graphic-element-nortura

Slik er kravene til husdyrhold i Norge

01. juni 2021

Husdyrhold i Norge er regulert av svært mange ulike regelverk og produsenten er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Paragraf

Det er produsenten som er ansvarlig for sitt husdyrhold, og rammene for dette er regulert gjennom flere lover og forskrifter. Disse setter rammer på ulikt nivå, der lovverket ofte er ganske generelt. Er det det i forskrifter, veiledere og retningslinjer mer detaljert informasjon.

Regelverket omfatter ikke bare beskrivelse av hvordan husdyrrom skal være; det er også regelverk som beskriver hvilket ansvar produsentene har med tanke på for eksempel smittevern og transport.

De følgende er svært sentrale når det kommer til hold av svin, og er de som produsentene påvirkes av i den daglige drifta:

I tillegg til disse er det en del støttedokumenter som gir veiledning til produsenten og de følgende er sentrale for svin:

Mattilsynet gjennomfører normalt risikobaserte tilsyn i besetninger med dyr – dvs besetninger man mistenker ikke driver fullt ut etter regelverket, eller besetninger man tror har problemer. I 2021 og 2022 skal Mattilsynet besøke 600 tilfeldig utvalgte svinebesetninger i Norge, og har i den forbindelse laget en omfattende Fagstøtte for inspektører som utdyper hvordan Mattilsynets personale skal tolke regelverket:

Mattilsynets hjemmesider har en overordnet oversikt der man vil finne lenker til regelverk som omfatter hold av svin.