graphic-element-nortura
Nortura Haerland2

Vedtekter for Nortura SA

Revidert av årsmøtet i Nortura SA 21. - 22. april 2010, årsmøtet 18. - 19. april 2012, årsmøtet 14. - 15. april 2015 og årsmøtet 4. - 5. april 2017.

Kapittel 1: ORGANISASJON

§ 1 • Organisasjon

Nortura SA er et samvirkeforetak. For foretakets forpliktelser hefter medlemmene bare med sitt andelsinnskudd.

Nortura SAs forretningskontor er i Oslo.

§ 2 • Formål

Nortura SA har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte.
Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon, på kort og lang sikt.

Formålet søkes oppnådd gjennom foretakets kjernevirksomheter som omfatter slakting, skjæring, foredling, eggpakking, salg, markedsføring, omsetning av rugeegg, livdyromsetning, ullomsetning og rådgivingstjeneste.
Foretaket kan ellers delta i, eller drive, virksomheter som har en naturlig forretningsmessig forbindelse med foretakets kjernevirksomheter, og som fremmer foretakets formål.

Foretaket skal arbeide for å bedre rammevilkårene for norske kjøtt- og fjørfeprodusenter. Videre skal foretaket bidra til å utvikle og vedlikeholde verdigrunnlaget, prinsipper og leveregler for Nortura SA.

Kapittel 2: MEDLEMSKAP

§ 3 • Obligatorisk andelsinnskudd

Medlemsforetakene er andelseiere i Nortura SA og har plikt til å betale andelsinnskudd i samsvar med 2. ledd.

Andelens pålydende er kr 12.000 og ingen andelseier kan være eier av mer enn en andel. Andelsinnskuddet må være fullt innbetalt senest innen utgangen av året etter at innmelding er godkjent.
Ikke fullt innbetalt andelsinnskudd kan medføre at styret ikke godkjenner medlemskapet.
Det obligatoriske andelsinnskuddet gir rett til eventuell renteavkastning. Rentesatsen fastsettes av årsmøtet og kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med fem års løpetid.

Eventuelt opptjente renter utbetales årlig.
Andelene kan ikke omsettes eller nyttes som sikkerhet for krav.

Årsmøtet kan, når det foreligger saklig grunn til det, bestemme at nye medlemmer skal betale inn et innskudd utover andelens pålydende.

§ 4 • Tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide egenkapitalen med frivillig innbetaling av ansvarlig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Tilleggsandelene er lydende på kr 6.000 pr andel som innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning. Minste innbetalingsbeløp er på kr 6.000. Hver andelseier kan maksimalt eie 50 andeler.

Tilleggsandelsinnskuddene gir ingen rettigheter i Nortura SA ut over rett til eventuell renteavkastning. Rentesatsen fastsettes av årsmøtet og kan maksimalt utgjøre 3 prosentpoeng over renten på statsobligasjoner med fem års løpetid. Eventuelt opptjente renter utbetales samme år de er vedtatt.

Årsmøtet kan vedta innløsning og utbetaling av tilleggsandeler 7 år etter det året innbetalingen fant sted. Eldste tilleggsandeler innløses først.

Ved opphør av medlems- og eierskapet vil utbetaling finne sted i samsvar med den utbetalingstakt som er beskrevet i vedtektene § 12, 5. ledd.

§ 5 • Medlemskapitalkonti

Årsmøtet kan vedta at årsoverskudd som kan deles ut, helt eller delvis skal avsettes til konti lydende på medlemsforetakenes navn (medlemskapitalkonti). Avsetning foretas på grunnlag av det enkelte medlems omsetning med foretaket.

Innestående beløp på medlemskapitalkonti gir rett til eventuell renteavkastning med en rentesats som fastsettes av årsmøtet. Renten skal ikke være høyere enn for tilleggsandelsinnskudd. Eventuelt opptjente renter utbetales samme år de er vedtatt.

