Gå til innhold

Arbeidsforhold og arbeidsrettigheter

Norturas medarbeidere er vår viktigste ressurs. Med rundt 4700 medarbeidere, fordelt på 25 lokasjoner og anlegg spredt over hele landet, er det mange som hver dag står på for å levere mat til befolkningen og skape verdi for den norske bonden.

Nortura har en unik mulighet til å skape arbeidsplasser over hele landet, gjennom lærling- og praksisordninger. Vi er en viktig arbeidsgiver i mange distrikter, og legger stor vekt på å rekruttere lokal ungdom og arbeidskraft – både for å skape verdier for lokalsamfunnet, og for å sikre riktig kompetanse og styrke vår egen konkurransekraft. Måten vi jobber med å skape en trygg og god arbeidsplass er avgjørende for trivselen til våre medarbeidere.

Jobbe i Nortura?

Les mer...

Slik jobber vi

Nortura skal være en arbeidsplass som legger til rette for god balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Vi ønsker å være en trygg og forutsigbar arbeidsplass, der faste stillinger utgjør fundamentet i forretningsdriften. Vi sikrer tilstrekkelig tilgang på faglært arbeidskraft, blant annet gjennom målrettet samarbeid med myndigheter og skoler.

Vi legger vekt på å ivareta og styrke arbeidstakerrettigheter, og oppfordrer til et organisert arbeidsliv gjennom hele verdikjeden vår. Et sentralt premiss for å lykkes på dette området er god dialog og tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og vi legger stor vekt på godt samarbeid mellom ledelse, ansatte, tillitsvalgte og verneombud.

Nortura skal være en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), for å redusere frafallet i arbeidslivet. Det handler om godt forebyggende arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og kompetanseheving i hele virksomheten. Vi jobber kontinuerlig med å skape et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, med mulighet for personlig utvikling og livslang læring.


Nortura måler det psykososiale arbeidsmiljøet gjennom en årlig medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen måler blant annet engasjement, ledelse, kultur, mangfold, konfliktnivå, mobbing og trakassering. Resultatene viser at Nortura generelt har et godt arbeidsmiljø uten større utfordringer, at det er en god ledelseskultur og godt samarbeidsklima, og at medarbeiderne våre ønsker å bli i Nortura. Men dette er ingen hvilepute – og vi jobber derfor systematisk med å ta tak i utfordringer, slik at Nortura blir et enda bedre sted å arbeide.

Gode lønns- og arbeidsforhold er en grunnforutsetning for å sikre en langsiktig og bærekraftig virksomhet. Nortura sin lønnspolicy er at vi skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Vi skal ha et moderat lønnsnivå på tvers av konsernet, innenfor de ulike fagområdene og stillingstypene, sett i forhold til arbeidsmarkedet for øvrig. Dette prinsippet gjelder også for lederlønningene i konsernet.