Gå til innhold

Livsløpsanalyser

En livsløpsanalyse (LCA), kartlegger og vurderer det totale avtrykket til et produkt. Den tar for seg blant annet miljø- og ressurspåvirkning som energi og vannforbruk, utslipp, forsuring, jordkvalitet, arealbruk og biodiversitet. Nortura har engasjert Norsk Institutt for bærekraftsforskning, NORSUS, for å lage livsløpsanalyser for norsk husdyrproduksjon. I oktober 2023 ble disse analysene ferdigstilt. 

Det er første gang Nortura kan presentere livsløpsanalyser basert på norsk produksjon og norske forhold med et felles datagrunnlag. NORSUS-rapporten er en analyse av klima- og miljøpåvirkningen på matproduksjon fra storfe, småfe, svin, egg, kylling og kalkun. For første gang kan vi sammenligne de ulike husdyrene og påvirkningen de har.

"Det er første gang vi har slike tall for norske forhold, og de hjelper Nortura i å prioritere innsatsene i arbeidet med å nå klimamålene. Analysene er dessuten et viktig supplement til nasjonale utredninger som ofte bruker grunnlagsdata fra internasjonalt jordbruk og industriproduksjon som ikke tar hensyn til norske forhold" - Kjell S. Rakkenes, Konserndirektør for strategi, bærekraft og kommunikasjon i Nortura

LCA analyse 16 75x9

Hva er en LCA-analyse og hva inkluderer den?

En LCA (Life Cycle Assessment) eller livsløpsanalyse, kartlegger og vurderer hele livsløpet til et produkt. Den tar for seg blant annet miljø- og ressurspåvirkning som energi og vannforbruk, utslipp, forsuring, jordkvalitet, arealbruk og biodiversitet. For Nortura innebærer det å se på alt fra produksjon av fôr og utslipp fra gård i form av energi, drivstoff og metan til transport og utslipp fra våre fabrikker og til slutt avfall fra brukt emballasje.

Livsløpsanalysene som NORSUS og NMBU har utviklet ser på utslippene fra vugge, det vil si fôrproduksjon, til produktene forlater våre produksjonsanlegg, ekskludert emballasje. Det er de tre første sirklene i bildet til høyre. Disse tallene blir viktige fordi det gjør at man lettere kan sammenligne ulike råvarer. Resultatene blir nå presentert i slaktevekt og vil etter hvert også brytes ned i spiselig kjøtt og utslipp per kg protein.

Hovedfunn fra livsløpsanalysene

Gjennom en livsløpsanalyse har NORSUS og NMBU analysert miljøeffektene av produksjonen av norsk kjøtt fra ammeku, kombinert ku, sau og lam, svin, kylling, kalkun, og egg. Tallene viser overlag at utslippene fra norsk husdyrproduksjon er en god del lavere enn de gjennomsnittlige internasjonale tallene, for eksempel fra Our World in Data.

Livsløpsanalysene presenterer resultat på:

  • påvirkningen på global oppvarming som kommer fra verdikjeden til de ulike dyreslagene, fra vugge til produksjonsanleggsporten.
  • andre miljøpåvirkninger som svevestøv, forsuring, jordkvalitet, overgjødsling, vannknapphet, arealbruk og biodiversitet.

Resultater fra livsløpsanalysene viser at:

  • Av alle Nortura sine dyreslag så har ammekuen med 30,0kg CO2ekv/kg slaktevekt det høyeste utslippet.
  • Ammeku, sau og lam og kombinert ku ligger over 20kgCO2ekv/kg slaktevekt mens svin, kalkun, kylling og egg ligger under 3,5kgCO2ekv/kg slaktevekt.
  • Kalkun og kylling har samme klimaavtrykk.

Hovedfunn for utslippskilder:

  • Fôrproduksjon er hovedkilde til klimagassutslipp for egg, kylling, kalkun, svin og kombinert ku (melk og kjøtt.)
  • For ammeku og sau er det metanutslipp fra fordøyelse (enterisk metan) som er hovedkilde til klimagassutslipp.


Figuren under viser klimagassutslipp per kg slaktevekt, inkludert prosentandel av Norturas totale klimagassutslipp.

Total slaktevekt 16x9

Tabellen under viser hva som bidrar til det totale klimagassutslippet for hvert dyreslag

Karbon i jord dyreslag tabell 16x9

Hva inngår ikke i de nye livsløpsanalysene?

