graphic-element-nortura

Dyrevelferd hos småfe

22.03.22 - kl. 12:26

Sau pa beite no026734 Foto Ringdal Grethe

De fleste norske sauer og lam beiter i utmarka om sommeren. Dette er spesielt for Norge og gir kjøttet en unik kvalitet. Utmarksbeiting reduserer faren for å bli smittet av sykdommer, og det er bra for sauen å gå i fred på beitet. Sauebøndene har jevnlig tilsyn med dyra, for å sjekke at alt er som det skal.

Sauene som ikke blir slaktet mens de er lam, flyttes stort sett innendørs i vinterhalvåret. Gjennomsnittlig levealder for en sau er rundt fire år.

Råd til medlemmene våre

I Nortura har vi tett dialog med sauebøndene våre. Vi gir råd og veiledning om alt fra fôring, avl, Sauekontroll, økonomi og generell drift, lamming, øremerking og klipping.

Lite bruk av legemidler

De norske reglene for bruk av antibiotika setter klare krav om at bruk av antibiotika i forebyggende øyemed, såkalt profylaktisk antibiotikabruk, er forbudt. Bruk av hormonelle vekstfremmende legemidler til matproduserende dyr er også forbudt brukt i Norge. Nortura mener at dette er et viktig bidrag for å sikre at god dyrehelse og dyrevelferd ivaretas gjennom forebyggende tiltak og ikke gjennom systematisk legemiddelbruk.

Dyrevelferdsprogram for småfe

I likhet med øvrige dyreslag er det mål om å etablere et program for systematisk arbeid med å ivareta og utvikle dyrevelferden til småfe og å dokumentere dette. Prosessen med å utvikle et dyrevelferdsprogram for småfe pågår nå.

Arbeid for å utvikle velferden til norsk småfe

Nortura har ulike forsknings- og utviklingsprosjekter som omhandler velferd hos småfe. Nedenfor gis det noen eksempler på prosjekter som også berører velferd:

  • Sau 360 - en digital "skole" for småfebønder, der dyrevelferd vil være et viktig tema
  • Utvikling av fôrmiddelvurderingssystemet på sau sammen med student og forskere på NMBU som vil hjelpe sauebonden til riktigere fôring og dermed bedre dyrevelferd
  • Forsøk med vaksinering mot mastitt (jurbetennelse) i samarbeid med studenter og forskere på NMBU. Mastitt er en sykdom som kan føre til dårlig dyrevelferd

Utvikling og status for viktige dyrevelferdsparametere hos småfe

Nortura følger rapporteringsstandarden BBFAW (Business Benchmarking on Farm Animal Welfare) for å rapportere status og utvikling for viktige dyrevelferdsparametere. Sammen med informasjonen gitt ovenfor gir dette et bilde av Norturas arbeid med dyrevelferd hos småfe.

Dyrevelferdsstandard: Nortura stiller krav om deltakelse i KSL*. Bønder som ikke deltar, får trekk i pris på slakteoppgjøret og kan ikke levere til Nyt Norge eller Gilde merkevarer. Dyrevelferdsprogram for småfe er under utvikling, Nortura deltar i dette arbeidet.

(*KSL er en forkortelse for Kvalitetssystem i landbruket. Det er en standard og verktøy for internkontroll som tar utgangspunkt i krav i offentlig regelverk. KSL er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard. Gjennom egenrevisjon skal bonden ettergå og dokumentere at driften er i tråd med regelverkskrav, inkludert dyrevelferdskrav. Utover egenrevisjon kan en bli trukket ut for ekstern revisjon der en revisor gjør en fysisk gjennomgang av dokumentasjonen, inkludert besøk i husdyrrom. Nortura sjekker besetningens KSL-status for hver leveranse.)

Kirurgiske inngrep:

  • Det er forbudt å kupere småfehaler i Norge. Ingen småfe levert til Nortura gjennomgår systematisk halekupering.
  • Avhorning og nødvendig kastrering skal utføres av veterinær og det skal brukes bedøvelse og langtidsvirkende smertebehandling.

Bedøving før slakting: Det er påbudt å bedøve småfe før de avlives. 100 % av småfe i Norturas verdikjeder skal bedøves før avlivning. Nortura registrerer tilfeller der det brukes back-up bedøving (tilfeller der bedøving gjøres på nytt før avlivning fordi den første bedøvingen var mangelfull), men har ikke samletall for omfanget av dette p.t.

Transporttider og transportdødelighet: I Norge var maksimal reisetid for dyr til slakt 8 timer, med unntak for Nordland, Troms og Finnmark der det tillates inntil 11 timer transport i situasjoner der det ikke lar seg gjøre å transportere dyr inn til slakteriet på under 8 timer. I tabellen under vises utviklingen av reisetider og transportdødelighet for småfe.

2017

2018

2019

2020

2021

Gjennomsnittlig reisetid

3 timer 42 min

3 timer 48 min

3 timer 48 min

3 timer 48 min

3 timer 36 min

Transporter > 8 timer i % av antall transportert

0,76 %

0,86 %

0,85 %

0,82 %

0,24 %

Transportdødelighet, % døde*

0,024 %

0,026 %

0,020 %

0,004 %

0,004 %

* Tall fra 2017 til 2019 for storfe, småfe og svin inneholder dødelighet under transport og oppstalling på slaktefjøs. Fra 2020 inneholder tallgrunnlaget kun dødelighet under transport.

Velferdsparametre:

2020

2021

Mål

Andel magre lam 1 og 1-

1,6 %

1,97 %

Mindre enn 3 % anmerkninger for andel magre lam

Andel skitne slaktedyr

0,4 %

0,4 %

Mindre enn 0,3 % skitne småfe

Andel magre lam ligger under målet om maks 3 %. I 2021 økte andelen av magre lam med 0,37 %-poeng. Denne økningen ansees å ligge innenfor forventet variasjon fra år til år. Andel skitne slaktedyr ligger under målet på 0,3 %. Nortura følger opp tilfeller med skitne slaktedyr med økonomisk trekk og rådgivning. Begge indikatorene inngår i datagrunnlaget som er en del av Norturas rutine for oppfølging av dyrevelferd, da de kan være en indikasjon på mangelfull dyrevelferd i besetningen. Nortura vil fortsette å jobbe etter denne rutinen også fremover med mål om at nedgangen fortsetter.