Årlig avsatte beløp innestående på medlemskapitalkonto kan etter vedtak i årsmøtet tilbakebetales kontoinnehaver 7 år etter det året avsetningen fant sted. Eldste innestående avsetningsbeløp dekkes først.

Medlemsforetak kan ellers bare kreve å få utbetalt innestående beløp på medlemskapitalkonti dersom medlems- og eierskapet i Nortura SA sies opp.
For utbetalingstakt gjelder bestemmelsen i § 12, 5. ledd.

Årsmøtet fastsetter regler for avsetning og tilbakebetaling av beløp på medlemskapitalkonti, og eventuelt fastsetter samlet innestående maksimumsbeløp.

§ 6 • Leveringsvilkår og avregning

Regler for leveranse til foretaket og regler for avregning fastsettes av konsernstyret.

Konsernstyret fastsetter også avtalevilkår for spesialproduksjoner.

§ 7 • Innmelding i Nortura SA

Som medlemmer av Nortura SA tas opp foretak som produserer slakt, egg og livdyr og som i samsvar med vilkårene i vedtektene ønsker å omsette sin produksjon gjennom Nortura SA.

Innmeldingen skjer skriftlig til Nortura SA.
I tvilstilfelle avgjør styret spørsmålet om medlemskap.

Som andelseier anses de som har betalt fullt andelsinnskudd, har hatt leveranse til Nortura SA ett av de to siste regnskapsår og som har oppfylt leveringsplikten i samsvar med § 9.

Medlemskapet følger det foretaket som medlemmet/ene var eier/e av ved opptaket.
Overdragelse av eiendom hvor foretaket har medlemskap skal meldes skriftlig til Nortura SA, og den nye eier blir medlem og får stemmerett fra det tidspunkt vedkommende er innført i medlemsregisteret.

Ved forpaktning av eiendom med medlemskap skal bortforpaktningen meldes til Nortura SA.
Forpakter av eiendom kan tegne medlemskap for sitt foretak, og medlemskapet begrenses da til forpaktningstiden.

§ 8 • Utmelding av Nortura SA

Medlemsforetak som ønsker å melde seg ut av Nortura SA, må sende skriftlig melding. Medlemskapet opphører tre måneder etter at utmelding er mottatt.

Ved medlemskapets opphør skal ethvert mellomværende med Nortura SA være endelig oppgjort, herunder også mulig driftskreditt knyttet til den husdyrproduksjon som drives.

Utmeldt medlemsforetak har krav på å få tilbake-betalt sitt obligatoriske andelsinnskudd i samsvar med vedtektenes § 12, 1. og 2. ledd såfremt andelskapitalen er i behold. Eventuelle tilleggsandelsinnskudd tilbakebetales i samsvar med vedtektenes § 12, 5. ledd.

Eventuelt innestående på medlemskapitalkonti tilbakebetales etter reglene i § 12, 4. ledd. Innestående på innskuddskonti for medlemmer utbetales etter gjeldende regler.

Når et medlemskap opphører, har den det gjelder ikke krav på andel i Nortura SAs øvrige aktiva og formue.

Utmeldt medlem har ikke krav på etterbetaling som blir vedtatt etter medlemskapets opphør. Ved opphør av medlemskap som følge av dødsfall, opphør av virksomheten eller ved salg eller annen overføring av virksomheten, har et foretak dog rett til etterbetaling som blir vedtatt på førstkommende årsmøte.

Forpakter som har tegnet medlemskap, regnes som utmeldt ved forpakterforholdets opphør, jf. første ledd.

Medlemmer som ikke har hatt leveranser til Nortura SA i løpet av de to siste regnskapsår, regnes som utmeldt, og medlemskapet slettes etter vedtak
i styret, med mindre medlemmet kan vise til forhold som tilsier at medlemskapet skal
opprettholdes.

