Gå til innhold

Ansvarlig leverandørstyring

Som en betydelig innkjøper av varer og tjenester, har Nortura en unik mulighet til å overvåke, jobbe med og påvirke etikk og bærekraft i leverandørkjeden. 

Vår produksjon er avhengig av ingredienser, emballasje, transport, maskiner, IT-systemer og andre tjenester for å produsere ferdigvarer. Vi har i overkant av 500 konsernavtaler. Over 90 prosent av disse er med norske leverandører, som igjen kjøper inn fra underleverandører i ulike deler av verden. Det medfører at vi har en direkte og indirekte påvirkning på sosiale, miljømessige og økonomiske forhold i en stor verdikjede.

Leverandørene spiller en viktig rolle knyttet til bærekraft på produkter og tjenester vi kjøper inn. Vi arbeider derfor sammen med dem for å sikre at Norturas overordnede bærekraftsmål brytes ned i tiltak. Det jobbes aktivt med tiltakene, fra begge parter, for å sikre at målene nås. Fokusområder er blant annet innenfor emballasje og transport.

Alle leverandører som ønsker å levere varer og tjenester til oss, må signere etiske retningslinjer for leverandører. Med dette klargjør vi forventninger og krav vi har til leverandørkjeden i forkant av avtaleinngåelse. På samme måte som vi skal drive virksomheten vår i henhold til etiske retningslinjer, forventer vi og stiller krav til at våre leverandører gjør det samme. Leverandørene skal videreformidle og følge opp de etiske retningslinjene hos sine underleverandører. På oppfordring fra oss, må leverandørene dokumentere at retningslinjene etterleves.

100 prosent av våre konsernavtaleleverandører har signert Norturas etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct) Leverandører som har en konsernavtale representer 70 prosent av Norturas årlig kjøpsverdi.

Slik jobber vi

Konserninnkjøp har ansvar for å velge ut, inngå avtaler og følge opp eksterne leverandører av produkter og tjenester. Kjøp av kjøttråvarer fra eiere og bønder til slakteriene våre håndteres av råvare og medlem. Innkjøp av kjøttråvarer fra andre slakterier og kjøttforedlingsbedrifter håndteres av industrisalg.

Vi er BRC-sertifisert, som er en internasjonal standard for mattrygghet. Standarden stiller omfattende krav til leverandøroppfølging, som vi etterlever, revideres på bakgrunn av og godkjennes årlig av ekstern revisor. Risikoleverandører følges systematisk opp årlig.

Godkjenning av leverandører

Alle leverandører må gjennom en prekvalifiseringsprosess før de kan levere til oss. Avhengig av hva de leverer, kan leverandørene godkjennes gjennom å være BRC- eller GFSI-sertifisert, bli revidert av revisor etter definerte kriterier, svare ut egenevalueringen på en tilfredsstillende måte eller gjennom godkjent produkttesting, i tillegg til å signere en avtale inkludert etiske retningslinjer for leverandører. Dette vil bistå oss i arbeidet med å sikre at vi samarbeider med seriøse leverandører som tar ansvar for matsikkerhet, har de samme etiske verdier som oss og arbeider med bærekraftige løsninger.

Oppfølgingsprosess

Årlig risikoanalyse, sårbarhetsvurdering, leverandørevaluering og leverandørrevisjon inngår i den årlige oppfølgingen av risikoleverandører. Kvalitet, PU og konserninnkjøp arbeider sammen om dette for å sikre at leverandørene oppfyller alle våre krav. Dersom det oppdages leverandøravvik i prosessen, må disse lukkes av leverandøren. Risikoleverandørene må årlig bekrefte at de etterlever prinsippene i våre etiske retningslinjer.