graphic-element-nortura

Vedlikehold

01.01.16 - kl. 12:12

Nortura anskaffer årlig for ca 275 millioner kroner til vedlikehold av fabrikkene. Vi sender ut forespørsel til aktuelle leverandører når eksisterende avtaler nærmer seg utløpsdato, eller hvis behovene våre endrer seg. En typisk konsernavtale varer i 3 år.

Våre største produktgrupper:

  • Vedlikehold Bygg og Utearealer
  • Vedlikehold Prosessutstyr
  • Vedlikehold Infrastruktur

Spesielle krav:

Utstyr og enkeltkomponenter som kan komme i berøring med næringsmidler skal fullt ut tilfredsstille alle krav som stilles til hygiene og migrasjon i Norge og EU. Leverandøren skal blant annet (men ikke begrenset til) oppfylle:

  • EU-direktiv 2006/42/EF av 17 Mai 2006 om maskiner.
  • NS-En 1672-2:2005+A1:2009 i forhold til hygienisk design.
  • Samsvarserklæring skal følge utstyret i henhold til EU-forordning nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.