§ 9 • Rettigheter og plikter

Andelseierne plikter å overholde Nortura SAs vedtekter og de vedtak som er blitt fattet med hjemmel i disse og de avtaleforpliktelser andelseieren har overfor Nortura SA. Andelseierne plikter å rette seg etter de vedtak som fattes av styret med sikte på å gjennomføre en effektiv markedstilpasning.

Andelseierne har rett og plikt til å levere hele sin produksjon av egg og/eller av slaktedyr til Nortura SA eller den som Nortura SA har godkjent for mottak.
Denne vedtektsbestemte leveringsretten og –plikten gjelder ikke for produksjon av fjørfe - som reguleres av den til enhver tid gjeldende produksjonsavtale fastsatt av konsernstyret.

Unntatt fra leveringsretten og –plikten er slakt og egg til eget forbruk, til kårfolk og ansatte på gården.

Et medlem skal ikke opptre i konkurranse med Nortura SA. Dersom det foreligger særlige forhold kan det gis dispensasjon fra dette forbudet etter retningslinjer fastsatt av konsernstyret.

Årsmøtet kan bestemme at leveringsplikten også skal gjelde for omsetning av livdyr og avlsdyr. Nortura SA kan nekte å omsette til ordinære betingelser slakt, egg og livdyr som er produserte eller levert i strid med lovlige vedtak i foretakets organer. Nortura SA kan dessuten nekte å ta imot leveranser av slakt, egg og livdyr som er produsert i strid med offentlige krav.

Nortura SA har rett til å motregne mot ethvert krav et medlem har mot Nortura SA.

§ 10 • Ombudsplikt

Fysiske personer som er eier av foretak med medlemskap er valgbare og har plikt til å ta imot valg til foretakets ombud, men kan nekte å ta imot gjenvalg i så lang tid som de har fungert. Ektefelle og sambruker som deltar i drifta på medlemsforetaket, er også valgbare.

Personer er valgbare bare dersom medlems-foretaket har innbetalt fullt andelsinnskudd og har hatt leveranse til Nortura SA i løpet av de to siste regnskapsår, og som har oppfylt leveringsplikten.

§ 11 • Brudd på vedtektene

Bryter noen sin leveringsplikt, eller på annen måte overtrer vedtektene eller instrukser og pålegg som er gitt med hjemmel i disse, kan konsernstyret gi en advarsel.

I gjentakelsestilfeller kan konsernstyret ekskludere et slikt medlem. En slik beslutning av konsernstyret kan ankes inn for årsmøtet.

Medlem som er ekskludert, får tilbakebetalt sitt andelsinnskudd/tilleggsandelsinnskudd såfremt andelskapitalen er i behold, men har ikke krav på noe av foretakets øvrige formue og taper sin rett til eventuell etterbetaling.

Innestående på innskuddskonti for medlemmer eller på medlems­kapitalkonti i foretaket, utbetales etter gjeldende regler.

Medlem som er ekskludert, kan etter søknad til styret tegne nytt medlemskap.

§ 12 • Innløsning ved uttreden

Hvor stor andel av det obligatoriske andelsinnskuddet en uttredende andelseier kan få tilbakebetalt, fastsettes ved første årsmøte som behandler årsberetning og regnskap i kalenderåret etter at utmelding er mottatt.

Dersom regnskapet godkjennes med andelskapitalen fullt ut intakt, får uttredende andelseier den nominelle verdi av innbetalt obligatorisk andelsinnskudd og eventuelle tilleggsandelsinnskudd innløst. Dersom deler av andelskapitalen er tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet.

Innestående på medlemskapitalkonti berøres ikke av slik reduksjon og tilbakebetales til kontoinnehaver i samsvar med reglene i denne bestemmelse.
Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på andelslaget.

Det obligatoriske andelsinnskuddet tilbakebetales innen 1. juni året etter utmeldingsåret. Eventuelle tilleggsandelsinnskudd utbetales innen 1. juni året etter utmeldingsåret.