De nye livsløpsanalysene utviklet av NORSUS tar før seg utslipp fra gård til fabrikkdør. Utslippene i verdikjeden vår som skjer etter at produktene våre er hentet opp av våre kunder fra fabrikken jobber vi nå med å hente inn.

Landbruket inngår i et naturlig karbonkretsløp. Beite, god agronomi og jordhelse kan hjelpe til med å binde karbon i jorden. Hvor store disse opptakene av karbon i jord er fra landbruket vet vi ikke i dag.

Hvorfor er det viktig med livsløpsanalyser for norske husdyr?

En livsløpsanalyse kartlegger hele livsløpet til et produkt og vil vise oss hvor i verdikjeden vår vi har våre største utslipp og avtrykk. Tall fra norsk produksjon er viktig i vårt arbeid med å forbedre produksjonen, og kutte utslipp og effektivisere der hvor det faktisk monner.

I tillegg er det viktig fra et rapporteringsståsted. Bedrifter over en viss størrelse er pliktet til å rapportere på sine utslipp. I tillegg så har Nortura nå forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom the Science Based Targets Initiative (SBTi) som er i tråd med Parisavtalen. Disse vil verifiseres av en uavhengig ekspertgruppe og krever konkrete og riktige tall fra hele vår verdikjede. At disse tallene blir hentet frem og gjort tilgjengelig og kan etterprøves er også viktig fra et åpenhetsståsted. Derfor vil vi dele disse tallene med offentligheten og gjøre de tilgjengelig for bruk for den som vil.

I tillegg så er Nortura i verdikjeden til andre større bedrifter som etterspør disse tallene fra oss til sine rapporter.

Hvorfor har vi ikke hatt disse tallene tidligere?

Nortura engasjerte NORSUS i 2017 for å lage livsløpsanalyser for kylling, men det er første gang vi nå har det for storfe, svin, sau, kalkun og egg.

Tallene som har blitt brukt for å analysere landbruket sine utslipp tidligere har vært basert på internasjonale tall. Disse har blitt brukt som grunnlag for rapportering og i ulike rapporter og konklusjoner fra for eksempel myndigheter, landbruket og utredninger. På grunn av produksjonsforskjeller i ulike land samt ulik metode i innhenting av tall har ikke disse tallene vært representative for norsk landbruk. For å kunne diskutere utfordringer og muligheter i norsk husdyrproduksjon så er det essensielt at vi legger riktige tall til grunn.

For Nortura er det viktig å ha tilgang til disse tallene, men også at NORSUS kan gjøre de tilgjengelig for offentligheten sånn at de aktørene som trenger disse tallene får tilgang til oppdatert informasjon og forskning.

Hvordan bruker Nortura dataen fra de nye livsløpsanalysene?

Disse nye analysene vil ligge til grunn i Nortura sine rapporteringer. I tillegg vil de brukes som bakgrunn for strategiske avgjørelser og innovasjonsprosjekter samt målsetning i utslippskutt.

Tallene vil og gis videre til leverandører som vi er i verdikjeden til som etterspør denne informasjonen. Dette er tall vi som bedrift er pliktet til å rapportere korrekt på.

Fordeling av utslipp i verdikjeden 16 9

Utslippskategorier - hva menes med scope 1,2 og 3

Utslippene til en bedrift deles normalt inn i tre kategorier, «scope», kalt 1, 2 og 3. Disse scopene lagt sammen tilsvarer Nortura sitt totale klimaregnskap. I scope 1 finner vi utslippene som bedriften selv står for. For Nortura betyr det utslippene fra våre fabrikker og transporten vi eier til og fra disse. Scope 1 utgjør 0,9 % av vårt klimaregnskap. Scope 2 er utslippene fra energien som en bedrift enten selv produserer eller kjøper inn og bruker. For Nortura utgjør det 0,1 % av vårt utslipp. I scope 3 teller man utslippene fra verdikjeden og denne delen er som regel den største av en bedrifts utslipp. For Nortura ligger 99 % av våre utslipp i Scope 3. Dette innebærer alt fra utslipp fra dyr, innkjøp av materialer og energibruk hos dagligvarebutikkene til hvor mye energi du bruker når du steker en biff eller koker et egg og hvordan vi resirkulerer kastet emballasje. 98,4% av våre scope 3 utslipp stammer fra råvarene vi kjøper inn. Mesteparten av dette er biologiske utslipp fra husdyr.