graphic-element-nortura

Dyrevelferdserklæring

22.03.22 - kl. 10:25

Norturas utgangspunkt:

Grunnlaget for Norturas virksomhet er hold av husdyr for produksjon av mat. Å ivareta, utvikle og forbedre dyrenes velferd er en forutsetning for at Nortura skal lykkes med å forsyne forbrukeren med kjøtt og egg av høy kvalitet.

Holdninger, verdisyn og kunnskap om stell og håndtering av dyr hos bonden og de som videre følger opp og håndterer dyra, er en viktig forutsetning for å sikre god dyrevelferd.

Nortura skal fremme god dyrevelferd gjennom kvalitetssikring og oppfølging av verdikjeden, kontinuerlig forbedringsarbeid, rådgivning og kunnskapsutvikling

Det overordnende målet for Nortura er at alle dyr har det bra. «Husdyras 5 friheter» legger grunnlaget for god dyrevelferd:

 • Frihet fra sult, tørste og feilernæring: fri tilgang på friskt vann, og nok tilgang på fôr som opprettholder god helse og trivsel
 • Frihet fra fysisk ubehag: et egnet levemiljø med komfortabel liggeplass og ly for vær og vind
 • Frihet fra frykt og stress: dyra holdes og behandles slik at de unngår vedvarende frykt og stress
 • Frihet fra smerte, skade og sykdom: forebygging, rask diagnostisering og behandling
 • Frihet til å utøve normal atferd: nok plass i egnede driftssystemer og samvær med dyr av samme art

Policy for oppfølging dyrevelferd og etiske retningslinjer:

Norturas policy for oppfølging av dyrevelferd og etiske retningslinjer gjelder for alle personer som opptrer på vegne av konsernet. Policyen for oppfølging av dyrevelferd og de etiske retningslinjene skal støtte opp under etterlevelse av rutiner, standarder og regeletterlevelse, og fremme en bedriftskultur og atferd som gjenspeiler verdigrunnlaget til konsernet.

De etiske retningslinjene fremhever følgende om dyrevelferd:

 • Nortura har gjennom sin virksomhet et spesielt ansvar for dyrevelferd.
 • Hensynet til dyrenes velferd skal ha høy prioritet i alle deler av verdikjeden.
 • Dyr har egenverdi, og håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart.
 • Nortura sine retningslinjer for all håndtering av dyr skal være i tråd med offentlige krav, lover og forskrifter.
 • Alle som håndterer dyr, skal ha god opplæring og kunnskap.

Våre forpliktelser:

 • Nortura skal jobbe med å utvikle dyrevelferden utover minstekravene gjennom deltakelse i forskningsprosjekter og annen kunnskapsutvikling, samt løpende arbeid og nødvendige tiltak i egen verdikjede for å sikre at vi leverer i takt med markedets forventninger.
 • Leverandører av slaktedyr til Norturas slakterier skal etterleve offentlige forskrifter og bransjekrav om dyrehold og dyrevelferd. Leverandører er forpliktet til å kunne gi Nortura adgang til husdyrrom / areal der dyr holdes for at vi skal kunne ettergå dyrevelferden.
 • Leverandører av slaktedyr som ikke deltar i etablerte bransjebaserte dyrevelferdsprogrammer eller følger opp dyrevelferdstiltak vil bli møtt med virkemidler som trekk i pris og stopp i leveranser inn til merkevarer.
 • Alle dyr skal bedøves før avlivning, dette gjelder også ved religiøs slakting og for import-varestrømmer.
 • Bruk av fiksering og trang oppstalling med begrensede bevegelsesmuligheter skal minimeres.
  • Gris skal ikke fikseres systematisk
  • Fjørfe skal holdes i frittgående systemer
  • Kalver skal ikke holdes oppbundet
  • Storfe skal holdes i løsdriftssystemer fra 2034
 • Rutinemessige inngrep av ikke-medisinske årsaker slik som: halekupering, tannklipping, nebbtrimming av kylling, slaktekalkun og verpehøns, de-snooding[1], vingeklipping, tå-klipping av fjørfeforeldredyr, mulesing1, kastrering (med unntak for svin og storfe), skal ikke forekomme. Øvrige kirurgiske inngrep av ikke-medisinske årsaker skal så langt som mulig unngås. Nødvendige inngrep skal utføres av veterinær, med bedøvelse og smertelindring.
 • Tvangsfôring av dyr skal ikke forekomme.
 • Råvarer fra gjøkalvproduksjon skal ikke benyttes.
 • Nortura skal jobbe for økt bruk av miljøberiking og økte muligheter for naturlig adferd hos alle dyreslag.
  • Alle fjørfe i Norturas verdikjede skal ha tilgang til miljøberikning.
  • Alle griser i Norturas verdikjede skal tildeles rotemateriale for å kunne få utløp for naturlig adferd.
 • Nortura skal ha rutinemessig dialog med husdyravlsselskaper nasjonalt og internasjonalt og skal formidle forventninger om at avlsmålene vektlegger og fremmer forbedringer i helse- og velferdsegenskaper hos dyra.
 • Råvarer fra genmodifiserte og klonede dyr og deres avkom skal ikke inngå i Norturas produkter.
 • Antibiotika skal kun brukes når foreskrevet av veterinær til syke dyr, og skal ikke brukes forebyggende (profylaktisk) eller som vekstfremmer. Medisinbruk skal registreres og rapporteres.
 • Vekstfremmende substanser skal ikke brukes på dyr som skal inngå i Norturas verdikjeder.
 • Alle som håndterer levende dyr ved Norturas anlegg, nødslaktere og dyrebilsjåfører i Nortura skal ha gjennomført opplæring i dyrevelferd og håndtering av dyr, og alle skal ha godkjent kompetansebevis.
 • Nortura skal jobbe aktivt med å forbedre dyretransportmateriell. All transport skal skje så skånsomt som mulig. Transporter av slaktedyr skal planlegges slik at transporten ikke varer lenger enn maksimalgrensen på 8 timer. Lange transporter er kun tillatt i enkelte regioner der det er nødvendig ut fra geografi. Nortura skal årlig rapportere gjennomsnittstider for transport av levende dyr til Norturas slakterier.
 • Nortura skal årlig rapportere status for mål og resultater i dyrevelferdsarbeidet.
 • Alle leverandører av industriråvarer/ handelsvarer til Nortura skal oppgi informasjon om etterlevelse av dyrevelferdskrav som må bekreftes før Nortura inngår avtale med leverandøren.