Tilleggsandelsinnskudd utbetales 7 år etter det året innbetaling/avsetning fant sted. Eldste avsatte/innbetalte beløp utbetales først og deretter de årlig avsatte/innbetalte beløpene i samme rekkefølge som avsetningene/innbetalingene ble gjort.

Avsatte beløp innestående på medlemskapitalkonto utbetales i henhold til vedtak i årsmøtet, likt som for utbetalinger til eksisterende medlemmer.

I unntakstilfeller kan styret fastsette raskere tilbakebetaling til utmeldt medlem enn det som følger av § 12.

Ikke utbetalte beløp som et utmeldt medlem har krav på forrentes etter rentesats fastsatt av årsmøtet.

Årsmøtet kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien.

§ 13 • Voldgift

Tvister mellom Nortura SA og et medlem om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på tre medlemmer.

Av disse velger partene et medlem hver og Byretts-justitiarius i Oslo tingrett det tredje medlem som fungerer som voldgiftsrettens leder.

Har en av partene etter en måneds skriftlig varsel ikke oppnevnt sitt medlem av voldgiftsretten, oppnevner lederen et medlem for denne parten.
Krav om voldgift må være kommet til konsernstyret innen tre måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet. Voldgiftsretten avgjør kostnadsfordeling mellom partene.

For øvrig vises det til lov om voldgift av 14. mai 2004.

Kapittel 3: ANSATTES REPRESENTASJON

§ 14 • Ansattes representasjonsrett

De ansatte har rett til å kreve representasjon i Nortura SAs styringsorganer i henhold til den til enhver tid gjeldende avtale mellom Nortura SA og de ansattes organisasjoner.

§ 15 • Representantenes plikter og rettigheter

De ansattes representanter er pålagt de samme plikter og ansvar og har de samme rettigheter i sine verv som de medlemsvalgte representanter, med de begrensninger som følger av disse vedtekter.

Kapittel 4: ORGANISASJON – VALG

§ 16 • Valg

Alle valg forberedes av en valgkomite. Årsmøtet fastsetter instrukser for valgkomiteene i foretaket.
Valg av konsernets styremedlemmer, styreleder, styrets nestleder, ordfører, varaordfører, kontroll-komite samt regionutvalgenes ledere og nestledere skal skje skriftlig eller ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Det samme gjelder andre valg, hvis det forlanges.

For å anses valgt, må vedkommende ha oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Hvis ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de stemmene som er avgitt, foretas det omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Blir stemmetallene da like, skal valget avgjøres ved loddtrekning.

§ 17 • Funksjonstid

Alle tillitsvalgte velges for to år, med unntak av styreleder, nestleder, ordfører og varaordfører, leder i kontrollkomiteen, leder i årsmøtets valgkomite og leder og nestleder i regionutvalgene som velges for ett år av gangen. Vararepresentanter velges
for ett år av gangen.

Medlemmer til kontrollkomiteen, sentral valgkomite, regional valgkomite og valgkomiteene i kretsene velges for tre år.

§ 18 • Medlemsvalgtes representasjon

Ved valg av medlemsvalgte utsendinger til årsmøtet, skal 50 prosent av utsendingene velges på bakgrunn av antall medlemmer i regionutvalgets område siste år, og 50 prosent velges på bakgrunn av gjennomsnittlig slakte- og egg­volum, herunder rugeegg og oppal, i regionutvalgets område de to siste regnskapsår.

Hvert regionutvalgsområde skal minimum være representert i årsmøtet med arbeidsutvalget.

Grunnlaget for fordeling av antall utsendinger til årsmøtet beregnes hvert annet år og gjelder for to år.

Representasjon fra kretsene til regionutvalgene beregnes på samme måte som beregning av utsendinger til årsmøtet.
Den enkelte krets i regionutvalgsområdet skal være representert i regionutvalget med minimum to representanter.

