graphic-element-nortura

Slik følger Nortura opp avvik på dyrevelferd

01. juni 2021

Når det oppdages tilfeller av dårlig dyrevelferd må det iverksettes tiltak som sikrer dyrene en god oppfølging. Å ikke følge opp slike avvik skal få konsekvenser. Slik er Norturas rutiner og muligheter for sanksjoner.

Nortura noytral

Som varemottaker kan ikke Nortura pålegge vedtak eller bestemme at en besetning skal avvikles. Dette ligger under Mattilsynets myndighet.

Les mer om rollene her.

Fra 2019 innførte Nortura imidlertid innsynsrett i besetningene, som en del av leveringsvilkårene. Dette betyr at Norturas rådgivere og veterinærer kan kreve å besøke besetninger med avvik.

Prinsippene for avviksoppfølging i norsk landbruk og Nortura baserer seg på å fange opp utfordringer på gården før de blir for store, gjennom blant annet veterinærbesøk i dyrevelferdsprogrammet, revisjoner, bruk av data og observasjoner fra verdikjeden. Ved avvik får bonden mulighet til å rette opp innen en frist. Dersom det ikke følges opp vil varemottakene bruke virkemidler overfor bonden. Det sikrer forutsigbar og rettferdig behandling av produsentene. Virkemidlene som brukes overfor bonden innebærer økonomisk trekk, tap av KSL-status (det vil si at man ikke kan levere til Gilde- merkevaren og til produkter merket med Nyt Norge) og varsling til Mattilsynet.

Dersom Nortura avdekker akutte og graverende tilfeller, rapporteres det til Mattilsynet umiddelbart.

Norturas avvikssystem i praksis:

Så hva skjer dersom en besetning slår ut på Norturas avvikssystem?

Terskelen er lav for å få varsler på besetninger. Noen av disse varslene kan skyldes tekniske glipper, eller andre forhold som ikke er direkte koblet til dyrevelferd. Dette vil rådgiveren finne ut av med å ta en telefon til bonden.

Der det er utslag som kan tyde på avvik knyttet til dyrevelferd, skal Norturas rådgivere ut på besøk hos bonden, gå gjennom besetningen og bistå med rådgiving for at kravene til dyrevelferd etterleves. Bonden får en frist for å følge opp.

Dersom bonden ikke følger opp innen fristen vil Nortura varsle Mattilsynet og Stiftelsen Norsk Mat (Kvalitetssystemer i Landbruket- KSL).

Etter at Nortura har meldt fra til KSL, skal det skje en revisjon innen 14 dager. Uten en godkjent status i KSL får bonden økonomisk trekk og får ikke levere til Gilde-merkevaren og til produkter merket med Nyt Norge.

Produsenter som har alvorlig svikt i dyrevelferd eller som mishandler dyr meldes til Mattilsynet og eller politi. Dette følger av dyrevelferdslovens varslingsplikt.

Mulighet til å stanse formidling av dyr:

Som markedsregulator har Nortura mottaksplikt på slakt av gris, men ikke leveringsplikt. Det betyr at man kan stoppe formidling av livdyr, altså smågris og livdyrpurker, og slik stoppe tilgangen på dyr dersom en produsent i et tenkt tilfelle nekter å gjøre forbedringstiltak eller avvikler driften frivillig.

Siden 2018 har Nortura hjulpet ved å avvikle 12 besetninger der man har funnet kritikkverdige forhold. Dette skjer med bondens samtykke. Bakenforliggende årsak til avvikling kan være sykdom, manglende motivasjon eller manglende evne til å løfte produksjonen til kravene i lovverket.

I 2020 utførte Norturas griserådgivere 3561 oppfølginger overfor svineprodusenter som leverer til Nortura. En oppfølging inkluderer både besøk og rådgiving over telefon. Av disse oppfølgingene førte det til 262 videre undersøkelser, hvorav 137 var fysiske besøk knyttet opp mot dyrevelferd. Dette var oppfølgingsbehov som ble avdekket både gjennom Norturas avvikssystem og dyrevelferdsprogrammet for gris.