graphic-element-nortura

Dyrevelferd på slakteriet

22.03.22 - kl. 12:42

Bjerka

Nortura har 12 slakterier som slakter firbeinte dyr og tre slakterier som slakter fjørfe.

Det er fastsatt regler for hvordan dyr skal håndteres i slakterier. Mattilsynet fører tilsyn med reglene og er til stede i slakteriet så lenge slakting pågår. Alle dyr blir kontrollert av Mattilsynet før og etter avliving.

Krav til dyrevelferd på slakteri i regelverket:

  • Personell som håndterer levende dyr i slakteri, skal ha kompetansebevis. Det innebærer at de skal ha gjennomgått spesialtilpasset opplæring i hvordan ivareta dyr og dyrevelferden i slakterier.
  • Hvert slakteri skal ha en dyrevelferdsansvarlig, som har et spesielt ansvar for dyrevelferden i anlegget og dokumentasjonen av den, og skal varsle hvis noe ikke er som det skal.
  • Slakteriet skal ha standardiserte rutiner for avliving og alle andre aktiviteter som angår dyr på slakteriet.
  • Det stilles krav til håndteringen og oppstallingen av dyrene i slakteriet og til utformingen av lokalene og utstyret som dyrene kommer i kontakt med.
  • Det er forbudt å håndtere dyrene med slag eller spark eller dra dem etter hode, ører, bein, hale eller pels.
  • Alle dyr skal bedøves før avliving. Det er krav til metoder for bedøving og avliving, og det føres kontroll med bedøving og avlivning av hvert dyr.

Under avlessing av dyretransporten blir dyrevelferden rutinemessig undersøkt og vurdert for alle dyr. Er det dyr med særskilte behov, iverksettes tiltak.

Firbente dyr

Etter at slaktedyrene er lesset av på slakteriet, blir de stallet opp, i påvente av slakting som fortrinnsvis skjer samme dag. Om dyrene ankommer slakteriet sen ettermiddag eller kveld, blir de stallet opp over natt og slaktet tidlig neste dag. Gris og småfe oppstalles i grupper i binger og storfe i binger eller enkeltvis.

Unngå stress

Det er viktig for Nortura at dyrene opplever minst mulig stress i våre slakterier. Målet er at dyrene beveger seg frivillig, med minst mulig bruk av tvang. For å få til dette, benytter vi kunnskap om dyreartene. Dyrearter med sterkt flokkinstinkt stalles opp og flyttes i grupper, og ikke enkeltvis, så langt det er mulig. Utformingen av oppstallingsarealer og drivganger er tilpasset dyreartens atferd. Vi unngår unødige forstyrrelser som dyrene reagerer på, som skarpe farger og lyder og sjenerende lys, og brå overganger og vinkler i drivganger. Bruk av elektrisk drivstav skal unngås så langt det er mulig og er ikke tillatt brukt på småfe. I Nortura tillater vi det heller ikke på gris, selv om regelverket åpner for det. Og det er helt forbudt å bruke ved på- og avlessing av dyrebilen.

Fjørfe

I Norturas fjørfeslakterier lesses fuglene av dyretransporten i kassene de har blitt transportert i. I mottaksområdet hvor dette foregår, er lys- og lydforholdene tilpasset for å redusere stress hos dyrene. I mottaket får dyrene roe seg en stund i kassene. Deretter føres kassene med dyrene i, inn i gasstunnelen for bedøving.

Metoder for bedøving og avlivning

Regelverket stiller krav til bedøving og avliving av dyr i slakterier. Ikke alle avlivingsmetodene gir umiddelbart bevissthetstap, og derfor bedøves alle dyr før avliving. Dyret skal forbli bevisstløst og uten følesans til det dør. Bedøving kan gjøres på flere måter. På Norturas slakterier blir kylling og kalkun bedøvet med CO2-gass, gris med CO2-gass eller elektrisk strøm, småfe med elektrisk strøm og storfe og reinsdyr med boltpistol mot pannen.

For hver bedøvingsmetode er det særlige krav i regelverket til hvordan bedøvingen skal foregå. Effekten av bedøvingen av hvert eneste dyr kontrolleres for å sikre at det er helt bevisstløst før det avlives. Om effekten ikke er tilstrekkelig eller det er tvil, bedøver slakteren dyret på nytt.

Umiddelbart etter bedøving blir det bevisstløse dyret hengt opp-ned og avlivet ved avblødning. Avblødning på firbente dyr skjer ved at slakteren skjærer gjennom halspulsåren med en kniv, slik at blodet renner ut. På fjørfe skjer avblødningen ved at hodet kappes av med et skarpt verktøy.

Nortura har samme krav til dyrevelferd, bedøving og slaktemetode for hala-slakting som for annen slakting. Ved halal-slakting blir det lest en kort takknemlighetsbønn for dyret umiddelbart etter bedøving. For Nortura er det et ufravikelig krav at dyret skal være bedøvet før avlivning.

Etisk regnskap gjennomføres på alle Norturas slakterier

Etisk regnskap er en omfattende kartlegging av faktorer som kan påvirke dyrevelferd i slakterier. I praksis innebærer det at uavhengige veterinærer og dyrevelferdsspesialister over flere dager observerer og går gjennom håndteringen av dyrene, fra de hentes hos bonden frem til de avlives på slakteriet. Dyrevelferden ved Norturas slakterier blir årlig revidert på denne måten.