Kapittel 5: ORGANISASJON – LOKALNIVÅ

§ 19 • Kretsen

Medlemskretsen er det lokale nivået i Nortura SA.
Regionutvalget fastsetter antall medlemskretser og grenser for disse etter at de berørte kretsmøter har uttalt seg i saken.

Ordføreren i årsmøtet, i samarbeid med kretsleder, innkaller til ordinært kretsmøte. Det skal avholdes ett ordinært kretsmøte i februar/mars hvert år. Øvrige kretsmøter innkalles etter behov av leder i kretsen.

Flere medlemskretser kan avholde felles møte. Dersom det anses nødvendig for å behandle særskilte saker, kan konsernstyret eller ordfører i årsmøtet innkalle til ekstra kretsmøter i hele landet eller for bestemte geografiske områder. Slike egne møter kan avholdes som fellesmøter mellom flere medlemskretser.

Møtene ledes av kretsens leder, eller en som velges av kretsmøtet.

På det ordinære kretsmøtet skal valgt og ansatt ledelse i Nortura SA være representert.

Til kretsmøtet i februar/mars skal det sendes skriftlig innkalling med saksliste.

Kretsmøtet i februar/mars sine oppgaver:

 • Drøfte årsmelding og regnskap for Nortura SA
 • Drøfte andre saker som konsernstyret, regionutvalget eller medlemmene fremmer for møtet
 • Velge kretsleder
 • Velge nestleder og medlem/mer til kretsutvalget
 • Velge øvrige representanter til regionutvalget i samsvar med § 18, samt vararepresentanter i nummerorden
 • Velge en valgkomite som skal forberede neste års valg i kretsmøtet
 • Drøfte foretakets utvikling
 • Drøfte spørsmål av faglig art

Leder og nestleder er automatisk representanter i regionutvalget.

Kretsens tillitsvalgte danner lokalt kretsutvalg.
Kretsutvalget skal ha minimum tre representanter og ledes av kretsleder. Kretsutvalget har ansvaret for kontakt mellom Nortura SA og medlemmene i sin krets, følger opp lojaliteten, fremmer saker på andelseiernes vegne og sørger for at det blir drevet et aktivt medlemsarbeid i kretsen.

Alle andelseiere i kretsen som er representert i kretsmøtet med fysiske personer har stemmerett. Stemmeberettiget er de som har innbetalt fullt andelsinnskudd.

Har en stemmeberettiget andelseier forfall, kan det gis skriftlig fullmakt til myndig medlem av husstanden eller gårdsbestyrer. Dessuten kan en andelseier møte med fullmakt fra en annen andelseier.

Kapittel 6: ORGANISASJON – MELLOMNIVÅ

§ 20 • Regionutvalget

Regionutvalget er nivået mellom kretsen og årsmøtet i Nortura SA.

Antall regionutvalg og grenser for disse fastsettes av årsmøtet etter at de berørte regionutvalg har uttalt seg.

Regionutvalget sammensettes av valgte representanter for de medlemskretser som
tilhører regionutvalgsområdet, samt medlemmer av arbeidsutvalget som ikke er valgt fra kretsene.

I regionmøtet har hver representant en stemme.

I tillegg kan følgende møte med tale- og forslagsrett:

 • Konsernstyremedlem/mer
 • Årsmøteutsendinger fra området, når disse ikke er valgte representanter i regionutvalget

Representanter for administrativ ledelse skal delta på møtene.

Det ordinære møtet i regionutvalget holdes innen utgangen av mars. I tillegg avholdes minst ett fast møte til i året. Møtene ledes av leder i regionutvalget.

Skriftlig innkalling til regionutvalgsmøtene foretas av leder i regionutvalget, og sendes representantene med minst sju dagers varsel.

Sammen med innkalling til ordinært møte i mars, skal i tillegg til saksliste følge årsmelding og regnskap samt valgkomiteens innstilling for regionutvalgsmøtet.

