Gå til innhold

Naturmangfold og økosystemer

Aldri før har vi på globalt nivå endret og påvirket naturen så mye som de siste 50 årene. Endringer i arealbruk, klimaforandringer og forurensing har en økende negativ effekt på klodens biologiske mangfold og økosystemer.

Sau og lam på beite Foto Ringdal Grethe

Naturens mangfold og velfungerende økosystemer er en forutsetning for grunnleggende behov som ren luft og vann, samt næringsrik jord til å dyrke mat. Bruk av arealer til matproduksjon fører til selvforsyning, sysselsetting og bosetting, men bringer også med seg negative konsekvenser. Eksempelvis dannes områder med ensartet vegetasjon, myrer har blitt grøftet og bekker lagt i rør. Samtidig har aktivt landbruk skapt naturtyper som er levested for en rekke truede arter blant annet gjennom beite. I dag er opphør av ekstensiv jordbruksdrift, for eksempel ved slått og beite, den viktigste trusselen mot disse naturtypene. Selv om Norge er blant landene med mest intakt natur, viser naturindeksen at naturmangfoldet vårt er betydelig redusert som følge av menneskelig aktivitet. Rødlista, som er en oversikt over truet natur, viser at 24% av de rødlistede plante- og dyreartene avhengige av beitedyr. Landbruket har altså betydelig påvirkning på naturen, både positivt og negativt.

I Norge har vi i dag 4947 rødlistede arter, 24% av disse er avhengige av beitedyr for overlevelse.

Norturas påvirkning

Som en av landets største matprodusenter har vi en betydelig påvirkning på naturen – men påvirkning varierer fra region til region. I store deler av landet er den hovedutfordringen nedlegging av små gårdsdrift som fører til at kulturlandskapet gror igjen. Dette utgjør en trussel for bier og andre pollinerende innsekter som er kritiske for matproduksjon. I andre deler av landet er utfordringen intensiveringen av jordbruksmetoder, avrenning fra husdyrgjødsel og bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel.

Nortura er i startfasen når det kommer til å arbeide med vår påvirkning på naturmangfold og økosystemer. Samtidig har mange av våre eiere og landbruket for øvrig lenge vært opptatt av dette. I årene som kommer skal vi jobbe for å sikre at vi når vår overordnede ambisjon om å være naturpositive gjennom hele vår verdikjede. Vi skal jobbe målrettet og aktivt for å forebygge utryddelse og fremme artsmangfoldet, og beskytte og rehabilitere land- og vannbaserte økosystemer gjennom hele vår verdikjede. Gjennom god agronomi skal vi utvikle et landbruk på naturens premisser.