graphic-element-nortura

Eiendomsdrift

01.01.16 - kl. 12:36

Nortura anskaffer årlig tjenester og varer i kategorien eiendomsdrift for ca 530 millioner kroner. Eiendomsdrift er et samlebegrep for mange ulike innkjøpskategorier. Felles for dem er at de berører aktiviteter i og rundt Norturas eiendommer utenom vedlikehold og teknisk drift.

De største innkjøpsgruppene er:

 • Leie av lokaler
 • Kontorinventar
 • Renhold
  • Næringsmiddelrenhold
  • Kontorrenhold
  • Renholdsmidler
 • Facility management
  • Avfallshåndtering
  • Våtorganisk avfall
  • Vakthold og sikkerhet
  • Skadedyrbekjempelse)
 • Avgifter eiendom/bygg
 • Kantinedrift
 • Laboratoriemateriell
 • Driftsrekvisita til Norturas fabrikker
  • Hygiene/tørk
  • Kniver
  • Sagblader
  • Engansartikler

Spesielle krav:

 • Kun renholdsfirmaer som har dyp innsikt i og lang erfaring fra renhold i næringsmiddelfabrikker vil bli vurdert til vårt næringsmiddelrenhold. Firmaer som spesialiserer seg på kontorrenhold er ikke kvalifisert til dette formålet.
 • Renholdsmidler, driftsrekvisita og andre produkter som kan komme i berøring med næringsmidler skal være godkjent ihht. aktuelle forskrifter:
 1. Forskrift om materialer og gjenstander som kommer i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften)
 2. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften)
 3. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)
 • Forskrift om godkjenning av biocider (Biocidforskriften).
 • Alle produkter som omfattes av en eller flere av ovenfornevnte forskrifter skal innrapporteres til Norturas stoffregister før de kan tas i bruk.
 • Vaktselskap må ha godkjenninger i henhold til Lov og Forskrift om Vaktvirksomhet.
 • Mottakssteder for organisk avfall må ha godkjenning fra Mattilsynet ihht. Forskrift om animalske biprodukter (Biproduktforskriften) og utslippstillatelse fra Fylkesmannen der dette er aktuelt.
 • Leveranser i alle kategorier skal være innenfor BRC-standardens bestemmelser. Spesielt viktig er dette for skadedyrkontrollen.

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.

Kontaktperson

Arild Husefjeld

Innkjøpssjef

Telefon: 911 30 499

E-post: arild.husefjeld@nortura.no

Berit Steen

Innkjøpsleder

Telefon: Innkjøpsleder

E-post: berit.steen@nortura.no