Møtet i mars sine oppgaver:

 • Drøfte årsmelding og regnskap for Nortura SA samt foreta en oppsummering av kretsmøtenes behandling av disse
 • Drøfte Nortura SA sine utfordringer knyttet til økonomi, marked og strategi
 • Velge leder og nestleder i regionutvalget
 • Velge fem medlemmer med personlige varamedlemmer til arbeidsutvalget i regionutvalget
 • Velge utsendinger til årsmøtet i Nortura SA i samsvar med § 16 samt varautsendinger i nummerorden
 • Velge valgkomite for regionutvalget, herunder leder og nestleder
 • Avgi rapport over aktiviteten i regionutvalget og i kretsene gjennom året
 • Oppsummere medlemsprosesser
 • Fastsette inndeling av medlemskretser
 • Drøfte andre saker som konsernstyret, regionutvalget eller medlemmene fremmer for møtet, herunder faglige spørsmål

Valg foregår etter innstilling fra valgkomiteen i regionutvalget.

På de øvrige møtene i året drøftes:

 • Aktuelle saker fra konsernstyret, regionutvalgsområdet og kretsene
 • Orienteringer om saker behandlet i årsmøtet, konsernstyret, konsernrådet og konsern­ledelsen
 • Aktivitetsplan for medlemsarbeidet og faglige spørsmål for kommende år drøftes på møtet om høsten

Lederne i regionutvalgene i et geografisk område kan møtes for å koordinere medlemsarbeidet, kontakten med andre landbruksorganisasjoner og offentlige myndigheter, og ta initiativ til felles møter når det er behov for det.

Kapittel 7: ORGANISASJON – NASJONALT NIVÅ

§ 21 • Valgkomite

Til ordinært årsmøte skal det nedsettes en valgkomite på seks medlemmer som velges i årsmøtet.

Valgkomiteen innkalles før det ordinære årsmøtet av valgkomiteens leder og før ekstraordinært årsmøte dersom det der skal foretas valg. Valgkomiteens innstilling skal foreligge før innkalling til årsmøtet sendes ut.

§ 22 • Årsmøtet

Årsmøtet er Nortura SAs øverste myndighet.
Årsmøtet sammensettes av 80 medlemsvalgte utsendinger inklusive arbeidsutvalgene i regionutvalgene samt styremedlemmene i Nortura SA, årsmøtets ordfører og varaordfører. I tillegg møter ansatt­valgtes utsendinger i samsvar med vedtektenes § 14.

I årsmøtet har hver utsending en stemme.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Andre årsmøter holdes etter vedtak av styret eller når det forlanges av minst 1/10 av utsendingene for behandling av bestemt angitt sak. Årsmøtets ordfører kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtets ordfører sørger for skriftlig innkalling med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge saksliste, og til det ordinære årsmøtet dessuten årsmelding og regnskap samt valgkomiteens innstilling.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet inn til konsernstyret innen 1. februar. Forslag til vedtektsendringer må være kommet til konsernstyret innen 1. januar. I andre årsmøter behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet ledes av ordføreren.

Beslutninger i årsmøtet fattes med absolutt flertall, unntatt ved vedtektsendringer og oppløsning av foretaket, der det kreves 2/3 flertall.

I tilfelle stemmelikhet avgjør ordførerens stemme utfallet, unntatt ved valg.

Konsernstyret kan ikke delta i avstemning om godkjennelse av årsmelding og regnskap,
men har for øvrig stemmerett i alle saker.

Ved valg har bare de medlemsvalgte representanter stemmerett, unntatt ved valg av styreleder, nestleder, ordfører og varaordfører.

De medlemsvalgte representanter i årsmøtet kan kreve at de alene skal fatte vedtak i saker angående medlemsorganisasjonens oppbygging så langt dette ikke er i strid med inngåtte avtaler eller godkjente retningslinjer for de ansattes representasjon.

Fra forhandlingene skal det føres protokoll som underskrives av ordfører og to utsendinger valgt av møtet.

