graphic-element-nortura

Slik er rollene i oppfølging av dyrevelferd

01. juni 2021

Hvem er det som har ansvaret for at dyra har det bra? Og hvem har ansvaret for at regelverket følges? Slik er rollefordelingen i oppfølging av dyrevelferd.

Norturadress Foto Sporenstrek

Bonden:

Bonden er ansvarlig for at dyrevelferden er slik regelverket krever. Bonden skal ha kunnskap om stell av dyr, og hva som skal til for at dyr skal ha god velferd. Det er bonden eller røkteren til bonden som i det daglige har størst betydning for dyras velferd.

Mattilsynet:

Mattilsynet fører tilsyn med bøndene og skal påse at regelverket følges. Mattilsynet har lovgrunnlag til å pålegge tiltak i en besetning, eventuelt beslutte avvikling.

Kjøttkontrollen i Mattilsynet er til stede på slakteriene og kontrollerer dyra før og etter slakting.

Les mer roller hos Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/dyr...

Bransjeordninger:

Deltakelse i bransjeordningene Dyrevelferdsprogrammet på gris og KSL (kvalitetssystemer i landbruket) er obligatorisk for alle som driver med gris. Svineprodusentene er pålagt besøk og gjennomgang av besetningen i regi uavhengige veterinærer (dyrevelferdsprogrammet) eller revisorer (KSL).

Nortura:

Norturas rolle er å gi råd og å følge opp saker som indikerer mulige velferdsutfordringer. Nortura henter inn datagrunnlag fra kjøttkontrollens USR-registrering (utvidet sykdomsregistrering) på slakteriet. I en sak som omhandler dyrevelferd settes en frist for å lukke avviket. Skjer ikke dette er virkemidlene varsling til Mattilsynet, økonomiske sanksjoner, utelukkelse av leveranse til Nyt Norge og Gilde produkter, og stopp i formidling av dyr.