graphic-element-nortura

Fjørfehold i Norge

01. mars 2020

Både kylling og kalkun lever innendørs i oppvarmede og isolerte hus. Der går de fritt rundt på strø - som er spon fra trær - og har tilgang til mat og vann. Belysningen tilpasses dyrenes behov, slik at de får passe mengder med lys og mørke.

Hoel gard kyllinger no019088 Foto Øivind Haug

Plasskravene for kylling og kalkun i Norge er av de strengeste i Europa. Det kan maksimalt være 36 kilo levende kylling per kvadratmeter. Grensen i de fleste andre land i EU er 39 eller 42 kilo.

For kalkun er kravet maksimalt 38 kg per kvadratmeter når dyra under 7 kg, og 44 kilo per kvadratmeter når dyra er over 7 kg.

Kylling slaktes ved ulik alder, avhengig av hva den skal brukes til. Det mest vanlige er at den blir slaktet når den er 29 til 34 dager gammel og veier rundt 1,1-1,4 kilo.

Kalkunhønene slaktes når de er 11-12 uker gamle og veier 5,5 kg. Disse er vanligvis beregnet på å stekes hele. Hanene blir som regel slaktet rundt 18-20 ukers alder, og veier om lag 13 kg. Mesteparten av slaktet skjæres ned og kjøttet blir foredlet videre.

God helse, lite medisiner

Norsk kylling og kalkun får ikke antibiotika for å forebygge sykdom. Fordi helsetilstanden og dyrevelferden blir så godt ivaretatt, er Norge i en unik posisjon i verdenssammenheng når det gjelder lite bruk av medisiner. Nortura faset i 2016 ut bruken av narasin som parasittmiddel i kyllingfôret på grunn av mye diskusjon og usikkerhet om den antibakterielle effekten av dette tilsetningsstoffet.


Noe av grunnen til den gode dyrehelsa blant fjørfe, er at vi følger “alt inn, alt ut”-prinsippet. Det innebærer at et kylling- eller kalkunhus kun har én besetning i perioden fra dyra settes inn til de slaktes. Etter at dyra er levert til slakting, blir husdyrrommet og tilstøtende rom grundig rengjort og desinfisert. Etter dette har huset en "tørketid" før neste besetning settes inn.

På denne måten sikres det at det ikke overføres smitte fra én flokk til den neste.

En annen viktig forutsetning for god helse, er kvaliteten på husene. Kravene som gjelder for norsk fjørfehold, sikrer at kylling og kalkun bor i hus med riktig temperatur, god fyringskapasitet, passe luftfuktighet og god ventilasjon.

Egne trivselstiltak for kyllingen

Nortura og Prior har innført trivselstiltak for alle kyllinger, og alle var over på denne ordningen innen utgangen av 2018. For at kyllingene skal få mer variasjon og økt trivsel har vi innført elementer som flisballer, torvstrø og små aktivitetshus de kan klatre på. Tiltakene bidrar til mer lek, aktivitet, hvile og naturlig adferd.

Alle Priorkyllinger har trivselstiltak som aktivitetshus, flisballer og torvstrø. Tiltakene bidrar til økt trivsel for kyllingene.

Trond Hartvig Haug er en av Norturas 18000 bønder, og driver Haug gård. Der bor det i dag 140.000 kyllinger. Denne filmen ble laget før trivseltiltakene ble innført, disse er derfor ikke med her. Se egen video om trivselstiltak.

Gården Søndre Hauger på Kløfta har vært i familiens eie siden 1961. Den drives i dag av Harald Reierstad, Eli Ording og døtrene Solveig (f. 2002) og Sigrid Elise (f. 1999). Gården består av 270 mål innmark og 100 mål utmark. Produksjonen består av 30.000 kalkuner per år i bygg fra 2008. På gården finnes også 20 vinterfora sau, to hunder, katter og noen kaniner. Det dyrkes korn, kløver- og oljefrø på eget og forpaktet areal.

Råd om fjørfehold?

Har du spørsmål om fjørfehold?
Da kan du kontakte rådgivingstjenesten i Nortura.