§ 23 • Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal ha innsyn i alle datterselskaper, herunder tilhørende regnskap, økonomisk stilling og det enkelte datterselskaps bidrag til Nortura SA.

Det ordinære årsmøtet sine oppgaver:

 • Velge to utsendinger til å underskrive protokollen sammen med ordfører
 • Behandle styrets årsmelding
 • Behandle regnskap, herunder rapport fra kontrollkomité og revisor
 • Disponere årsresultat, herunder om eventuelt årsoverskudd skal nyttes til
  • forrentning av innestående på medlemskapitalkonti
  • forrentning av tilleggsandelsinnskudd
  • forrentning av obligatorisk andelsinnskudd
  • tilbakebetaling av beløp eldre enn sju år innestående på medlemskapitalkonti, jfr. § 5
  • avsetning til medlemskapitalkonti i samsvar med § 5, 1. ledd
  • nyttes til etterbetaling
  • avsettes til etterbetalingsfond
  • eventuelt kombinasjoner av de nevnte strekpunkter
 • Årsmøtet kan såfremt det anses økonomisk forsvarlig, vedta hel eller delvis
  • tilbakebetaling av tilleggsandelsinnskudd, jfr. § 4, 3. avsnitt, og/eller
  • tilbakebetaling av innestående på medlemskapitalkonto, jfr. § 5, 3. avsnitt.
   Årsmøtet kan ikke prioritere tilbakebetalinger fra medlemskapitalkonti fremfor tidligere års innbetalte tilleggsandelsinnskudd.
 • Drøfte Nortura SAs utfordringer med hensyn til økonomi, marked, organisasjon og strategi
 • Andre saker nevnt i innkallingen
 • Velge styreleder
 • Velge styremedlemmer
 • Velge nestleder
 • Velge fire varamedlemmer i nummerorden til styret
 • Velge medlemmer til kontrollkomiteen
 • Velge leder i kontrollkomiteen
 • Velge varamedlem til kontrollkomiteen
 • Velge ordfører og varaordfører for årsmøtet
 • Velge medlemmer til valgkomiteen
 • Velge leder og nestleder i valgkomiteen
 • Velge tre varamedlemmer i nummerorden til valgkomiteen
 • Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte samt vedta godtgjørelse for fravær, reise, diett og overnatting for tillitsvalgte.
 • Fastsette antall og grenser for regionutvalg.
 • Behandle andre saker nevnt i innkallingen

Årsmøtet ansetter, og eventuelt avsetter, konsernrevisor etter innstilling fra konsernstyret.

§ 24 • Kontrollkomite

Nortura SA skal ha en kontrollkomite på tre medlemmer med ett varamedlem, valgt av
årsmøtet. Kontrollkomiteen skal påse at foretakets formål fremmes i overensstemmelse med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet.

Kontrollkomiteen skal avgi uttalelse til årsmøtet om styrets årsmelding og regnskap og om anvendelse av disponible midler.

Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha styreverv i foretaket eller foretakets datterselskaper. Kontrollkomiteen arbeider etter instruks fastsatt av årsmøtet.

Det skal føres protokoll fra møtene som underskrives av de frammøtte.

§ 25 • Konsernrådet

Konsernråd sammensettes av lederne og nest-lederne i regionutvalgene samt konsernstyret. Videre deltar lederne av fagutvalgene med talerett.

Årsmøtets ordfører eller varaordfører leder møtene i konsernrådet.

Kontrollkomiteens leder, samt leder og nestleder i valgkomiteen har møterett i konsernrådet.
Konsernrådet holder møte to ganger i året og ellers etter behov.
Innkalling skjer skriftlig med minst ti dagers varsel. Med innkalling skal følge saksliste.

Fra møtet skal det føres referat som undertegnes av møtelederen og to representanter valgt i møtet.

§ 26 • Konsernrådets oppgaver

Konsernrådet skal fungere som et forum for drøfting av aktuelle saker og strategiske spørsmål.

