Gå til innhold

Partnerskap og samarbeid

For å nå Norturas ambisiøse mål for bærekraft er det helt nødvendig for oss å samarbeide bredt med andre aktører i næringslivet, landbruket, forskning, myndigheter og sivilsamfunn. Vi har lagt ut på en krevende reise, og ønsker å vise verden hvordan det er mulig å produsere god og sunn mat i et land som Norge på en bærekraftig måte.

Vi har ikke alle løsninger på dette i dag, og mange av barrierene og dilemmaene vi står overfor klarer vi ikke løse alene. Skal vi klare å utvikle helhetlige og gode løsninger for den omstillingen vi skal gjennom i verdikjeden, landbruket og matindustrien som helhet så er vi avhengige av nettverket av virksomheter, organisasjoner, institutter og myndighetsaktører rundt oss for å lykkes.

Signering av avtale på Mære, foto: Merete Haseth / Hattrem AS

Partnerskap og samarbeid

Nortura har et tett samarbeid med et stort antall aktører, blant annet med:

  • Forskningsmiljøer for å tette kunnskapshull, for eksempel knyttet til hvordan vi kan måle og øke opptaket av karbon i natur, hvordan vi kan avle av mer klimavennlige raser, eller helseeffektene av ulike matvarer.
  • Næringsklynger som fokuserer på for utvikling av ny teknologi, for eksempel presisjonsgjødsling, digitalisering som effektiviserer drift eller som muliggjør kontinuerlig monitorering av dyrevelferd, eller mer presis beregning av landbrukets klimapåvirkning.
  • Innovasjon knyttet til fremtidens løsninger, for eksempel knyttet til norske fôralternativer som kan erstatte importert soya.
  • Nettverk av virksomheter for å dele erfaringer knyttet til arbeid med bærekraft.

Som prinsipp fokuserer våre samarbeid på de områdene vi står overfor de største utfordringene.

2

Dialog med interessenter

Et sentralt prinsipp i vårt arbeid med bærekraft er systematisk og kontinuerlig dialog med alle våre interessenter. Det er helt kritisk at vi aktivt søker forståelse for de forventningene og kravene som stilles til oss fra omverdenen, og baker samfunnets bekymringer og ønsker inn i vårt arbeid med bærekraft. Derfor gjennomførte vi en grundig interessentanalyse i 2021 med representanter fra sivilsamfunn, kunder, forskning og myndigheter, som vi la til grunn for utviklingen av vår bærekraftstrategi.

Gjennom dialog med omverdenen kan vi også til å belyse og diskutere noen av de mer utfordrende dilemmaene som oppstår når vi skal utvikle tiltak for å våre sine mål. Fordi grunnlaget for Norturas produksjon er biologi ser vi ofte at løsninger på ett område kan påvirke et annet område negativt. Et godt eksempel på dette er at ny teknologi for metanfangst i fjøs innebærer at Norturas produksjon bli klimavennlig i nær fremtid dersom vi flytter husdyr inn i fjøs, men det er ikke en god løsning fra et dyrevelferds-perspektiv og vil påvirke naturmangfoldet i store områder på en negativ måte.

Veien mot et bærekraftig Nortura er derfor ikke så rett frem som for tradisjonelle produksjonsvirksomheter, og interessentdialog en av de viktigste pilarene i Norturas arbeid de kommende årene. Nortura vil ta initiativ til regelmessige møter med interessentene for å diskutere hvordan de best kan finne løsninger på dagens utfordringer når det gjelder matproduksjon og landbruk.