Vårt arbeid:

 • Ansvaret for oppfølging av Norturas dyrevelferdsarbeid er fordelt på flere forretningsområder:
  • Konsernsjef har et overordnet ansvar for at konsernet følger opp dyrevelferdsarbeidet
  • Konserndirektør råvare og medlem har ansvar for Norturas oppfølging av norske leverandører av firbeinte slaktedyr og for inntransport av firbeinte slaktedyr
  • Konserndirektør produksjon har ansvar for dyrevelferden på Norturas slakterier
  • Konserndirektør hvitt kjøtt og egg har ansvaret for dyrevelferden på rugerier, oppfølging av leverandører av fjørfe og egg, og for inntransport av fjørfe
  • Konserndirektør proff og industri har ansvar for at Nortura kun handler importvarer fra leverandører som har gitt informasjon om dyrevelferd som en del av Norturas prekvalifiseringssystem for leverandører
  • Direktør trygg mat og dyrevelferd er ansvarlige for å koordinere og rapportere konsernets innsats på dyrevelferd, samt følge opp konsernets årshjul og handlingsplaner
  • Dyrevelferdsansvarlig på hvert slakteri skal følge opp den daglige etterlevelsen av regelverkskrav og føre oversikt over tiltak for å forbedre og utvikle dyrevelferden på slakteriet
 • Nortura jobber aktivt med å identifisere forbedringspunkter, systematikk og tiltak som styrker dyrevelferden. Nortura benytter tredjeparts revisjoner i forbedringsarbeidet.
 • Offentlige forskrifter, dyrevelferdsprogrammene og Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er grunnlaget for Norturas krav til oppfølging av dyrevelferd på gård
 • Bonden har det daglige ansvaret for stell og oppfølging av dyra på gård i henhold til offentlig regelverk og andre krav. Nortura tilbyr faglig rådgivningstjenester for alle dyreslag. Rådgiverne i Nortura hjelper produsentene med å tilpasse rutiner for å optimalisere helse, velferd og produksjon.
 • Nortura gjennomfører fysiske besøk med vurdering av dyrevelferd dersom Nortura fanger opp mulig mangelfull dyrevelferd hos produsenter som leverer til Nortura. Produsenter med mangelfull dyrevelferd blir fulgt opp med flere besøk, tiltak og virkemidler, for eksempel trekk i pris eller stopp i leveranse inn til merkevarer (Gilde, Prior og Nyt Norgemerkede produkter).
 • Nortura har et sentralt system for varsling og anonym varsling av dyrevelferdssaker.
 • Alle Norturas ansatte plikter å følge dyrevelferdslovens krav til varsling.

* De-snooding er fjerning av hudflapp over nebbet på hannkalkun. Muelsing er fjerning av hudstykker rundt sauens haleparti.