graphic-element-nortura

Slik jobber Nortura med dyrevelferd hos gris

01. juni 2021

Norturas bønder baserer dagens hold av gris på rammene som loven gir. Nortura har de siste årene utviklet et omfattende system for oppfølging av dyrevelferd sammen med bransjen.

Gris Foto Rune Bendiksen

Som følge av dette arbeidet er det også i dag en ordning som sikrer at det kan iverksettes tiltak der det er nødvendig. Nederst på siden kan du lese hvordan vi har fulgt opp dyrevelferden de siste årene.
Slik jobber Nortura med forebygging

Felles dyrevelferdsprogram for svinenæringa

Nortura driver forebyggende dyrevelferdsarbeid gjennom deltakelse i Dyrevelferdsprogrammet for gris. Programmet er et samarbeid i hele kjøttbransjen og ble innført i 2019. Alle svineprodusenter i Norge som har mer enn ei purke eller leverer flere enn ti slaktegriser, er pålagt å delta. Norturas svineprodusenter som ikke deltar får trekk i pris. Gjennom programmet er det regelmessige veterinærbesøk, fra 1-3 besøk årlig, avhengig av produksjonstype og antall griser. Les mer her: https://medlem.nortura.no/gris...

Nortura har utviklet avvikssystem

Nortura har i tillegg et internt avvikssystem for å fange opp besetninger som har risiko for dårlig dyrevelferd. Det baserer seg på systematiserte registreringer av utvidet sykdomsregistrering (USR), registeringer av smågrislyter, og fanger også opp produsenter med manglende godkjent status i dyrevelferdsprogrammet. Såkalte USR-registreringen gjøres av kjøttkontrollen i Mattilsynet etter dyret er slaktet, og kan si noe om helse og velferd i besetningen.

I tillegg registrerer vi observasjoner fra rådgivere, sjåfører, ansatte på slakteri, eller eksterne. Observasjonene gjøres i forbindelse med besøk i besetningen, ved livdyromsetning mellom produsenter og ved transport.

Observasjonene og registeringene i verdikjeden tas videre i Norturas avvikssystem, og følges opp av rådgiver eller veterinær i Nortura. Akutte dyrevelferdshendelser meldes umiddelbart til Mattilsynet.

Eksempel på kursing for Nortura-bønder

I tillegg til næringas felles kurs har Nortura et eget fagtilbud for sine egne produsenter. Norturas rådgivere og spesialveterinærer arrangerer fagmøter rundt spesifikke tema. For eksempel har Team Gris i 2021 holdt flere digitale fagmøter, blant annet om Mattilsynets tilsynskampanje om velferd for svin. https://medlem.nortura.no/gris... (Bak innlogging)

Nortura holder også jevnlige kurs i avliving av gris. At Norturas eiere og medlemmer har god kompetanse om når og hvordan grisen skal avlives, er en viktig del i arbeidet med forebygging.

Slik jobber Nortura med opplæring

Opplæring av Norturas eiere og medlemmer består av tre hovedstolper. Den første stolpen er næringas felles kurs. Den andre er Norturas egne fagmøter og kurs. (Se over) Og den tredje er obligatoriske e-læringskurs for alle som driver med gris, ansatt røkter inkludert. Har ikke produsenten gjennomført e-læringskurset får det økonomiske konsekvenser.

Les mer om kurset her.

Slik jobber Nortura med oppfølging

Dyrevelferdsprogrammet for gris sørger for 1-3 årlige veterinærbesøk Nortura gjennomfører i tillegg faste årlige besøk, med bakgrunn i prøvetaking, hos purkeringer og avlsbesetninger.

Besetningene prøvetas ofte for å opprettholde den spesielle helsestausen. Avlsbesetninger testes fordi de er øverst i helsepyramiden og purkeringer testes fordi de er store systemer, med mange produsenter som er involvert.

Frivillig rådgiving er et tilbud som går ut til alle produsenter til Nortura. Tilbudet er gratis og kan bestå av råd om produksjon, velferd og dyrehelse.

Fra 2019 innførte Nortura tvungen oppfølging som en del av leveringsvilkårene. Dette betyr at alle som leverer til Nortura ikke har lov til å holde Norturas veterinær og rådgiver ute av fjøsene. Skulle for eksempel en produsent slå ut på avvikssystemet på bakgrunn av USR-registreringer på slakteriet eller andre observasjoner, har ikke vedkommende mulighet til å nekte et besøk.

Hva skjer når Nortura oppdager avvik

Det er lav terskel for at en besetning slår ut på Norturas avvikssystem. Det betyr at man også får varsler på besetninger som har alt på stell.

Norturas arbeid er rettet inn mot å avdekke dyrevelferdsproblematikk før den får utvikle seg. Rutinene er derfor først å hjelpe produsenten. Enten ved rådgiving for å forbedre produksjonen, eller ved å hjelpe med avvikling før problemene blir for store. Dersom tiltak ikke følges opp av produsenten vil det bli brukt virkemidler som økonomiske sanksjoner, utelukkelse fra varestrømmer som Nyt Norge og Gilde, og varsling til Mattilsynet.

I 2020 utførte Norturas griserådgivere 3561 oppfølginger overfor svineprodusenter som leverer til Nortura. En oppfølging inkluderer både besøk og rådgiving over telefon. Av disse oppfølgingene førte det til 262 videre undersøkelser, hvorav 137 var fysiske besøk knyttet opp mot dyrevelferd. Dette var oppfølgingsbehov som ble avdekket både gjennom Norturas avvikssystem og dyrevelferdsprogrammet for gris.

Siden 2018 har Nortura hjulpet tolv besetninger med å avvikle drifta.

Les mer under Slik fanger Nortura opp avvik

Les mer om lovverket for dyrehold.