§ 27 • Konsernstyret

Nortura SA ledes av et styre på 14 representanter. Åtte styrerepresentanter
og styreleder velges blant foretakets medlemmer i årsmøtet.

De ansattes representanter til styret er valgt av og blant de ansatte i egne valg og i samsvar med vedtektenes § 14.

Styret sammenkalles til møte så ofte styrelederen finner det nødvendig eller dersom tre
styrerepresentanter forlanger det. Kan en styrerepresentant ikke møte, skal foretaket varsles slik at vararepresentant kan innkalles.

Til gyldig vedtak kreves at minst halvparten av styret møter og stemmer for.

I tilfelle stemmelikhet avgjør styreleders stemme utfallet.

Årsmøtets ordfører kan møte i styremøter, og har møteplikt når årsmøtets dagsorden behandles.

Fra møtene føres protokoll som undertegnes av de møtende styremedlemmene. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert styremedlem kreve tilført protokollen hvordan vedkommende har stemt.

§ 28 • Konsernstyrets oppgaver

Konsernstyret skal lede Nortura SA i overensstemmelse med vedtektene og de vedtak
som er gjort i årsmøtet.

Konsernstyret skal ansette og eventuelt avskjedige konsernsjefen, og fastsetter lønn og arbeidsavtale. Konsernstyret setter resultatmål, fastsetter investeringsrammer, fastsetter årsbudsjett og bidrar til god drift.

Konsernstyret skal holde seg orientert om Nortura SAs økonomiske stilling, og plikter å påse at Nortura SAs virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Konsernstyret skal sørge for at årsoppgjøret avsluttes i rett tid.

Kretsmøtene og regionutvalgene skal få seg forelagt årsmelding og regnskapet i revidert stand.

Konsernstyret skal sørge for at lov- og vedtekts-bestemte avskrivninger og avsetninger blir foretatt, samt gi innstilling om hvordan overskuddet skal anvendes og hvordan eventuelt underskudd skal dekkes.

Konsernstyret er ansvarlig for at tilstrekkelige ressurser settes inn i strategisk planlegging og satsing innenfor markedsmessige og organisasjonsmessige forhold. Konsernstyret skal i utvikling av strategiene for Nortura SA ha drøftinger med konsernrådet.

Konsernstyret er ansvarlig for det totale medlemsarbeidet i organisasjonen.

Styremedlemmene skal delta på krets- og region­utvalgsmøter.

Konsernstyret skal oppnevne fagutvalg, samt fastsette instruks og behandle årsrapport fra fagutvalgene.

Konsernstyret skal sørge for produksjonsavtaler der det er aktuelt, fastsette leveringsbetingelser for Nortura SAs medlemmer, og fastsette retningslinjer for alt mottak av slakt, egg, livdyr og ull samt rådgivning.

Nortura SA forpliktes av styreleder og konsernsjef i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Kapittel 8: VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING AV LAGET

§ 29 • Vedtektsendring

Endringer i vedtektene skal vedtas av årsmøtet.

Vedtektsendringene skal legges fram for krets-møtene i forkant av behandlingen i årsmøtet.
Det skal stå i innkallingen hva forslaget går ut på.
Til gyldig vedtak om endring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet.

§ 30 • Oppløsning

Vedtak om å oppløse Nortura SA kan bare gjøres av ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak om oppløsning kreves 2/3 flertall, og dessuten at enten de som har stemt for forslaget utgjør 2/3 av det samlede antall utsendinger, eller at vedtaket gjentas i nytt årsmøte med 2/3 flertall av de møtende.

Ved oppløsning skal først mulig innestående på medlemskapitalkonti tilbakebetales eierne, deretter tilbakebetales mulig tilleggsandelsinnskudd og endelig obligatorisk andelsinnskudd.

Mulig gjenværende formue i foretaket fordeles på de som er andelseiere på oppløsningstidspunktet og da i forhold til avregnet mengde slakt og egg de siste fem hele regnskapsår.