over hele landet, er vårt viktigste samfunnsoppdrag å bidra til at det er nok mat for den norske befolkningen – nå og i fremtiden, med minst mulig negativ påvirkning på andre lands mulighet til å produsere mat til egen befolkning. Derfor er FNs bærekraftsmål nr. to «Utrydde Sult» kjernen av vårt arbeid med bærekraft. Vi mener derfor det er mulig å opprettholde dagens produksjonsnivå, samtidig som vi forbedrer påvirkningen på andre bærekraftsmål.

Mottaks- og forsyningsplikt

Et sentralt aspekt ved Norturas bidrag til matsikkerhet er vår lovpålagte plikt til å ta imot egg og husdyr til slakt over hele landet4. Denne mottaksplikten sikrer at norske bønder får avsetning på sin produksjon, og er et viktig landbrukspolitisk virkemiddel for å legge til rette for landbruk over hele landet. På grunn av krav til dyrevelferd og transporttider betyr dette at Nortura er pliktet til å ha slakterier fra Finnmark i nord, til Rogaland i sør, for å kunne ta imot husdyr til slakt fra lokale bønder. Forsyningsplikten innebærer at Nortura er pliktet til å levere råvarer til alle de produksjonsvirksomheter som måtte ønske det. Forsyningsplikten sikrer konkurranse og mangfold i norsk matproduksjon.

Visste du at all importert soya i fôret til våre husdyr er sporbar, garantert avskogingsfri og sertifisert bærekraftig fra Brasil? I 2015 signerte alle de fire norske fôrleverandørene «Norwegian Commitment on Sustainable Soy and Forests», og forpliktet seg dermed til å kun selge sertifisert bærekraftig og avskogingsfri soya, produsert i tråd med FN Global Compact’s 10 prinsipper for bærekraftig næringsvirksomhet.