Gå til innhold

Kyllingtyper i Nortura

Nortura er Norges største kyllingprodusent og har produsert kylling til konsum i mange ti-år. Vi har jobbet lenge med saktere voksende kylling og standard kylling, og har lang erfaring med begge hybrider. På disse sidene kan du lese mer om våre erfaringer med de ulike kyllingstypene og få mer kunnskap om helse og velferd.

Norske kyllinger har generelt god helse med svært lite smittsomme sykdommer og andre lidelser takket være et strengt regelverk og systematisk arbeid med dyrehelse over tid. Kyllingene holdes i beskyttede omgivelser med stabil tilgang til fôr og vann og har mulighet til å utøve naturlig adferd ved at bonden bruker såkalt miljøberikelse som øker aktiviteten og stimulerer til naturlig atferd.

Nortura produserer både saktere voksende kylling og standard norsk kylling, og det har vi gjort i mer enn 14 år. Begge typer møter dagens krav til god dyrevelferd på en god måte. Under norske forhold ser vi relativt små forskjeller mellom de ulike kyllingtypene, og tall fra våre produksjoner viser liten forskjell i helseutfordringer og dødelighet mellom dem.

Det viktigste for kyllingen er god helse, mulighet til naturlig adferd og at den trives og mestrer sine omgivelser.

Det finnes flere typer kylling, og i denne sammenhengen snakker vi stort sett om hybrider, ikke raser. For produksjonsdyra våre er en rase en gruppe dyr med felles egenskaper, som følge av målrettet avl. En hybrid er en krysning av raser, for å få fram en kombinasjon av rasenes egenskaper. 

Det finnes flere hybrider i Norge der de vanligste er Ross 308, Hubbard JA787, Ranger Classic og Ranger Gold.

Kylling

Norturas kyllingtyper

ROSS

Kyllingtypen Ross 308 er en av de vanligste hybridene i verden, og den mest brukte kyllingtypen i norske produksjoner. I Norge slaktes Ross 308-kyllinger oftest når de er mellom 29 og 35 dager gamle og slaktevekten er mellom 1000 og 1500 gram.

Gjennomsnittlig tilvekst frem til 42 dagers alder er 71 g/dag (Aviagen, 2022). Fram til 34 dagers alder og 2,1 kg levende vekt som er typisk alder og vekt i vår produksjon, er den gjennomsnittlige tilveksten 62 g pr dag.

RANGER GOLD

Kyllingtypen Ranger Gold er en saktevoksende hybrid som oppnår slaktevekt mellom 48 og 70 dager. Gjennomsnittlig tilvekst frem til 42 dagers alder er 43, g/dag (Aviagen, 2018).

I Norge importeres rugeegg til foreldredyr fra avlsfirmaet Aviagen. Dette firmaet er ansvarlig for avlsarbeidet. De senere år har helse blitt vektet mer i krysningsarbeidet med Ross 308, med mer fokus på velferden til kyllingene. Det har bidratt til bedre beinhelse og lavere dødelighet.

Liveche kylling saktevoksende

Dyrevelferd

Aller mest påvirkes dyrevelferden av det daglige stellet og oppfølgingen av dyra, og dette gjelder helt uavhengig av kyllingtyper. Dyrevelferd skal bli ivaretatt både hos standard kylling og saktere voksende kyllinger; men fordi saktere voksende kylling vokser senere enn standard kylling, har saktere voksende kylling noe mindre risiko for noen typer produksjonssykdommer. Saktere voksende kylling viser også noe mer aktivitet. 

Ofte sammenliknes saktere voksende og standard kylling basert på utenlandske studier, men fordi norsk kyllingproduksjon skiller seg positivt ut fra kyllingproduksjon i de fleste andre land, er det viktig at man bruker tall fra norske kyllingflokker når man skal se på forskjellene mellom saktere voksende og standard kylling. Under norske forhold ser man at forskjellen i dødelighet mellom kyllingtypene er lav (skilles av 0,9 prosentpoeng). Saktevoksende kyllinger i Norturas produksjoner hadde en dødelighet på 1,8 % i 2022, mens standardtypen Ross 308 hadde en dødelighet på 2,6%. Mattilsynets registreringer av sykdom og kvalitetsfeil ved slakting viser hhv 2,0 og 0,8 % i 2022, sakterevoksende har lavere forekomst. Fothelsa (tråputeregistreringer) viste gode resultater i begge grupper, med over 95% i beste gruppe.

Siden saktevoksende kylling lever lenger, vil den bruke mer fôr. Slaktekyllingen trenger 15-20% mer pr kg kylling. Når man også tar med foreldredyra, er forskjellen 10-15% mer fôr. Et økt behovet for fôrdyrking vil kreve areal til produksjon tilsvarende korn fra 70 gjennomsnittlige korngårder i Norge. Lenger produksjonstid vil også gi behov for bygging av flere kyllinghus og økte kostnader for bonden.

Figuren under viser sykdomsforekomst / dødelighet i Norturas besetninger med hhv Standard norsk kylling (Ross 308) og sakterevoksende kylling (Ranger Gold). Tallene viser status ved slaktetidspunkt.

Kylling

Nortura har vært en pådriver for å forbedre norsk kyllingbransje over tid, og har jobbet med forbedringer i norske kyllinghus i mange tiår. Dette har blant annet ført til at vi bruker miljøberikelser, eller trivselstiltak, slik at kyllingene også har fått et mer variert levemiljø som gir økte muligheter for naturlig atferd.

Kursing av fjørfebønder i dyrevelferd har også vært en viktig satsing. Nortura har også egne fjørfeveterinærer og husdyrfaglige rådgivere som bøndene kan støtte seg på i sitt daglige arbeid.

Verdikjede

Norturas verdikjede for kylling begynner helt tilbake før foreldredyra klekkes. Vi mottar egg fra kvalitetssikrede besteforeldreflokker i Sverige og Skottland. Eggene legges til ruging i vårt foreldredyrsrugeri. De nyklekte foreldredyra holdes hos oppalere fram til de er voksne, og deretter hos rugeeggprodusenter, der de tilbringer hele sitt voksne liv. Foreldredyra legger egg som leveres til slaktekyllingrugerier i Solør i Innlandet, og Hå på Jæren. Derfra leveres nyklekte kyllinger til slaktekyllingprodusentene. Vi har 275 slaktekyllingprodusenter på Østlandet, Sør-Vestlandet, og i Trøndelag, som driver små og store besetninger. Slakteriene våre for kylling ligger på Hærland i Østfold, Elverum i Innlandet og på Hå i Rogaland.

Verdikjede kylling