Forbedringspunktene fra disse besøkene legger grunnlaget for hvordan vi skal jobbe videre med dyrevelferd. Som et minimum skal vi følge reglene for dyrevelferd, men arbeidet innebærer også forbedringer vi kan gjøre utover det som reglene krever. Målet er å få til en god spiral, der vi stadig beveger oss oppover og mot enda bedre dyrevelferd.

I Etisk regnskap gis det karakterer på en skala fra A til D. Nortura har hatt som mål at alle linjer minst skal oppnå karakteren B. Etisk regnskap har de siste årene blitt justert med skjerpede krav til karaktersettingen og innføring av «knock out»-punkt. Avvik på «knock out»-punkt innebærer at anlegget automatisk får karakteren D, selv om anlegget har toppscore på øvrige punkter.

Ved utgangen av 2021 hadde 27 % av Norturas slaktelinjer for firbeinte slaktedyr karakter A, 62 % B og 8 % C etter revisjon. 1 linje (4 %) fikk D etter utslag på «knock out»-punkt grunnet mangelfullt detaljnivå i den skriftlige rutinen for hvordan revisjon av den løpende bedøvelseskontrollen skal gjennomføres. For Norturas heleide slakterier for fjørfe settes en totalkarakter for både plukking, transport og slakting. I 2021 fikk ett slakteri karakter D ved Etisk regnskap som følge av forhold ute på gård ved plukking av kyllingene. Det ble gitt karakter B ved Etisk regnskap på Norturas andre kyllingslakteri. For transport og slakting av kalkun ble det oppnådd karakter A.

Fra 2022 har Nortura satt seg nye mål til karakterene som skal oppnås i Etisk Regnskap. Det er satt et mål om at minst 70 % av slaktelinjene skal få karakter A, mens øvrige skal minst få karakter B.

Kunnskap og kompetansebygging

Det er krav om alle medarbeidere som håndterer levende dyr på Norturas slakterier skal ha deltatt på et obligatorisk opplæringsprogram og fått kompetansebevis fra Mattilsynet. For Nortura er faglig oppdatering av våre ansatte et viktig virkemiddel for å sikre god oppfølging av dyrevelferden.

I 2021 kom det en ny versjon av e-læringskurset som er en del av det obligatoriske opplæringsprogrammet for de som håndterer levende dyr på slakteriet. Nortura besluttet at alle medarbeidere som håndterer levende dyr, skulle ta dette kurset for å bidra til faglig oppdatering selv om de allerede hadde godkjente kompetansebevis. Ledere og annet nøkkelpersonell på Norturas slakterier gikk også gjennom det nye e-læringskurset om dyrevelferd på slakteri.

Nortura har etablert et nettverk for de dyrevelferdsansvarlig på Norturas slakterier. Nettverket har jevnlig møter for å bidra til erfaringsutveksling mellom de dyrevelferdsansvarlig, sikre kunnskapsdeling, faglig oppdatering og koordinering av oppfølging av konsernets rutiner og krav. I 2021 ble det avholdt fem møter i nettverket.

Arbeid for å utvikle dyrevelferden på slakteri

Det er viktig for Nortura at vi stadig utvikler oss på dyrevelferdsområdet. Vi er derfor pådrivere for og deltakere i utviklings- og forskningsprosjekter.

CO2-bedøving av gris tillater at grisen kan drives gruppevis til bedøving uten tvang, noe som er dyrevelferdsmessig bra. Bedøvingsmetoden innebærer også liten risiko for menneskelige feil, høy sikkerhet for at grisene er bedøvet inntil døden inntrer, og at det er enkelt å oppdage dyr som unntaksvis ikke er godt bedøvet. Imidlertid opptrer ikke bevissthetstapet umiddelbart når grisen eksponeres for CO2-gassen og grisen kan kjenne et ubehag med kontakt med gassen frem til bevissthetstapet inntrer. Dette har gitt grunnlag for kritikk mot metoden og det er etterspurt mer kunnskap. Nortura er involvert i to prosjekter, om CO2-bedøving:

  • CO2-bedøving av gris; dyrenes reaksjoner og tid til tap av bevissthet: Et utredningsprosjekt som undersøker hvor lang tid det tar før grisene mister bevisstheten og ulike fysiologiske responser i denne tiden. Resultatene fra prosjektet vil bli publisert i løpet av våren 2022. Nortura har vært en pådriver for prosjektet. Animalia er ansvarlig for prosjektet og NMBU Veterinærhøgskolen gjennomfører de praktiske forsøkene.
  • Dyrevelferd på slaktedagen - Stressfri CO2 bedøving: Formålet med prosjektet er å undersøke og dokumentere effekten av en stressredusert håndtering før bedøving på grisenes innledende reaksjon på CO2, samt prøve ut nye løsninger som øker velferden til grisene før og under CO2 eksponering. Nortura bidrar i prosjektet, som den danske forsknings- og innovasjonsvirksomheten Teknologisk Institut, DMRI er ansvarlig for.