graphic-element-nortura

Informasjon om Norturas koronaberedskap

31.10.20 - kl. 00:44

Nortura har som matprodusent et medansvar for å opprettholde produksjonen av kjøtt og egg i situasjoner som korona-pandemien vi opplever nå.

Nortura er en av landets største leverandører til dagligvaresektoren og råvarer til industrien, restauranter og storkjøkkener i Norge. Norturas viktigste produksjon er knyttet til merkevarene Gilde og Prior, men selskapet produserer også merkevarer under andre navn til butikkene i Norge. Vi er også markedsregulator for egg og kjøtt. Dette innebærer at vi skal sørge for at Norge er selvforsynte med prioriterte egg- og kjøttråvarer og at vi har et landbruk i hele landet.

Nortura innførte i mars en rekke forebyggende tiltak for å hindre at vi havner i en situasjon som kan gå ut over vår forsyningskapasitet. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med smittevern og matsikkerhet.

1. Hvilke tiltak iverksetter Nortura som følge av koronaviruset?

Nortura følger myndighetenes råd om smittevern og holder seg til enhver tid oppdatert på de forskrifter og tiltak som gjelder. I tråd med dette har vi innført en rekke smittereduserende tiltak. Vi er mange i Nortura som må være på jobb for å sikre matproduksjonen i denne perioden, derfor har vi innført strenge smitteverntiltak gjennom hele verdikjeden: fra vi henter dyra på gården, i produksjonen på anleggene våre og for vareleveringen videre. Fra bås til bord.

Vi innførte allerede i mars en rekke tiltak for å hindre at vi havner i en situasjon som kan gå ut over vår produksjonskapasitet. Vi har blant annet forsterket våre allerede strenge hygienerutiner og renhold, og det gjennomføres kontinuerlig renhold av alle berøringspunkter gjennom dagen på våre anlegg. I tillegg har vi blant annet gjennomført tiltak for å sikre at ansatte holder god avstand der det er mulig, for eksempel ved å redusere antall ansatte på jobb samtidig gjennom å redusere tempo og forlenge arbeidstiden. Ansatte med kritiske funksjoner står ikke på samme skift. Vi har i tillegg opprettet egne sluser inn på fellesområder. Det er innført strenge retningslinjer for hvem som får komme inn i våre anlegg. I tillegg følger vi opp underleverandører når det gjelder leveranser av innsatsfaktorer som hygieneutstyr.

Vi vurderer fortløpende våre tiltak i tråd med utviklingen i samfunnet og retningslinjer fra norske myndigheter. Det innebærer også bruk av tiltak som hjemmekontor, færre fysiske møter og at ansatte jobber i mindre grupper der det er mulig.

Tiltakene har som mål å hindre smittespredning og sikre produksjonskapasitet. Ifølge norske myndigheter er det ingen kjente tilfeller av smitte via mat eller emballasje.

2.Er maten fra Nortura trygg?

Ja, maten du får fra Nortura er trygg.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Vi har de samme strenge rutinene for å produsere trygg mat nå som alltid ellers. Men har i tillegg stort fokus på smitteverntiltak knyttet til korona for å kunne opprettholde vår del av ansvaret for matforsyningen i landet, men også for å hindre smittespredning i befolkningen.

3. Har korona-situasjonen gått ut over produksjon av Norturas varer?

Nortura har som følge av strengere rutiner opprettholdt en stabil matproduksjon gjennom hele koronapandemien. Vi har opplevd en særlig stor etterspørsel av grillmat og mat til dagligvare som følge av periodevis stengte grenser. Dette har ført til at landbruket ikke greier å produsere nok kjøtt i Norge for å dekke etterspørselen. Derfor har myndighetene åpnet for import av kjøtt også fra andre land i en periode for å dekke den økte etterspørselen.

4. Risikerer Nortura å gå tom for varer som følge av korona?

Frem til nå har vi, sammen med NorgesGruppen, Rema og Coop og andre produsenter, greid å forsyne Norge med egg og kjøtt. Under hamstringen da koronaen slo til i mars/april, var det så stort press på fabrikkene våre at vi måtte prioritere de varene det ble solgt mest av. I den perioden sluttet vi å produsere enkelte produkter rett og slett fordi vi måtte prioritere de viktigste produktene. Dette vil vi også gjøre fremover om vi kommer i en liknende situasjon.

Vi vet jo selvsagt ikke hvordan pandemien vil utvikle seg, men Nortura har gode beredskapsrutiner dersom enkelte av våre fabrikker blir rammet. Ett av tiltakene vil være å flytte produksjon til andre anlegg.

Etterspørselen etter norsk kjøtt er større enn normalt på grunn av stengte grenser. I perioder har vi vært utsolgt for enkelte varer som er produsert med norsk kjøtt. Myndighetene har åpnet opp for import i perioder hvor det ikke er nok norsk kjøtt i markedet. Du vil imidlertid aldri finne produkter fra Gilde og Prior som inneholder utenlandske råvarer. Gilde og Prior inneholder kun norsk egg og kjøtt.

5. Har Nortura benyttet utenlandsk arbeidskraft som kan ha medført smitte?

Nortura baserer hele sin virksomhet på fast ansatte og arbeidstakere som er fast bosatt i Norge. I perioder med mye å gjøre, for eksempel om høsten når vi slakter lam og sau, er vi avhengige av midlertidige ansatte. Da leier vi inn faglært arbeidskraft fra andre land i Europa.

Nortura følger myndighetenes krav til arbeidstakere som kommer fra utlandet for å jobbe hos oss. Alle blir fulgt opp med informasjon om hvordan de skal forholde seg både i jobbsituasjon og på fritiden. Det er også sørget for smittevernmessig gode boforhold. I juni innførte vi i tillegg til myndighetenes krav obligatorisk covid19-testing av vikarer som kommer inn til Norge for å jobbe i Nortura, uavhengig av smittestatus i landet de kommer fra.