graphic-element-nortura

Transport og dyrevelferd

22.03.22 - kl. 12:35

Dyretransport bil no022159 Foto Håvard Simonsen

Nortura har slakterier over hele landet og gjennomfører både korte og lenger transporter. I tillegg til å kjøre dyr inn til Norturas slakterier, organiserer Nortura transporter av livdyr mellom bønder.

Transport av slaktedyr

I Norge var maksimal reisetid for dyr til slakt 8 timer, med unntak for Nordland, Troms og Finnmark der det tillates reisetid inntil 11 timer fra områder der det ikke lar seg gjøre å transportere dyr inn til slakteriet på under 8 timer.

Dyretransportsjåfører skal ha kompetansebevis

Det er krav om at sjåfører av dyretransporter skal ha kompetansebevis. Det innebærer at de skal ha gjennomgått spesialtilpasset opplæring i hvordan ivareta dyr og dyrevelferden under transport.

Etter ønske fra Nortura er det under etablering en felles bransjeordning for obligatorisk etterutdanning for dyretransportsjåfører. For Nortura er det viktig at de som jobber med dyr på oppdrag fra konsernet får jevnlig kunnskapsoppdateringer slik at de kan følge opp dyrevelferden på en god måte.

Strenge krav til transportdyktighet

Det er kun dyr som er transportdyktige som kan bli transportert. Dyreeieren er ansvarlig for å vurdere om dyret er transportdyktig, i tillegg skal sjåføren også vurder dette og avvise dyr som blir vurdert til ikke å være transportdyktige. Mattilsynet har utarbeidet en veileder for å hjelpe med bedømmelsen av transportdyktighet. Nortura har også tatt initiativ til at det har blitt produsert et digitalt kurs for bonden om krav til transportegnethet og ivaretagelse av dyrevelferd ved lasting/lossing og transport. For Nortura er det viktig at bonden har god kunnskap om hva som kreves for å ivareta dyrevelferd under transport. Det er Animalia som har laget kurset.

Dersom et dyr har et avvik som gjør at det må tas særskilte hensyn under transporten, skal bonden melde fra til slakteriet slik at transporten blir tilrettelagt for dyret. Tiltak kan for eksempel være ekstra bruk av strø og/eller at dyret får mer plass på bilen.

Utvikling og status for viktige dyrevelferdsparametere ved transport

Nortura følger rapporteringsstandarden BBFAW (Business Benchmarking on Farm Animal Welfare) for å rapportere status og utvikling for viktige dyrevelferdsparametere.

Dyrevelferdsstandard: Nortura bruker Etisk regnskap for å revidere utførelsen av dyretransporter til slakteri. Etisk regnskap utføres av Animalia som en tredjepart. Etisk regnskap tar utgangspunkt i regelverkskrav.

I Etisk regnskap gis det karakterer på en skala fra A til D. Nortura har hatt som mål å oppnå karakter A på transport. Etisk regnskap har de siste årene blitt justert med skjerpede krav til karaktersettingen og innføring av «knock out»-punkt. Avvik på «knock out»-punkt innebærer at det automatisk gis karakteren D, selv om det er toppscore på øvrige punkter. I 2021 ble oppnådde 69 % av transportene av firbeinte slaktedyr som ble revidert i Etisk regnskap karakter A, 19 % oppnådde B, 4 % ble gitt karakter C og 8 % fikk karakter D. Tilfellene med karakter D skyldtes forhold under opplastning, samt mangelfull dokumentasjon for oppfølgingen av innrapporterte avvik.

Transporttider og transportdødelighet: I Norge var maksimal reisetid for firbeinte dyr til slakt 8 timer, med unntak for Nordland, Troms og Finnmark der det tillates inntil 11 timer transport i situasjoner der det ikke lar seg gjøre å transportere dyr inn til slakteriet på under 8 timer. I tabellene under vises utviklingen av reisetider og transportdødelighet.

Gjennomsnittlig reisetider slaktedyr

2017

2018

2019

2020

2021

Storfe

3 timer 30 min

3 timer 30 min

3 timer 36 min

3 timer 36 min

3 timer 42 min

Småfe

3 timer 42 min

3 timer 48 min

3 timer 48 min

3 timer 48 min

3 timer 36 min

Svin

2 timer 36 min

2 timer 30 min

2 timer 30 min

2 timer 42 min

3 timer

Kylling

1 t 52 min

1 t 44 min

1 t 49 min

2 t 2 min

2 t 6 min

Kalkun

1 t 54 min

2 t 5 min

1t 40 min

1 t 38 min

1 t 51 min

Reisetiden for høner (inkluderer både verpehøner og foreldrehøner til slaktekylling) som gikk til slakt var 1 time og 41 minutter i 2021

Transporter > 8 timer i % av antall transportert: Tallgrunnlaget inkluderer også transporter der det er tillatt å utvide reisetid i Nordland, Troms og Finnmark

2017

2018

2019

2020

2021

Storfe

0,35 %

0,49 %

0,41 %

0,49 %

0,78 %

Småfe

0,76 %

0,86 %

0,85 %

0,82 %

0,24 %

Svin

0,17 %

0,24 %

0,19 %

0,34 %

0,58 %

Transportdødelighet (% døde): Tall fra 2017 til 2019 for storfe, småfe og svin inneholder dødelighet under transport og oppstalling på slaktefjøs. Fra 2020 inneholder tallgrunnlaget kun dødelighet under transport.

2017

2018

2019

2020

2021

Storfe

0,002 %

0,003 %

0,001 %

0,003 %

0,001 %

Småfe

0,024 %

0,026 %

0,020 %

0,004 %

0,004 %

Svin

0,020 %

0,017 %

0,024 %

0,008 %

0,016 %*

Kylling

0,071 %

0,079 %

0,067 %

0,068 %

0,075 %

Kalkun

0,076 %

0,046 %

0,041%

0,026 %

0,053 %

*Ulykke på Vega hvor et vogntog tippet. 109 gris døde/ble avlivet på stedet.

Transportdødelighet for høner (inkluderer både verpehøner og foreldrehøner til slaktekylling) som gikk til slakt var 0,041 % i 2021.

Transportskader: Nortura registrerer transportskader på firebeinte dyr, men har ikke en standardisert oversikt over dette p.t. Det vil jobbes med å utvikle dette.

Hos slaktekylling registreres vinger hos slaktekylling som kommer klem i transportkassen. I 2021 var andelen registrerte vinger i klem 0,00071 %. Hos kalkun ble det registrert 13 avvikshendelser der et dyr hadde fått en kroppsdel i klem under transport.